June 4, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-06-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 04-06-2012

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ eÁPÉÃgÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¥Á±Á ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: UÀj§ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¥Á±Á vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ E¸Áä¬Ä¯ï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ¸Àé®à C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀÆqÀ UÀÄt ªÀÄÄRªÁVgÀ°¯Áè, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 03-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ vÀÄA¨Á ¸ÀĸÁÛUÀÄwÛzÉ CzÀPÉÌ ªÉÄÃrPÀ¯ï¢AzÀ UÀĽUÉ vÀgÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÉÄÃrPÀ¯ïUÉ UÀĽUÉ vÀgÀ®Ä §AzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä JgÀqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® PÉÆAr ºÁQPÉÆArzÀÄÝ, QlQ¬ÄAzÀ £ÉÆÃqÀ®Ä M¼ÀUÀqÉ ¥Áå¤UÉ ¹ÃgɬÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 448, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-06-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ PÀqÀØ£ÀªÀgÀ ¸Á: ªÀÄÆUÀ£ÀÆgÀ E£ÀÄß 5 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄÆUÀ£ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ ±À²PÁAvÀ ºÉÃUÀqÉ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: aÃmÁÖ, ¸ÀzÀå: ªÀÄÆUÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ ¨ÉÊ¢gÀÄªÉ JAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÉÊUÀ½AzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà ¥ÀæPÁ±À EvÀ£ÀÄ PÉÆrè¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.