June 17, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-06-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 17-06-2012

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2012 PÀ®A 448, 323, 504, 506, 341 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/03/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0600 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÁªÀ £ÀAzÀUÁAªÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 12 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ eÉʪÀÄt UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ £ÀAzÀUÁAªÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ¸ÀzÀå: «dAiÀÄ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ, PÁ°¤AzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀ vÉUÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¢£ÁAPÀ 16-06-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 127/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà zÀAqÉ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: JgÀ£À½î, ¸ÀzÀå: ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀiÁ°PÀgÁzÀ dUÀ£ÁxÀ dªÀiÁzÁgÀ gÀªÀgÀÄ £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀzÀ°è §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ §½ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀÄ°Ö PÁA¥ÉèÃPÀì PÀlÖqÀ PÀnÖ¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁA¥ÉèPÀìzÀ CUÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀÆ¥ÀgÀªÉÊdgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢JUÀ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj PÁA¥ÉèÃPÀìzÀ ºÀwÛgÀ ¹ªÉÄÃAl PÀ©âtzÀ gÁqÀUÀ¼ÀÄ PÀlÖqÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÁÖPÀ ªÀiÁr EnÖzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 16-06-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ EªÀiÁä£ÀªÉïï vÀAzÉ gÁ®á ªÀiÁ¸ÀÖgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²Ñ£À, ¸Á: PÁ¥À¯Á¥ÀÆgÀ, vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÁA¥ÉèÃPÀìzÀ §½ §AzÀÄ ¸ÀzÀj PÀ©âtzÀ gÁr£À §AqÀ® ©aÑ CzÀgÀ°è JgÀqÀÄ 40 PÉ.f G¼Àî gÁqÀÄ C.Q 2400/- ¨ÉÃ¯É ¨Á¼ÀĪÀ gÁqÀ£ÀÄß DgÉÆæUÉ ºÀt PÀrªÉÄ ©zÀÝ PÁgÀt PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2012 PÀ®A 392 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀįÉÆÃZÀ£Á UÀAqÀ zÀvÁÛwæ PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁæºÀät, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉƸÉAiÉÆA¢UÉ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¥À¸ÀgÀV ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ PÀgÉAl ºÉÆÃVzÀÄÝ, JzÀÄj¤AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ M§â C¥ÀjavÀ DgÉÆæ CAzÁdÄ 25 jAzÀ 30 ªÀAiÀĸÀļÀî EvÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£Éà ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÉÆgÀ¼À°è PÉÊ ºÁQ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 1) 4 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ UÀAl£ï ¸ÀgÀ C.Q 1,00,000=00, 2) 2 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£À ¸ÀgÀ C.Q 50,000=00, »ÃUÉ MlÄÖ C.Q 1,50,000=00 gÀÆ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ aÃgÀÄvÁÛ »A¨Á°¹zÀgÀÆ ¤®èzÉÃ, «±Á® ¥ÀÆl ªÉÃgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV C°è ¤°è¹zÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqɱÀégÀ ZËPÀ PÀqÉUÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2012 PÀ®A 392 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 16/06/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁ𢠪ÀįÉèñÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄA¨ÁgÀ, G: ¨ÁåAPÀ £ËPÀgÀ, ¸Á: ¸ÀzÁ²ªÀ £ÀUÀgÀ ²gÀUÀÄ¥Áà, vÁ: ²gÀUÀÄ¥Áà, f: §¼Áîj EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°è ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ §AzÀÄ wgÀÄUÁr ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ±ÁAw¤PÉÃvÀ£À ±Á¯ÉAiÀÄ UÁqÀð£À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1945 jAzÀ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ PÀvÀÛ®°è MªÉÄä¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°è PÉÊ ºÁQ 5 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.