June 23, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-06-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 23-06-2012

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁ𢠥ÀArvÀ vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ ªÀĽî, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ¥Àj²µÀÖ eÁw, G: ¥ÉưøÀ ºÉqï PÁ£Àìmɧ¯ï, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 10-3-208 C§ÄÝ® ¥ÉÊd ¥ÉÆð¸À ªÀ¸Àw UÀȺÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ JgÀqÀ£É ªÀÄUÀ ¸ÀA¢¥À, ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÉAmï eÉƸɥsï ¦AiÀÄÄ PÁ¯ÉÃdzÀ°è ¦AiÀÄĹ ¢éÃwAiÀÄ ªÀµÀðzÀ°è «zÁå¨Áå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 01-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉüÀzÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀA¢¥ÀÀ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀA¢¥À EvÀ£ÀÄ EAzÀÄ £Á¼É ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ½ §gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ w½zÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ E°èAiÀĪÀgÀUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÀUÉ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-06-2012 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆåljPÀgÀt ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2012 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 L¦¹ :-
10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ dUÀ£ÁßxÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ dUÀ£ÁxÀ ¨Á¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: ªÁlgï mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ, EPÉUÉ M§â¼ÀÄ 9 ªÀµÀðzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É, EPÉAiÀÄ UÀAqÀ 6-7 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è dUÀ¼À QjQj ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É, ¢£ÁAPÀ 22-06-2012 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ UÀAqÀ dUÀ£ÁxÀ ¨Á¥ÀÆgÉ EvÀ£ÀÄ §AzÁUÀ CªÀjUÉ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀt PÀÆqÀĪÀ¢zÉ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ dUÀ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀÄ£É ¨ÁrUÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀ¢zÀ®è CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄïÉ, PÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀUÉ RvÀªÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀA§tÚ vÀAzÉ RÄvÀ§tÚ UÀqÀØzÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑAiÀÄ£ï, ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ ²ÃgÉÆêÀÄt ªÀiÁ¸ÀÖgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀAzÁågÁt JA§ÄªÀ¼ÉÆA¢UÉ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀÄzsÁPÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 02/05/2012 gÀAzÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22/06/2012 gÀ ªÀgÉUÉ ªÀÄUÀ£À EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ ¥ÀvÉÛ E¯Áè, DvÀ£ÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀºÀ ªÀiÁvÁr®è, ¸ÀÄzsÁPÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ ¸À°è¹zÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2012 PÀ®A 420, 511 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦.J¸ï.L. SÁeÁºÀĸÉÃ£ï ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ gÁ.ºÉ. £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É Dgï.n,.N. ZÉPÀÌ ¥ÉÆøÀÖ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀÄAiÀÄÆgÁ ºÉÆmÉïï JzÀgÀÄUÀqÉ ¤AvÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÉPï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ £ÀA§gÀ E®èzÀ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ §AzÁUÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ CzÀ£ÀÄß ¤°è¹ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ 1) ºÀgÀ±ÀzÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ±ÀjÃ¥sÉÆâݣÀ SÁ£À ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆ®UÁAªï, vÁ: ¦ügÉÆÃd¥ÀÄgÀ fPÁð, f¯Éè: £ÀĺÁ ªÉÄêÀvÀ (ºÀjAiÀiÁt) EvÀ¤UÉ PÁj£À zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ vÉÆÃj¸À®Ä w½¹zÀPÉÌ ºÁdgÀ ¥Àr¸À°®è, ¸ÀzÀj PÁj£À°èzÀÝ ªÀÄvÉÆç⠪ÀåQÛAiÀiÁzÀ DgÉÆæ 2) dªÀıÉÃzÀ vÀAzÉ J¸Á§SÁ£À ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÉªÀÄSÉÃqÁ, vÁ: ¦ügÉÆÃd¥ÀÄgÀ fPÁð, f¯Éè: £ÀĺÁ ªÉÄêÀvÀ (ºÀjAiÀiÁt), ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ PÁgÀ ZÉPïÌ ªÀiÁrzÁUÀ MAzÀÄ PÁåj ¨ÁåV£À°è 750 UÁæA vÀÄPÀªÀżÀî 3 §AUÁgÀzÀAvÉ PÁtĪÀ ©¸ÉÌlUÀ¼ÀÄ, EªÀÅUÀ¼À MAzÉÆAzÀgÀ C.Q. 10,000/- gÀÆ, EªÀÅUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV, EªÀÅUÀ¼ÀÄ gÁd¸ÁÜ£ÀzÀ°è ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ d£ÀjUÉ ºÉÆgÀV£À zÉñÀzÀ §AUÁgÀ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¸ÀļÀÄî ºÉý FV£À ¨É¯ÉAiÀÄ CzsÀð QªÀÄäwUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝÃªÉ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. EzÀgÀ §UÉÎ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ C¥ÀgÁzsÀPÉÌ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ¥ÀlÖ 1) 750 UÁæA vÀÄPÀªÀżÀî 3 §AUÁgÀzÀAvÉ PÁtĪÀ ©¸ÉÌlUÀ¼ÀÄ C.Q. 30,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 2)£ÀA§gÀ E®èzÀ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ ªÀiÁgÀÄw ¹Ã¥sÀÖ PÁgÀ C.Q. 2,50,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 22/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀÄgÁªÀ ¦.J¸ï.L. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ PÉÊPÁr UÀ°èAiÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É «dAiÀÄ®Qëöä ªÉÆÃmÁgïì ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉÄÊ£ÉÆ¢ÝãÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£À J®ègÀÆ ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®gÀÆè E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 7 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2360/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÉÃgÀ¨ÁgÁªÀ zsÁªÀÄ£ÀUÁAªÉ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: ºÁ®½î EvÀ£À CtÚ ªÀÄvÀÄÛ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ºÉʧw, «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ PÁgÀ¨Áj ºÁUÀÄ CA¨ÁzÁ¸À PÁgÀ¨Áj J®ègÀÆ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ ªÁ°¨Á¯ï DqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] vÁvÁågÁªÀ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ PÁgÀ¨Áj, 2] ¨Á¼ÀÄ vÀAzÉ vÁvÁågÁªÀ PÁgÀ¨Áj, 3] gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¤ªÀwðgÁªÀ CZÀªÀ¯É, 4] «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ vÁvÁågÁªÀ PÁgÀ¨Áj, 5] £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ºÉʧw J®ègÀÆ ¸Á: ºÁ®½î UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzÀ (©) EªÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ C®èzÉ ©r¸À®Ä §AzÀ vÀªÀÄä «µÀÄÚ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀgÁªÀ FvÀ¤UÀÆ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ EvÀ£ÀÄ ¥sÉÆ£ï ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆqÀ¯É ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV AiÀiÁPÉ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛj CAvÀ PÉüÀ®Ä DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ°, §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà §rUÉ ºÁUÀÆ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ¨É£Àß°è, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.