June 20, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-06-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 20-06-2012

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ (ºÀÄqÀÄUÀ) :-

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ CdÄð£À mÉÆý ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ (J¸ï.n.UÉÆAqÁ), ¸Á: SÉt gÀAeÉÆüÀ, ¸ÀzÀå: DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, ¥sÉÆãÀ £ÀA. 8694021539 EvÀ£À aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-06-12 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£É DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ¢AzÀ 16 ªÀµÀðzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À eÉÆvÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 143/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-06-2012 gÀAzÀÄ gÁªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ±ÉÃqÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¨ÉîÆgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ±ÉÃqÉÆÃ¼É E§âgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀªÀÄä n.«.J¸ï. ¸ÉÆàÃqÀì ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ-56/E-822 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ±ÁºÁeÁ¤ OgÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¨ÉîÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ «ÄÃgÀR® xÁAqÁ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ DgÉÆæ UÉÆëAzÀgÁªÀ ±ÉÃqÉÆÃ¼É ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ªÀiÁr ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ DgÉÆæAiÀĪÀgÀ ªÀÄÄRPÉÌ, ºÀuÉUÉ, ªÀÄÄV£À ªÉÄïÉ, PÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2012 PÀ®A 448, 451, 452, 506(©) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09, 10/06/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀå gÁwæ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ U˸ÉƢݣÀ vÀAzÉ £À¹gÀÄ¢Ý£ï ¸Á: UÀªÁ£À ZËPï ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ §zÁð¨ÁzÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ EvÀ¤UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CAUÀr £ÀA 1-7-162/ 1-17-171 £ÉÃzÀgÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr n£ï ±ÉÃqÀØ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.