December 31, 2009

DAILY CRIME UPDATE 31/12/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£À: ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31/12/2009

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 202/09 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 31/12/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw UÀAUÀƨÁ¬Ä UÀAqÀ: ªÉÆÃj¨Á ¹AzÉ ¸Á/ ªÀgÉÆüÀ (ªÀĺÁgÁµÀÖç)gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 31/12/2009 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 0500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÉÆÃj¨ÁgÀªÀgÀÄ £ÉʸÀVðPÀ PÀgÉ (¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ) ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ C¯Éè ¥ÀPÀÌzÀ UÀAV£À ºÀ¼ÀîzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÄ PÀÆqÀ vÀ£Àß UÀAqÀ §gÀzÀ PÁgÀt ºÀ¼ÀîzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ E§âgÀÆ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-UÀÄ®§UÁð gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ PÁæ¹£ï ªÀÄzÀgÀ¸Á§ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃj¨ÁgÀªÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29,30/12/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ©ZÁÑ. ªÀAiÀÄ: 37, ¸Á: §æºÀä£À ªÁr ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À Q° ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀ 5 UÁæªÀÄ §AUÁgÀzÀ 3 ¸ÀÄvÀÄÛAUÀÄgÀ, C: Q: 20,000=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ. £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁXzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/09 PÀ®A 498(J), 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31/12/2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼ÁÁzÀ ²æêÀÄw ¨Á°PÁ UÀAqÀ £ÀªÀ£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð G PÀÆ°PÉ®¸À eÁåw PÀÄgÀħÄgï ¸Á »¥Àà¼ÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÁªÉ£ÉAzÀgÉ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ £ÀªÀ£ÁxÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄÝ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 30/12/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß aPÀÌvÉAiÀiÁzÀ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀiÁAPÁ® ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ £ÀªÀ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁ£É. ¢£ÁAPÀ 31/12/2009 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ £ÀªÀ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ ¦ÃAiÀiÁð¢UÉ K gÀAr ¤Ã£ÀÄ ¤Ã£Éß PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV¢Ý D ºÀt J°è EnÖ¢Ý £À£ÀUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä PÉÆqÀÄ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ E¯Áè CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ½£À°è EgÀĪÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ PÉÆqÀÄ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁj ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ PÀrAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ vÀqÉ¢zÀPÉÌ DgÉÆæ £ÀªÀ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ ¦ÃAiÀiÁð¢UÉ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ ©qÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/09 PÀ®A 354, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/12/2009 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ gÁdÄ EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 30/12/09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ PÀ®ÆègÀ xÁAqÁzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ºÁUÀÆ ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ EªÀj§âgÀÆ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À ºÁ¤ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/09 PÀ®A 341, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 30/12/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð ¸Á; RvÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ §gɹzÉÝãÉAzÀgÉ vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁUÁ¢AiÀiÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ¸Áé«Ä ¸Á; RvÀUÁAªÀ EªÀ£À ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ CPÀÌ¥ÀÀPÀÌÀzÀ°è EgÀÄvÀÛªÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è §mÉÖ MUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀÄ vÀqÉzÀÄ gÀAr ¤Ã£ÀÄ §mÉÖ MUÉzÀ ¤ÃgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄvÀÛªÉ, ¤£ÀUÉ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¤Ã£ÀÄ C°èAiÉÄà §mÉÖ MUÉAiÀÄÄwÛ CAvÀ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.