June 24, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-06-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 24-06-2012

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2012 PÀ®A 143, 148, 366(J), 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ C¸ÀzÀ vÀAzÀ ªÀÄıÁ«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀiÁ±ÀªÀÄ ¥Á±Á PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¹ªÀÄgÀ£À vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C¸ÀzÀ ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀ¼À¸ÀAUÀ, EPÉAiÀÄÄ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀPÁðj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃfUÉ vÀ£Àß PÉÆgÀ¼À°è §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï, PÉÊAiÀÄ°è ¥Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Q«AiÀÄ°è ºÀÆUÀ¼ÀÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ «ªÉÃPÀ vÀAzÉ vÁ£ÁfgÁªÀ ªÁUÀªÀiÁgÉ EAVèõÀ ¯ÉPÀÑgï, 2) gÉõÁä vÁ£Áf ªÁUÀªÀiÁgÉ, 3) «ÄxÀÄ£À vÀAzÉ vÁ£ÁfgÁªÀ ªÁUÀªÀiÁgÉ, 4) vÁ£Áf ªÁUÀªÀiÁgÉ, 5) ¨sÁgÀvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ vÁ£Áf ªÁUÀªÀiÁgÉ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀ¼À¸ÀAUï EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV MAzÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆÃzÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÁV vÁ£Áf ªÁUÀªÀiÁgÉ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ £À£Àß ªÀÄUÀ «ªÉÃPÀ EvÀ£ÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ ªÀiÁrPÉÆ, ¤Ã£ÀÄ ªÀ¼À¸ÀAUÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀgÉ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ºÉ¢j¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 23-06-2012 gÀAzÀÄ °TvÀªÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è Cfð ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2012 PÀ®A 341, 323, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪Á°äQ vÀAzÉ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ £ÁAiÀÄPÀªÁqÉ, ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ¹A¢UÀ°è ±ÁeÁ¤ OgÁzÀ (JAºÉZï) EvÀ£ÀÄ ªÀÄAoÁ¼À¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ºÀ½î-§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÉÆÃqÀ £ÁUÀzÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆæ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ PÁA§¼É, ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: ¤®AUÁ (JA.ºÉZï) ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ F »AzÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ PÀ®A 420 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÉưøÀjUÉ KPÉ £À£Àß ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ°è£À «¼Á¸À vÉÆÃj¹ CªÀgÀ£ÀÄß C°èUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄªÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, £Á£ÀÄ ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀzÀªÀ£Éà EzÉÝãÉ, ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2012 PÀ®A 498(J), 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01/08/2005 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÉÃSÁ UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀUÉÎ ¸Á: PÀÄ¥sÀ®vÉÆÃqÀªÀĻïÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ¸ÀzÀå: gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄ EPÉUÉ DgÉÆæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀÄ¥sÀ®vÉÆÃqÀ ªÀĻîzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀUÉÎ eÁw: PÀÄgÀħ EvÀ£À eÉÆvÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, EPÉUÉ FUÀ 6 ªÀµÀðzÀ gÁT ªÀÄvÀÄÛ 3 ªÀµÀðzÀ ¥ÀæwÃPÁë CAvÀ E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀð¢AzÀ DgÉÆæ UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À vÉAiÀÄĪÀzÀÄ, ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, AiÀiÁPÉ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛj CAvÁ «ZÁj¹zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ CvÉÛ dUÀzÉë, ªÀiÁªÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ, £ÁzÀt ¸ÀĤÃvÁ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ºÁUÀÆ ªÉÄÊzÀÄ£À «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÉ®èjUÉ £À£Àß UÀAqÀ ºÉÆrAiÀÄÄwÛzÁÝ£É ¤ÃªÀÅ «ZÁj¹j CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢½UÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, ºÉÆrAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁr ¤£ÀÄ ¸Àj E¯Áè, ¤£ÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÝzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉ vÁ¬ÄªÀjUÉ w½¹zÀPÉÌ gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ vÀÄPÁÌgÀrØ PÀ®èªÉÆÃqÀ, ªÀĺÉçƧ¸Á§ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ ªÁr EªÀjUÉ vÀAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ NtÂAiÀÄ°£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀªÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ dUÀ¼À vÀAmÉ ªÀiÁqÀ¯ÁgÀzÀAvÉ PÉýPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É, DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤£Àß C¥Áà AiÀiÁªÀ d£ÀjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÁÛ£É £ÉÆÃqÀÄvÉÛêÉ, ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¨ÉÃgÉ ®UÀß ªÀÄqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀUÉ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ CvÉÛ dUÀzÉë EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¸ÀA§A¢ü C¤ÃvÀ UÀAqÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ªÉÄÃvÉæ eÉÃgÀ¥Él ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ºÉAqÀw ¨ÉÃPÀÄ, gÉÃSÁ EPÉAiÀÄÄ ¸Àj E¯Áè CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ NvÀV UÁæªÀÄzÀ dUÀzÉë vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÉÄvÉæ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ AiÀiÁjUÀÆ w½AiÀÄzÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ° ®UÀß ªÀiÁr UÀAqÀ¤UÉ ¨ÉÃgÉ HjUÉ JgÀqÀ£É ºÉAqÀw eÉÆvÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ CvÉÛ ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÀ ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÀÝgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ JµÀÄÖ ¢ªÀ¸À £ÀªÀÄä° EgÀÄwÛ, ¤£ÀÄ E°è EgÀ¨ÁgÀzÀÄ ¤£Àß zÁj ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃrPÉÆ CAvÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, 5 wAUÀ¼À »AzÉ JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£É ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÝjAzÀ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ zÁj PÁtzÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ DgÉÆævÀjUÉ gÉÃSÁ EPÉUÉ ¤ÃªÀÅ ElÄÖPÉƽî CAvÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ CªÀjUÉ ¨ÉÊzÁr PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2012 PÀ®A 447, 354, 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 22/06/12 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÁvÀªÀé UÀAqÀ ®PÀëöät UÀÄAqÀÄUÉƼÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: §lUÉÃgÁ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zsÀ£ÀgÁd vÀAzsÉ ¨Á§ÄgÁªÀ UÀÄAqÀÄUÉÆüÀ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, 2) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ UÀÄAqÀÄUÉƼÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, 3) ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ zsÀ£ÀgÁd UÀÄAqÀÄUÉÆüÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, J®ègÀÄ eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: §lUÉÃgÁ EªÀgÉ®ègÀÆ vÀªÀÄä JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß §AzÀj¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVj CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆæ zsÀ£ÀgÁd EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ AiÀiÁªÀUÀ®Æ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß £ÀqÀÄ«¤AzÀ¯É ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛêÉ, FUÀ KPÉ ¨ÉÃqÀ C£ÀÄßw¢Ý CAvÀ CAzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ºÉÆÃqÀAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DgÉÆæ ®Qëöä¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr £ÉîPÉÌ PÉÃqÀ«gÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 23/06/202 gÀAzÀÄ §AUÁè-§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É «Ä¤ «zsÁ£À ¸ËzsÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. JAJZï-24/J¯ï-5015 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÉõÀgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-56/E-728 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ°ÃªÀÄ vÀAzÉ vÁeÉÆâݣÀ ªÀÄįÁè, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: gÉÃuÁUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr §® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-

¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÁd vÀAzÉ D£ÀAzÀ ¸ÁªÀĪɯï, ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 14-8-406 KqÀ£ï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÉÆåÃnæPÀgÀt ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EªÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ £ÉÆAiÉįï D£ÀAzÀ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð ¢£ÁAPÀ 17-06-2012 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ZÀZÀð£À°è ¥ÉæÃgï (¥ÁæxÀð£É) ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ 1300 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆAqÁ AiÀÄĤPÁ£Àð ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-29/©E-7134 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è, ¦üAiÀiÁð¢ªÀAiÀÄgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ £ÉÆAiÉįï D£ÀAzÀÀ J°è ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-06-2012 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆåljPÀgÀt ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.