June 21, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-06-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 21-06-2012

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 13/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

ªÀÄÈvÀ gÁeÉòæà UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ PÀÄA¨ÁgÀ EªÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ vÁ®ÄQ£À ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̼À DzÀ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 14/05/2012 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÀAvÁ£À ºÀgÀt ±À¸ÀÛç aQvÉì ªÀiÁr¹PÉÆAr¹PÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 19/05/2012 gÀAzÀÄ ºÉaÑãÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ CA§Ä¯ÉãÀìzÀ°è ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAvÁ£À ºÀgÀt ±À¸ÀÛç aQvÉìAiÀÄ £ÉÆêÀÅ vÁ¼ÀzÉ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬Ä ®°vÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄA¨ÁgÀ, ¸Á: ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 19/06/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸ÀwñÀ ±ÀªÀiÁð vÀAzÉ Dgï.©.±ÀªÀiÁ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, ¸Á: «.¤zÁ©è, ¥ÉƸïÖ: lAPÉÆð, f: UÁé°AiÀÄgï (JA.¦) EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ SÁeÁ ZËzsÀj ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À, ¸ÀzÀå: ªÉƼÀPÉÃgÁ EvÀ£À zsÁ¨ÁzÀ°è ¯Áj £ÀA JA.¦-07/fJ-2520 £ÉÃzÀ£ÀÄß zsÁ¨ÁzÀ RįÁè eÁUÀzÀ°è ¤°è¹ ªÀÄ®VzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 20-06-2012 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 0400 UÀAmÉUÉ JAzÀÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä gÁ.ºÉ £ÀA 09 gÀ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝjvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀwñÀ ±ÀªÀiÁð EvÀ¤UÉ C¥ÀWÁl ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj C¥ÀWÀvÀ¢AzÀ ¸ÀwñÀ ±ÀªÀiÁð EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢UÉ, JqÀUÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ, PÉÊUÉ, JgÀqÀÆ ªÉÆüÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀQ«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀA¥ÀÆålgï£À°è mÉÊ¥ï ªÀiÁr ¸À°è¸À¢ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2012 PÀ®A 447, 504, 323, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ vÉÃdªÀiÁä UÀAqÀ PÁ¼ÀgÉrØ ¸Á: PÀgÀAf(©) EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉî¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²æäªÁ¸ÀgÉrØ vÀAzÉ UÀAUÁgÉrØ, 2) gÁdgÉrØ vÀAzÉ UÀAUÁgÉrØ, 3) ¸ÀĮĨÁ¬Ä UÀAqÀ UÀAUÁgÉrØ J®ègÀÆ ¸Á: PÀgÀAf (©) EªÀgÉ®ègÀÆ Cw PÀæªÀĪÁV ºÉÆ®zÀ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2012 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄ®¨Á¬Ä@ ¸ÀĸÀ®ªÀiÁä UÀAqÀ UÀAUÁgÉrØ ¸Á: PÀgÀAf(©) EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉî¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) vÉÃdªÀiÁä UÀAqÀ PÁ¼ÀgÉrØ, 2) gÁªÀÄgÉrØ vÀAzÉ PÁ¼ÀgÀrØ, 3) ®Qëöä UÀAqÀ gÁªÀÄgÀrØ, 4) C¤ÃvÁ UÀAqÀ gÁdgÉrØ J®ègÀÆ ¸Á: PÀgÀAf (©) EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÉî¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ vÀqÉzÀÄ, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 20-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 61 ªÀµÀð, ¸Á: eÉÊ® ªÀ¸Àw UÀȺÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è PÉʪÁ®å ºÉÆÃl®zÀ »AzÀUÀqÉ CAqÀgÀ UËæAqÀzÀ°è ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ CAzÁdÄ 35 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆ PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 19/20-06-2012gÀ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀi£ÁßKSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 02/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÁdªÀÄä UÀAqÀ gÁd¥Àà ºÁ¸À£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ gÁd¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà ºÁ¸À£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è ªÀÄ¼É ºÉaÑUÉ ©zÀÄÝ ºÉÆîzÀ°è£À ªÀÄtÄÚ PÉÆÃgÉzÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ MqÀÄØ ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É 0830 UÀAmɬÄAzÀ 1000 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è MAzÀÄ ºÁªÀÅ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ PÀaÑzÀÝjAzÀ ªÉÄÊUÉ «µÀªÉÃj £ÉîPÉÌ ©zÀÄÝ wQÌzÁÝUÀ JqÀ ¨sÁUÀzÀ PÀ¥Á¼À ºÀwÛgÀ, §® UÁ®zÀ vÉÆqÉAiÀÄ ZÀªÀÄð ºÉÆÃV PÉA¥ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 71/2012 PÀ®A 498(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÉÆÃd¤ UÀAqÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ ¸Áé«Ä ¸Á: ¥ÀgÀ½, ¸ÀzÀå: PÁ¸ÀgÀvÀÄUÁAªÀ EPÉUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀ PÁgÀt DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ¥Áà ¸Á: PÁ¸ÀgÀvÀÄUÁAªÀ, £ÁzÀ¤: ¨sÁgÀw ¸Á: ¥ÀgÀ½ (JAJ¸ï) EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ UÉÆrØ E¢Ý, ¤Ã£ÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀ DUÀĪÀAvÉ ªÀiÁvÁr ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.