June 15, 2012

DAILY CRIME UPDATE 15-06-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 15-06-2012
RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2012 PÀ®A-324, 354, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹  :-

     ¢£ÁAPÀ 14/06/2012 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÁªÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ «ÄgÀ¸ÀzÁgÀ ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð eÁåw : ªÀÄgÁoÀ ¸Á: ªÀÄzÀPÀnÖ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ E§âgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À «zsÁå¨sÁå¸À ¸À®ÄªÁV vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¨sÁ°ÌAiÀÄ°ègÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄzÀPÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¸ÀªÉð £ÀA-103/2 £ÉÃzÀgÀ°è 4 JPÀgÉ 30 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ Rj¢¹zÀÄÝ ¥Àæw ªÀµÀð ¥Á®¢AzÀ PÉÆlÄÖ ªÉƸÀªÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. F ªÉÆzÀ®Ä 2-3 ¸À® ªÀÄzÀPÀnÖ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ºÉÆ® ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀvÀgÁªÀ «ÄgÀ¸ÀzÁgÀ ªÀAiÀÄ-45 2] ®vÁ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ «ÄgÀ¸ÀzÁgÀ ªÀAiÀÄ-38  eÁw ªÀÄgÁoÀ ¸Á-ªÀÄzÀPÀnÖ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÃUÉt ºÉÆ® ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ-14/6/12 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ E§âgÀÄ ªÉƸÀªÀÄ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÉÆ® ºÉÆqɸÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ ªÀÄzÀPÀnÖ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄzÀPÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÃUÉ §gÀÄwÛAiÀiÁ ¨Á gÀAr CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ  gÀªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ  ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀ¼À PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2012 PÀ®A 454, 380 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ: 13/06/2012 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®Qëöä UÀAqÀ ±ÁåªÀÄgÁªÀ ¤gÀAd£À EªÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ¸Àé®à ºÉÆÃgÀUÉ §AzÁUÀ C¥Á¢vÀ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÄÃqÀ¥À½î FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉÃAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ£ÀÆß £ÉÆÃr ªÀÄ£ÉÃAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀÆmï PÉøÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ EzÀÝ 50,000/- gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Mr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/12 PÀ®A 468(J), 354 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 14/06/2012 gÀAzÀÄ 2100  UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw CA©PÁ UÀAqÀ £ÁUÉñÀ ¨sÀAV 19 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á/ §UÀzÀ® EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ §UÀzÀ® UÁæªÀÄzÀ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¨sÀAV£ÉÆgï, ¸Á/ §UÀzÀ® EªÀ£ÉÆA¢UÉ gÀÆ 90,000/- ºÁUÀÄ 2 vÉÆ¯É ¨sÀAUÁgÀ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ «dÈA¨sÀuɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, DzÀgÉ, ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ CvÉÛ,  ªÀiÁªÀ,  ¨sÁªÀ, CªÀgÀÄ ºÉAqÀw, PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¢£Á®Ä ºÉÆqÉzÀÄ §vÀÛ¯É ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ𢠨sÁªÀ PÀÄ¥ÉÃAzÀæ EªÀ£ÀÄ §®vÁÌgÀ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀÄwß¹zÁÝ£É. CzÀ®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ ªÀiÁªÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è §mÉÖ ºÁQ JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸À C£Àß ¤ÃgÀ®èzÉ ¢£Á®Ä ºÉÆqÉzÀÄ, ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÁÝgÉ. CzÀ®èzÉ, vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 1 ®PÀë ºÀt PÀ®gï n.«. ¦üæqÀÓ vÀgÀ®Ä MvÁ۬ĹzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä §qÀªÀgÀÄ CªÀjAzÀ ¤£Àß ¨ÉÃrPÉ FqÉÃj¸À®Ä ¸ÁzÀå«®è JAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ £ÁUÉñÀ ¨sÁªÀ PÀÄ¥ÉÃAzÀæ, ªÀiÁªÀ, ±ÀgÀt¥Áà ºÁUÀÄ CvÉÛ ±ÀAPÉæªÀiÁä ºÁUÀÄ PÀÄ¥ÉÃAzÀæ£À ºÉAqÀw gÉõÁä EªÀgÉ®è PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV zÉÊ»PÀªÁV vÉÆAzÀgÉ PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ PÀÄ¥ÉÃAzÀæ EªÀgÀÄ £À£À£ÀÄß §®vÁÌgÀ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀÄwß¹zÁÝ£É. CªÀ£ÀÄ ºÉüÀzÀAvÉ M¦àUÉ PÉÆqÀ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄgÉ®ègÀÄ PÀÆr PÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ §qÉzÀÄ UÀÄ¥ÁÛAUÀPÀÆÌ ºÁ¤ ªÀiÁrzÁÝgÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÁÝgÉ. DzÀPÁgÀt vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ, ªÀgÀzÀPÀëuÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀݪÀgÀ  «gÀÄzïÝ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉPÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2012 PÀ®A 504, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/06/2012 gÀAzÀÄ 10:30 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JªÀiï.J¯ï.¹. ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß oÁuÉAiÀÄ°è ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖPÉÆlÄÖ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà C§ÄÝ® ¸ÀªÀÄzï vÀAzÉ gÀÄPÀÄä¢Ý£À ¨sÀAUÉ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ 46 ªÀµÀð G- ¯ÁjZÁ®PÀ ¸Á: NvÀV UÁæªÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢ü C§ÄÝ® ¸ÀªÀÄzÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è RįÁè eÁUÉ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj eÁUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ªÀĸÀ®Ä¢Ý£ï FvÀ£À ºÉ¸Àj¤AzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj eÁUÉAiÀÄ°è  ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉPÀlÖ¨ÉÃPÉAzÀÄPÉÆArzÀÄÝ  ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ¨sÁUÁ¢üUÀ¼ÁzÀ  1] ZÁAzï ¸Á¨ï vÀAzÉ PÀıÁ¯ï ¸Á¨ï ¨sÀAV£ÀªÀgÀ 2] ªÀÄUÀjÃPï vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á¨ï ¨sÀAV£ÀªÀgÀ 3] d»ÃgÀ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á¨ï ¨sÀAV£ÀªÀgÀ 4] SÁdÄ vÀAzÉ ªÀÄĤÃgï ¸Á¨ï ¨sÀAV£ÀªÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj eÁUÉAiÀÄ°è PÀnÖUÉ, PÀļÀÄî ºÁPÀĪÀÅzÀÄ, zsÀ£ÀPÀlÄÖªÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¨sÁUÁ¢ü d£ÀjUÉ £ÀªÀÄä RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÀnÖUÉ, PÀļÀÄî ºÁPÀĪÀÅzÀÄ, zsÀ£ÀPÀlÄÖªÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃrj CAvÀ w½¹zÀÝPÉÌ ¢£ÁAPÀ 14/06/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ ªÉÄîÌAqÀ 4 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ C§ÄÝ® ¸ÀªÀÄzï ºÁUÀÆ EvÀ£À vÀªÀÄäA¢gÁzÀ ªÀĸÀ®Ä¢Ý£À ºÁUÀÄ £ÀdªÀÄĢݣÀ EªÀjUÉ ‘’ CgÉ ªÀiÁPÉ ¯ËqÉ RįÁè eÁUÉ ªÉÄà eÁ£ÀªÁgÀ §AzÉ vÉÆà PÁå ºÉÆÃgÁ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ  ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 1385/2012 PÀ®A 279,337, L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L,JªÀÄ,«,JPÀÖ:-
¢£ÁAPÀ 14/06/2012 gÀAzÀÄ 14:50 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÉÃR ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ vÀAzÉ EªÀiÁªÀÄ ¸Á§ 55 ªÀµÀð ¸Á/ C§ÆÝ® ¥sÉÊd zÀUÁð ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ E¯Á¬Ä ªÀÄfÃzÀ PÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â DmÉÆÃjPÁë £ÀA PÉJ38/6149 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀÄ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß DmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/12 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 341, 323, 324 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/06/2012 gÀAzÀÄ 12:30 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JªÀiï.J¯ï.¹. ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß oÁuÉAiÀÄ°è ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖPÉÆlÄÖ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ £ÉÆÃqÀ®Ä 1] ZÁAzï ¸Á¨ï vÀAzÉ PÀıÁ¯ï ¸Á¨ï ¨sÀAV£ÀªÀgÀ 2] ªÀÄUÀjÃPï vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á¨ï ¨sÀAV£ÀªÀgÀ 3] d»ÃgÀ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á¨ï ¨sÀAV£ÀªÀgÀ 4] SÁdÄ vÀAzÉ ªÀÄĤÃgï ¸Á¨ï ¨sÀAV£ÀªÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ dUÀ¼ÀzÀ°è  UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄzÁgÀgÀ ¥ÉÊQ ²æà d»ÃgÀ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ ¨sÀAVªÁ¯Éà ªÀAiÀÄ 17 ªÀµÀð, eÁw ªÀÄĹèêÀiï G- PÀÆ°PÉ®¸À  ¸Á- NvÀV UÁæªÀÄ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ  EªÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠨sÁUÁ¢ü d£ÀgÁzÀ 1] ªÀĸÀ¯ÉÆâüÝãï vÀAzÉ gÀÄPÉÆäÃ¢Ý£ï ¨sÀAVªÁ¯Éà 2] £ÀfêÉÆâݣï vÀAzÉ gÀÄPÉÆäÃ¢Ý£ï ¨sÀAVªÁ¯Éà 3] ªÉÆìÄeÉÆâݣï vÀAzÉ gÀÄPÉÆäÃ¢Ý£ï ¨sÀAVªÁ¯Éà 4] ¸ÀªÀÄzÁ¤ vÀAzÉ ¸ÀvÁÛgÀ«ÄAiÀiÁå PÀĪÀiÁgÀaAZÉÆ½î  J®ègÀÆ ¸Á: NvÀV. EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁ𢠠d£ÀgÀÄ zsÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀlÄÖªÀ ºÁUÀÆ zsÀ£ÀUÀ¼À ªÉÄêÀÅ ºÀaÑnÖzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ PÉqÀªÀÅwÛzÀÝgÀÄ. CzÀPÉÌ £ÀªÀÄä UÉÆÃqÉ KPÉ PÉqÀªÀÅwÛ¢Ýj CAvÀ PÉýzÀÝPÉÌ, ªÀĸÀ¯ÉÆâüÝãï EvÀ£ÀÄ ‘’ CgÉà ¸Á¯Éà K dUÀ ºÀªÀiÁgÁ ºÉÊ E¸À°AiÉÄà ºÀªÀiï ¢ªÁgï VgÁvÉà ‘’ CAvÀ ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ZÁAzÀ¸Á¨ï, ªÀÄUÀjÃPï ºÁUÀÄ SÁdÄ EªÀgÉ®ègÀÆ CqÀØ ºÉÆÃV ¤AvÁUÀ ªÀĸÀ¯ÉÆâݣï, £ÀfêÉÆâݣï , ªÉÆìÄeÉƢݣï , ¸ÀªÀÄzÁ¤ , ºÁUÀÄ ¸ÀªÀÄzÀ vÀAzÉ gÀÄPÀ̪ÉÆÃ¢Ý£ï ¨sÀAVªÁ¯Éà EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj 1] ZÁAzï ¸Á¨ï vÀAzÉ PÀıÁ¯ï ¸Á¨ï ¨sÀAV£ÀªÀgÀ 2] ªÀÄUÀjÃPï vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á¨ï ¨sÀAV£ÀªÀgÀ 3] d»ÃgÀ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á¨ï ¨sÀAV£ÀªÀgÀ 4] SÁdÄ vÀAzÉ ªÀÄĤÃgï ¸Á¨ï ¨sÀAV£ÀªÀgÀ EªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ §rUÉUÀ½AzÀ, PÀ°è¤AzÀ, PÉʬÄAzÀ »rzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/12 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-04-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ©gÁzÁgÀ,  ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ, G: ¥sÉÊ£Á£ÀìzÀ°è SÁ¸ÀV PÉ®¸À, ¸Á: gÁªÀÄZÀAzÀæ £ÀUÀgÀ £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ UÁA¢üUÀAdUÉ ¥sÉÊ£Á£ÀìzÀ°è PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ £Ë¨ÁzÀzÀ°ègÀĪÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ  ªÀÄ£ÉUÉ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. KA-02/EZ-6073 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ªÁºÀ£À ¤°è¹ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®VzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 15-04-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0430 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄÝ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¤°è¹zÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. KA-02/EZ-6073 £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2012 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 14/06/2012 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ  ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉÃAzÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀiÁå ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G-PÀÆ°PÉ®¸À eÁw ªÀqÀØgÀ ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ [ PÉ ] UÁæªÀÄ vÁB ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ªÀgÀªÀnÖ [PÉ ] UÁæªÀÄzÀ F±ÀégÀ vÀAzÉ ®PÀëöäAiÀiÁå  ªÀqÀØgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw UÀAUÀªÀÄä  ºÁUÀÄ vÀ£Àß 4 d£À ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÁ¬Ä J®èªÀÄä ¸À»vÀ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ. F±ÀégÀ EvÀ¤UÉ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ¥Á±ÀéðªÁAiÀÄÄ [®PÁé] DV CªÀ£À PÉÊPÁ°£À°è fêÀ«gÀzÉ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ §gÀzÉ, ªÀÄ®VzÀÝ eÁUÀzÀ¯Éè  ªÀÄ®ªÀÄÆvÀæªÁUÀÄwÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 14/06/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 15:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  F±ÀégÀ£À ºÉAqÀw UÀAUÀªÀÄä ªÀqÀØgÀ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ F±ÀégÀ FvÀ¤UÉ ¥Á±ÁéðªÁAiÀÄÄ [®PÁé] DVzÀÄÝ , ¨ÉãɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÆ CªÀ£À ¨ÉÃ£É UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀ¢zÀÝPÉÌ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ, £ÉÆAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀUÀqÀzÀ zÀAnUÉ ¥Áè¹ÖPÀ ºÀUÀ΢AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2012 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹
¢: 13/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÁAiÀħuÁÚ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà UÁAiÀÄPÀªÁqÀ 65ªÀµÀð eÁ: zÀ°vÀ G: PÀÄj PÁAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgÀ ªÁr EªÀgÀÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ vÀ£Àß PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄvÁÛ «.PÉ. ¸À®UÀgÀ PÀqÉUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è MAzÀÄ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ fæ£ÀAvÉ EzÀÝ ªÁºÀ£ÀzÀ°è 3 d£ÀgÀ C¥ÀjZÀvÀ CgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀÄj ªÀiÁgÀĪÀ¢zÉ E¯Áè CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄj ªÀiÁgÀĪÀzÀÄ E¯Áè CAvÁ ºÉýPÀzÀÝPÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¥ÉÊQ M§â£ÀÄ PÀªÀÄä PÀwÛ¬ÄAzÀ §®UÁ°£À ªÉÆüÀPÁ°UÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ MAzÀÄ PÀÄjAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä fæ£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzsÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.