December 17, 2009

DAILY CRIME UPDATE 17/12/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17/12/2009.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 141/09 PÀ®A: 279, 338, 304(J) L¦¹
¢£ÁAPÀ: 16/12/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄÈvÀ «dAiÀÄ vÀAzÉ: ªÀiÁgÀn£À PÀgÀPÁgÉ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA: JªÀÄ.JZÀ. 14 ©PÉ 3334 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸ÀĤî vÀAzÉ «oÀ® PÀgÀPÁgÉ ºÁUÀÄ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ PÁA§¼É J®ègÀÆ ¸Á/ C¼ÀA¢ gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj PÁj£À°è ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆV ªÀÄgÀ½ C¼ÀA¢ PÀqÉUÉ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©Ãj(©) PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ «dAiÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÉÃvÀÄªÉ PÀlÄÖªÀ PÁªÀÄUÁj ºÀwÛgÀ CqÀدÁV ªÀÄgÀ§Ä ºÁUÀÄ PÀ°è£À UÀÄqÉØ ºÁQÌzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÁj£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ «dAiÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÀĤ® PÀgÀPÁgÉ gÀªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ: CªÀÄÈvÀ PÁA§¼É ¸Á/C¼ÀA¢ gÀªÀjUÉ ¨sÁj gÀÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 166/09 PÀ®A: 324, 504 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 16/12/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃR ªÀĺÀªÀÄäzÀ vÀAzÉ: UÉÆÃgÉ«ÄAiÀiÁå ¸Á/ n. ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀiËTPÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0830 UÀAmÉUÉ dªÀÄV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯É ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ¤Ãj£À mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®VzÁÝUÀ, dªÀÄV UÁæªÀÄzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ: ±ÀAPÀgÀUÉÆAqÀ ¸Á/ dªÀÄV EvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ E°è AiÀiÁPÉ ªÀÄ®V¢AiÀiÁ CAvÀ PÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁr ¸ÀĸÁÛVzÉ£Éà CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆæ vÀÄPÀgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ £À£ÀßUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÉ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÁUÀÄ JqÀUÀqÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 79/09 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 15/12/2009 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ: £ÀgÀ¸À¥Áà PÁgÀPÀ£À½î ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð ¸Á/ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆægÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ: CqÉÃ¥Áà PÁgÀPÀ£À½î ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÄß J¼ÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á:/ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EªÀgÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ £À£ÀߣÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀå vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ºÁUÀÆ £À£Àß ºÉAqÀw PÀ¯ÁªÀwUÉ §rUÉ ºÁUÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 80/09 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324, 325, 504 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 16/12/2009 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ: CqÉÃ¥Áà PÁgÀPÀ£À½î ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð ¸Á/ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 15/12/2009 gÀAzÀÄ gÁwÛ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ CdÄð£À vÀAzÉ: £ÀgÀ¸À¥Áà PÁgÀPÀ£À½î ºÁUÀÆ E£ÀÆß £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÀÆr PÉÊAiÀÄ°è §rUÉUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÁ£À CtÚ¤UÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 136/2009 PÀ®A: 279 L.¦.¹:-
¦.J¸ï.L. ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢UÀ¼À eÉÆvÉUÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ vÁd¯Á¥ÀÆgÀ-C¸ÀÆÖgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ: ªÉÊf£ÁxÀ ¨ÁªÀUÉ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁåQì PÁå¨ï ¸ÀA. PÉJ-38/1384 £ÉÃzÀ£ÀÄß C¸ÀÆÖgÀ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÀºÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ¤°è¹ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è C¥ÀWÁvÀªÁUÀĪÀAvÀºÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ 227/09 PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 16/12/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÉêÀ¥Áà vÀAzÉ: ±ÀAPÉæ¥Áà ¹vÁ¼ÀUÉgÉ ªÀAiÀÄ 45, ¸Á/ ¹vÁ¼ÀUÉÃgÁ ¸ÀzÀå UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ EªÀgÀÄ §¸ï £ÀA PÉJ-38/J¥sÀ-347 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýîUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀAqÀPÀÖgÀ nPÉl ºÀt PÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÀt ªÀÄgÉvÀÄ §A¢gÀÄvÉÛ£É, CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ PÀAqÀPÀÖgÀ£ÀÄ PÀªÀÄoÁuÁ zÁn §¸ï ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PɼÀUÉ E½¸ÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj §¹ì£À ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀAqÀPÀÖgÀ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸À£Éß ¥Á°¸ÀzÉ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ §¸ï £ÀqɹzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ §¹ì£À »A¢£À ¨sÁUÀ rQÌ DV §®UÁ® ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 382/09 PÀ®A: 504, 323, 353, 447 L.¦.¹:-
¦üAiÀiÁð¢ CA§tÚ vÀAzÉ: eÉmÉÖ¥Áà w¥ÀàUÉÆAqÀ G/ PÀAqÀPÀÖgÀ ¸Á/ ¨É£ÀaAZÉƽ EªÀgÀÄ §¸ï £ÀA: P.ÉJ-38/J¥sï-216 £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ NvÀV UÁæªÀÄPÉÌ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1845 UÀAmÉUÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÉqÉÆî ªÁAiÀiÁ NvÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ KPÉ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ «ZÁj¹zÁÝUÀ CzÀgÀ°è M§â£ÁzÀ DgÉÆæ gÁªÀÄ vÀAzÉ: gÁeÁgÁªÀÄ Cd£É ¸Á/ ¸ÉqÉÆüÀ EvÀ£ÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÝPÉÌ ¤£ÁågÉÆà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ £À£À£À JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ nPÉÃl ªÀIJãÀ MqÉzÀÄ ªÉÃ-©¯ï ºÀjzÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ £À£Àß PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉ vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 296/09 PÀ®A: 353, 332, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 16/12/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧PÀÌuÁÚ vÀAzÉ: PÁ¼À¥Áà G/ QjAiÀÄ EAf¤AiÀÄgÀ PÉ.E.©. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 16/12/2009 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2030 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤gÀAvÀgÀ ¸ÉêÁ PÉÃAzÀæzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ PÉ.E.©. zÀÆgÁªÁtÂUÉ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀgÉAmï KPÉà vÉUÉ¢¢Ýj ? J£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj ? CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉʬÄÝgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzsÀð vÁ¹£À £ÀAvÀgÀ CAzÀgÉ 2100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á®ÄÌ d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¨ÉƯÉÃgÉÆà ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉ.J-38/7489 £ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀÄ £À£ÀUÉ ºÁUÀÄ E£ÀÆß £Á®ÄÌ d£À £ÀªÀÄä ¹§âA¢UÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè EzÀÝ ¥Éʦ¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄUÁAiÀÄUÉƽ¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.