June 8, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-06-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08/06/2012

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 07/06/2012 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ qÉAl® D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀè DgÉÆæ ªÀÄÄPÉñÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ gÁdUÉÆAqÀ ªÉÆ/¸ÉÊ £ÀA PÉ.J 33.JZï.5918 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £Àqɹ rQÌ ªÀiÁrzÀÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄvÉ FgÀªÀÄä @ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ¹zÀÝAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ vÀ¯É »AzÉ ºÁUÀÄ JqÀUÁ® ¥ÁzÀPÉÌ §®UÁ°UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2012 PÀ®A 376 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-06-2012 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ. ¹ÃªÀÄ£ï EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAgÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àf«¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛAiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ¼À ®UÀßzÀ°è  CtzÀÆgÀªÁr UÁæªÀÄzÀ ²æÃzsÀgÀ EvÀ£À ¥ÀjZÀAiÀĪÁVzÀÄ ²æÃzsÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ DUÁUÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É. EA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ¼À »AzÉ gÁwæ 10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ²æÃzsÀgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀ¢¯Áè £Á£ÀÄ ºÉýzÁUÀ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß §½ §gÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À  ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÀÄ ©lÖ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄ£ÀB ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á®ÄÌ wAUÀ¼À »AzÉ gÁwæ 12 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉÉ ²æÃzsÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ vÀ£Àß zÁ§zÀ°èzÀÝ MAzÀÄ gÀƪÀiï£À M¼ÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV Erà gÁwæ ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É.  ªÉƨÉʯïUÉ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ §gÀ°PÉÌ ºÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤gÁPÀj¹zÁUÀ ¤Ã£ÀÄ §gÀ¢zÀÝgÉ ¤£Àß vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÀÆ PÀvÀÛj¹ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ EzÉà jÃw ¢£ÁAPÀ: 15/05/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ CAUÀ£ÀªÁr ±Á¯ÉAiÀÄ MAzÀÄ RįÁè PÉÆuÉUÉ ºÉzÀj¹ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ £ÀqɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  ¢£ÁAPÀ: 22/5/2012 gÀAzÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ²æÃzsÀgÀ FvÀ£ÀÄ gÁwæ ªÉüÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉzÀj¹ DvÀ£À zÁ¨ÁzÀ JzÀÄjUÉ EzÀÝ PÀÄzÀÄgÉ gÀªÀgÀ ªÀļÀzÀ zÀ£ÀUÀ¼À PÀlÄÖªÀ PÉÆnÖUÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀºÀPÀj¸À¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉzÀj¹gÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ: 31/05/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 12 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ  PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAUÀ£ÀªÁr ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ²æÃzsÀgÀ FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É §®vÁÌgÀ¢AzÀ £À£ÉÆßA¢UÉ ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, PÁgÀt DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw EzÉ.  CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 71/2012 PÀ®A 376 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.
   
ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2012 PÀ®A 545, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-06-2012 gÀAzÀÄ  ªÀÄzsÀåºÀß  1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw dUÀzÉë UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw £ÀA¢ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: PÉÆý  G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ EªÀ¼ÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 01-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ UÀAqÀ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆVzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÁVt¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀݼÀÄ, £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è UÉÆçâgÀ JgÀZÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, Hj£À ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ £ÀA¢ ºÉÆ®PÉÌ zsÁ«¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ wý¹zÀ£ÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£ÀÀ DVzÉ CAvÀ w½¹zÀ vÀPÀët J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä £ÀªÀÄä ªÀÄ£É N¼ÀV£À PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ a¯Á¦°èAiÀiÁV  ©¢zÀÄÝ , ¸ÀAzÀÆQ£À Qð -PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄÝ ©¸ÁQzÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀ qÀ©âAiÀÄ°è£À §AUÁgÀ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÁt°®è ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÁVt¨Á¬ÄUÉ PÉýzÁUÀ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ 0900 UÀAmÉUÉ ¤ÃjUÉAzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°èUÉ Qð ºÁQ Qð PÉÊ -¨ÁV°£À ªÉÄðèlÄÖ ºÉÆÃV ¥Á½AiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¤AvÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj WÀl£É £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ w½¹zÀ¼ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 01-06-2012 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°è£À Qð vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°ènzÀÝ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄÝ ¸ÀAzÀÆQ£À°ègÀĪÀ ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ ZÀ®è¦°AiÀiÁV  C°èAiÉÄà ©¸ÁQ ¸ÀAzÀÆQ£À°èzÀ  qÀ©âAiÀÄ°è£À £ÀUÀzÀÄ ºÀt 12,000=00gÀÆ¥Á¬Ä .MAzÀÄ vÉÆïÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀÄ¯ï ¸ÀgÁ ,CzsÀðvÉÆïÉAiÀÄ JgÀqÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 24,000=00¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¼É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀîªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.  F PÀ¼ÀîªÀÅ ºÀUÀ®°è DVgÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÀªÀÄÆägÀ°èAiÉÄà AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ UÀtå-ªÀåQÛUÀ½UÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr oÁuÉUÉ §gÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 323, 324, 354, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 07/06/2012 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀeÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÉAPÀlgÁªÀ qÁªÀgÀUÁAªÉ ¸Á: PÀ®ªÁr gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ PÀ®ªÁr UÁæªÀÄzÀ ªÉAPÀl qÁªÀgÀUÁAªÉAiÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ QgÀPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£É ©lÄÖ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ PÀ¼À¸ÀzÁ¼ÀzÀ°è EgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À «gÀÄzÀÝ ¨sÁ°Ì £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è fêÀ£ÁA±ÀzÀ PÉÃ¸ï ºÁQzÀÄÝ CzÀÄ «ZÁgÀuÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ PÀ®ªÁr UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄgÀvÀ£À ºÀwÛgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ: 07-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄgÀvÀ£À E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀ£ÀPÁÌV ºÀt PÉÆqÀÄvÉÛªÉ ¤ÃªÀÅ PÀ®ªÁrUÉ §gÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ CzÉ ¢£À ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉUÉ PÀ®ªÁrUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÉAPÀlgÁªÀ ºÁUÀÆ gÁªÀÄgÀvÀ£À E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è gÁªÀÄgÀvÀ£À FvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÀ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ JzÉAiÀÄ°è ºÉÆlÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀA

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.98/2012, PÀ®A 379, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 07/06/2012 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ zÀ¸ÀÛVgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ GªÀÄgÀ «Ä¹ÌãÀ ªÀAiÀÄ:38 ªÀµÀð, G:PÀÆ° PÉ®¸À,  ¸Á:CgÁ¥sÀvÀ PÁ¯ÉƤ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄgÀÄqÀ£ÁVzÀÝ ¨sÁªÀ SÁeÁ¥Á±Á E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ ¥ÉƸÀÖ D¦üøÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆæ MAzÀÄ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ ¹JA¹ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt eÉ.¹.© £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ qɪÀiÁ°ÃµÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ eÉ.¹.© AiÀÄ£ÀÄß MªÉÄäÃ¯É CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ eÉ.¹.© AiÀÄ »A¢£À ¸ÉÆAr®Ä ºÀwÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ£ÁzÀ SÁeÁ¥Á±À EvÀ¤UÉ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVEgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/2012, PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 06-06-2012gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ d«ÄÃj¢Ý£À vÀAzÉ WÀÄqÀĸÁ§ RÄgÉʶ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ £Á£ÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ 3 ¨ÉÃqï²Ãmï Rj¢¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ 07-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1230 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw WÀÄqÀĪÀiÁ ©Ã EªÀ¼ÀÄ 3 ¨ÉÃqï²Ãmï PÀÆåA RjzÀPÉÆà ¯ÉÃPÀgï DAiÉÄà K ¨ÉÃqï ²mï ªÉĺÉAUÉ ºÉÊ CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ¸ÀĪÀÄä¤gÀÄ ªÉĺÉAUÉ £À» ºÉÊ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ £À£Àß ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw £ÀqÀÄªÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ. »ÃVgÀĪÁUÀ ªÀÄzÁå£À 0100 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁæªÀÄ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ DgÉÆæ gÀ¦üà vÀAzÉ SÁ¹A¸Á¨ï RÄgÉö, UÁ°Ã§ vÀAzÉ SÁ¶ªÀĸÁ§ RÄgÉʶ, ±À¦ü vÀAzÉ SÁ¶ªÀĸÁ§ RÄgÉʶ, UÁ°¨ï EvÀ£À ªÀÄUÀ C£ÀégÀ vÀAzÉ UÁ°Ã§ RÄgÉʶ. ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÁf vÀAzÉ d«ÄÃgÉÆâݣÀ RÄgÉʶ EªÀgÉ®ègÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ ªÉÊj£À ºÀUÀÎUÀ¼ÀÄ »rzÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ gÀ¦üà RÄgÉö EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉÉ K d«ÄÃgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸À® ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ £À£Àß vÀAVAiÉÆA¢UÉ ( ºÀªÀiÁgÉà ¨ÉúÀ£ïPÉ) dUÀ¼À ªÀÄvïÛ PÀgï ¨ÉÆïÉvÉÆà ¦üÃgï dUÀ¼Á PÀgï gÀºÉà CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ EzÀÄ £À£Àß PÀÄlÄA§zÀ «µÀAiÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉPÉ ºÉüÀÄwÛ CAzÁUÀ DgÉÆæ gÀ¦üà EvÀ£ÀÄ ºÀªÀiÁgÁPÉÆìÄZï ¨ÉÆîvÉà ¸Á¯Éà CAvÁ CAzÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀUÉÊ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ JqÀUÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ® ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀAzÀÄ UÀnÖzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. DUÀ E£ÀÆß½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ RvÀA PÀgïqÁ¯ÉÆà ¸Á¯ÉÃPÉÆà CAzÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ºÁf EvÀ£ÀÄ PÀÆqÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £À£Àß vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ CAzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ JgÀqÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÁQ PÀAzÀÄ UÀnÖzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. C°èAiÉÄà gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¸ÀÄ¤Ã¯ï ©gÁzÁgÀ E¸Áä¬Ä¯ï Qæòѣï EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/2012, PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-06-2012 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¥ÀAZÁ¼À ¸Á: ®AdªÁqÀ EªÀgÀÄ ®AdªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£É PÀlÄÖwÛzÀÄÝ CzÀgÀ PÉ®¸ÀPÁÌV PÁPÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ «µÀÄÚ vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöät vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ©gÁzÁgÀ EªÀj§âgÀÄ UËAr PÉ®¸ÀPÉÌ §AzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrwÛzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ 07-06-2012 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ®PÀëöät vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ©gÁzÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÃw ªÀÄvÀÄÛ ¹ªÉÄÃAmï PÀ°¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆæ wæêÀÄÄR vÀAzÉ UÉÆ«AzÀ ZÀªÁít EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ®PÀëöät vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ©gÁzÁgÀ EvÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ E°èUÉ §AzÀÄ KPÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý ®PÀëöät ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ §rUÀqÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ®PÀëöät ©gÁzÁgÀ EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. C¯Éè EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ «µÀÄÚ E§âgÀÄ PÀÆr »ÃUÉPÉ ®PÀëöätUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆæ wæªÀÄÄR EvÀ£ÀÄ £À«Ää§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ¤ÃªÀÅ §gÀ¨ÉÃr CAvÁ CAzÀÄ ¥ÀÄ£ÀB CzÉà §rUɬÄAzÀ ®PÀëöät£À JqÀ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ®PÀëößt EvÀ£ÀÄ £É®PÉÌ ©zÁÝUÀ DvÀ¤UÉ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ CAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. EvÀ¤UÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA.116/2012, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉÃAzÀæ¥Áà vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ZÀ¥ÀmÉ, ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ, G: J®.L.¹. JeÉAl, ¸Á: ªÀÄ.£ÀA: 8-11-559 PÉ.E.©. PÁ¯ÉÆä EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°ègÀĪÀ J®.L.¹. PÀbÉÃjAiÀÄ°è vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ªÀÄÄAeÁ£É 1130 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÉ-7468 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß PÀbÉÃjAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ µÉqÀØ PɼÀUÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¹ PÀZÉÃj N¼ÀUÉ ºÉÆÃV MAzÀÄ vÁ¸ÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä vÁ£ÀÄ ¤°è¹zÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÉ-7468 £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï «ªÀgÀ F PÀ¼ÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. 1]  ªÁºÀ£À PÀA¥À¤ : »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï £ÀA. PÉJ-38/PÉÉÉ-7468, 2] ªÀiÁzÀj: 2010 3] ZÀ¹ì £ÀA: MBLHA10EEAHF28977  4] EAf£À £ÀA : HA10EAAHF97190, 5] CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ : 35,000/- gÀÆ¥Á¬Ä. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÁîVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.125/2012, PÀ®A 279,338, L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L,JªÀÄ,«,JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 07/06/2012 gÀAzÀÄ 18:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁgÀ C©üµÉÃPÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ ¥Ánî 13 ªÀµÀð ¸Á/ PÉ,ºÉZÀ,©, PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÉ,ºÉZÀ,©, PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ ºÉƸÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ vÀªÀÄä vÀAzÉ CªÀgÀ CAUÀrUÉ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ UÉÃl rªÁåqÀgÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß wgÀÄV¹PÉƼÀÄîªÁUÀ ªÀÄrªÁ¼À ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA PÉJ32,JªÀiï6705 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ°UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÉ PÉüÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JqÀ UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ  ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉƼÀPÉÊUÀ ºÀwgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §® mÉÆAPÀPÉÌ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA.90/2012, PÀ®A 467,468,471,420 eÉÆvÉ 34 L¦¹  :-
¢£ÁAPÀ: 08-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁavÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRÈ 70 ªÀµÀð ¸Á|| PɺÉZï© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ   EªÀjUÉ DgÉÆæ «zÁåªÀw UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ¥Ánî ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ CqÉ¥Áà ¥Án® ¸Á|| ZÀªÀ½ ºÁUÀÆ ¨ÁåAQ£À C¢üSÁjUÀ¼ÀÄ ªÀiÁjzÀ ZÀªÀ½ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA 21/¦1 «¹Ûtð 03 JPÀgÉ 08 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸Àj¤AzÀ ¥ÀºÁt ¥ÀwæPÉqÀ vÀAiÀigÁUÀĪÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀzÀj d«Ää£À ªÉÄÃ¯É J¸ï.©.ºÉZï Jr© ¨ÁåAPÀ £ÀA¢ ¥ÉnæÃ¯ï §APÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄ ¨ÁåAQUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.50/2012, PÀ®A 279, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄÆ® vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ ¯ÁqÀ¯É  ªÀAiÀÄ:19 ªÀµÀð ¸Á: vÉÆÃAqÁgÀ vÁ: GzÀVÃgÀ ºÁUÀÆ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀA¢Ã¥À vÀÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JA.ºÉZï-24/ªÁAiÀiï-4015 £ÉzÀgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á: vÉÆÃAqÁgÀ vÁ: GzÀVgÀ EvÀ£À eÉÆvÉ vÀªÀÄä UɼÉAiÀÄgÁzÀ ©üªÀÄ vÀAzÉ eÁÕ£ÉÆèÁ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁåªÀÄ vÀAzÉ rUÀA§gÀ PÉÆÃZɪÁgÀ gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ ªÀÄzÀ£ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°è PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ- ªÀÄzÀ£ÀÄgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ wgÀÄ«£À°è MªÉÄä¯É ¨ÉæPÀÌ ºÉÆqÉzÁUÀ ¹èÃ¥À DV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ©üªÀÄ vÀAzÉ eÁÕ£ÉÆèÁ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁåªÀÄ vÀAzÉ rUÀA§gÀ PÉÆÃZɪÁgÀ gÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.