June 2, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02-06-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 02-06-2012

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 03/2012 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-05-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀıÉÃnÖ vÀAzÉ ZÉAzÀæ¥Áà ©gÀPÀÄgÉ ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀªÁr EvÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æñÉÊ® EªÀ£ÀÄ ¯ÁªÀt ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀÄAmÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¢£À ¤vÀåzÀAvÉ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÄ HlPÉÌ §gÀzÀ PÁgÀt ²æñÉʯï EvÀ£À vÁ¬Ä ¸ÀAVÃvÁ EªÀ¼ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV 11-00 UÀAmÉUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀÄAmÉUÉ PÀnÖzÀÄÝ ºÁUÉ EzÀÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄUÀ PÁtzÀ PÁgÀt UÁ§jUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ ºÉÆ®zÀ°è E®è PÀÄAmÉ ¸À»vÀ ºÁUÉ ©lÄÖ AiÀiÁªÀ PÀqÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É UÉÆwÛ®è CAvÀ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ¥Àæ¨sÀıÉÃnÖ, ±Éö£ÁxÀ, ¸ÀAVÃvÁ PÀÆr ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ JgÀqÀÄ ¨sÁ« ºÁUÀÆ VqÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ªÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ CzÉ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÉ EzÀÝ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ¤AvÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ªÉÆèÉÊ® £ÀA§gÀ 8880107998 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÉÆèÁ¬Ä® £ÀA 9036316731 £ÉÃzÀÝPÉÌ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjÃavÀ ªÀåQÛ PÀgÉ ªÀiÁr ºÉýzÉãÉAzÀgÉ ºÀ¯ÉÆ ²æñÉÊ® ¥À¥Áàj JAzÀÄ PÉýzÁUÀ ºËzÀÄ JAzÁUÀ E£ÀÄ PÉüÀzÉ ²æñÉÊ® 5-30PÉÌ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ºÉý ªÉÆèÁ¬Ä® PÀmï ªÀiÁrzÀgÀÄ, D ªÉÄÃ¯É CzÉ PÀgÉUÉ ¥sÉÆãÀ ºÀaÑzÁUÀ CzÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ EzÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀzÀ ¥sÉÆãÀ EzÉ JAzÀÄ ¨ÉgÉ zÀ餬ÄAzÀ w½¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ CzÉ PÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƨÉÊ® £ÀA 9731489702 £ÀA§gÀ¢AzÀ PÀgÉ ªÀiÁrzÀgÉ £Ë¨ÁzÀ Z˼ÉPÁæ¸À (©ÃzÀgÀ ºÀwÛgÀ) EzÉÝ£É JAzÀÄ ºÉýzÀ £À£ÀUÉ J£ÀÄ UÉÆwÛ®è JAzÀÄ w½¹ PÀgÉ PÀlÖ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ 01-6-212 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¯ÁªÀt ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨Á«AiÀÄ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ¦üÃl ¤Ãj£À°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ ²æñÉÊ® EªÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ EvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr aÃjzÁUÀ E£ÉÆߧâ vÀªÀÄä «ÃgÀ±ÉÃnÖ §AzÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ PÀqÉ w½¹zÀ£ÀÄ, PÉêÀ® 4 ¦üÃl ¤Ãj£À°è ªÀÄÈvÀ zÉúÀ EzÀÝjAzÀ C®èzÉ C¥ÀjÃavÀ ªÀåQÛ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÀÄUÀ£À ¸Á«£À°è ¸ÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 136/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 01-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÉÆÃUÀ®ÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ UÀÄrAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀĺÁzÉêÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÁUÀgÉrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ PÀ£ÁmÉ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, 2) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà ¨É¼Éî ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, 3) £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 4) ¯ÉÆÃPɱÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ PÁªÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: vÉÆÃUÀ®ÆgÀ, 5) §½gÁªÀÄ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ gÁeÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: vÉÆÃUÀ®ÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ E¹àÃmï J¯ÉAiÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÉưøÀjUÉ £ÉÆÃr E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ NqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ ¨É£ÀÄß ºÀvÀÛ®Ä vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ, G½zÀ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ MlÄÖ 8270/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2012 PÀ®A 498(J), 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3&4 r.¦ DåPïÖ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ UÉÆëAzÀ ºÀÄt¸À£Á¼É ¸Á: ¸ÀAUÀ£Á¼À ¸ÀzÀå: §¼ÀvÀ (PÉ) EPÉAiÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉÃAiÀĪÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ wæÃA§PÀ ºÀÄt¸À£Á¼É ºÁUÀÄ 10 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÄ ¸ÀAUÀ£Á¼À EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ¢£Á®Ä QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ, F ªÉÆzÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀªÀÄä 30,000 gÀÆ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ vÀ£Àß «ÄvÀæ£À ºÉ¸Àj£À°è ¨ÁåAQ£À°è dªÀiÁ ªÀiÁr E£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀªÀÄä 15 UÁæA §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ºÉÆðUÉ AiÀÄAvÀæ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, DzÀgÀÄ ¸ÀºÀÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä QgÀÄPÀļÀ ¤°è¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ 06/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄPÀ̽UÉ PÉÆ®è®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄPÀ̼ÀÄ fêÀ ¨sÀAiÀÄ¢AzÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ JgÀqÀ£É ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀzsÀÄ ºÀÄqÀÄPÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-06-2012 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁr ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2012 PÀ®A 504, 307 L¦¹ : -
¦üÃAiÀiÁð¢ UÀÄqÀÄ vÀAzÉ R°Ã® ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: OgÁzÀ                                    EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆæ C§eÁ® vÀAzÉ zsÀ£ÀÄß ¸Á: ¥ÀqÉÆð (AiÀÄÆ.¦), ¸ÀzÀå: OgÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁ«£À ºÀtÄÚ ºÁQzÀÄÝ J¯Áè ªÀiÁ«£À ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J¯Áè ªÀiÁªÀÅ ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr¢Ý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ºÀÄ®Äè vÉUÉzÀÄ ¸ÀéZÀÑ ªÀiÁqÀÄ CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £Á£ÀÄ ¨ÁrUÉ PÉÆÃnÖzÀÄÝ ¤Ã£É ¸ÀéZÀÑ ªÀiÁqÀÄ CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ£À ªÀiÁªÀ¤UÉ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 01/06/12 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ ºÉý¢ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ¤Ãj£À ¨Ál°AiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄà JuÉÚAiÀÄ£Àß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÀUÉ, PÀÄwÛUÉUÉ, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ªÀÄÄRPÉÌ ºÀwÛ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.