June 12, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-06-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 12-06-2012

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 132/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 11/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà §ÄzÉÃgÀ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£À, ¸Á: AiÀįÁè°AUÀ PÁ¯ÉÆä, £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C©üµÉÃPÀ ªÀAiÀÄ: 7 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀ®Ä £Ë¨ÁzÀ AiÀįÁè°AUÀ PÁ¯ÉÆä PÁæ¸À ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀiÁ£À¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA. JªÀĺÉZÀ-02/©-2170 £ÉzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöå¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ C©üµÉÃPÀ¤UÉ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ C©üµÉÃPÀ£À ºÀuÉUÉ, vÀ¯ÉUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ EvÀgÉ PÀqÉUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV CzÉ PÁj£À°è D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è C©üµÉÃPÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è C©üµÉÃPÀ¤UÉ ¸ÉÃj¹zÀ ªÉÄÃ¯É ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ PÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2012 PÀ®A 324, 323, 504, 498(J), 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-06-2012 gÀAzÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀ«vÁ UÀAqÀ ¨Á¯Áf eÉÆò ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆAzÀ½, ¸Á: ªÀÄÄqÀ© EPÉAiÀÄÄ ¨ÁAqÉ - §gÀvÀ£ï ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÀ½îUÀ½UÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀÆ¥Á EPÉAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀAqÀ ¨Á¯Áf EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À CPÀÌ ¸ÀĤvÁ EPÉUÉ £À£Àß ¸ÀA¸ÁgÀ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁr¢j CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¸ÀĤÃvÁ½UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦AQ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦AQ E§âjUÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÁUÀ £É®zÀ ªÉÄ°gÀĪÀ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ vÀ¯ÉUÉ, PÀÄwÛUÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ  ºÀwÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦AQUÀÆ ¸ÀºÁ ºÉÆÃqÉ §qɪÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤£Àß vÀAV ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É CªÀ¼À ºÁUÉ ¤£ÀUÀÆ ¸ÀºÀ ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 133/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 11/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl ¨sÉÆ¬Ä ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉƤ 11 £Éà PÁæ¸À ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ PÀªÀÄoÁuÉ ±Á¯É PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀªÀÄoÁuÉ ±Á¯ÉAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÄ CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¥ÉmÁÖV ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ°è ¨sÁj ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©¢ÝªÉ, vÀÄnAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2012 PÀ®A  143, 147, 148, 504, 506, 307, 109, 302 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-      
¢£ÁAPÀ 11/06/2012 gÀAzÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠫ÄÃgÀ C®vÀªÀĵÀ C° vÀAzÉ «ÄÃgÀ CPÀâgÀ C° £ÀªÀgÀAUÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, G: mÁæªÉ®ì §ÄQÌAUÀ PÉ®¸À, ¸Á; gÉÃuÁUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À vÀªÀÄä D¦üøÀ£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ vÁd ¨sÁfªÁ¯É, ºÉÊzÀgÀ gÉÃuÁUÀ°è ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀAeÉ ºÉÆwÛ£À°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄÄA§¬Ä £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¯Áf mÁæªÉ¯ïì gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ §¹ì£À°è ¥ÀæAiÀiÁtÂgÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä «ÄÃgÀ DjÃ¥sÀ C° PÀÆr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) CPÀâgÀ vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå, 2) ¥Á±Á ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ, 3) ¸ÀÄgÉñÀ, 4) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ, 5) CºÀäzÀ, 6) E¸ÉÛRgÀ, 7) ±À¨ÉÆâÝãÀ, 8) ±ÁTî, 9) £À¹ÃgÀ, 10) ¸À°ÃªÀÄ, 11) ªÀÄAdÄ ¹AzsÉ, 12) ²æäªÁ¸À vÉîAUÀ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄ¢£Á PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆj GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ vÀªÀÄä£ÁzÀ «ÄÃgÀ DjÃ¥sÀ C°UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ EgÁzɬÄAzÀ PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ vÀĪÀÄ ºÀªÀÄPÉÆ PÀ«ÄõÀ£ï PÀÆåA £À»Ã zÉÃgÀºÉ JAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ,  eÉé£À°èzÀÝ ZÁPÀÄ«£ÀAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ JqÀUÀqÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É eÉÆÃgÁV ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ PÀÆqÀ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, vÀ¯É »AzÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ¨ÉºÉÆøï DVzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  ¸À