June 29, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-06-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 29-06-2012

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2012 PÀ®A 302, 304(©), 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ fUÉð, ¸Á: ªÀÄgÀR® EvÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²ÃªÀ°Ã¯Á UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ¸ÉÆgÀ½î EªÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ¢£ÁAPÀ 02/06/2010 gÀAzÀÄ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV 2,50,000/-¸Á«gÀ gÀÆ, 25 UÁæA §AUÁgÀ E¤ßvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ¸ÉÃj 30,000/- gÀÆ GqÀÄUÉÆÃgÉAiÀiÁV PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÄ PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ°è vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ©gÁzÁgÀ, 2) ±ÀgÀtªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ©gÁzÁgÀ E§âgÀÄ ¸Á: ¸ÉÆgÀ½î EªÀj§âgÀÆ ²ªÀ°Ã¯Á EPÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ²ªÀ°Ã¯Á EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ C¼À®Ä vÉÆÃrPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 20,000/-¸Á«gÀ gÀÆ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ CvÉÛ ±ÀgÀtªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ²ÃªÀ°Ã¯ÁUÉ ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä PÀÄgÀĦAiÀiÁV¢Ý, ¤£ÀUÉ AiÀiÁgÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä ¢PÀÄÌ E¯Áè, ¤£ÀUÉ K£ÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ ºÉüÀĪÀgÀÄ PÉüÀĪÀgÀÄ E¯Áè, ¤£ÀUÉ PÉÆÃ¯É ªÀiÁr ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛªÉ CAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, F «µÀAiÀÄ ²ªÀ°Ã¯Á EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DªÁUÀ-DªÁUÀ w½¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ½UÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ¥Àr¹ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ w½¹ ºÉüÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÆ PÀ¼ÉzÀ JAlÄ wAUÀ¼À ²ªÀ°Ã¯Á EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀÄ PÀȵÁÚ EvÀ£À vÉÆnÖ® PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ 10 UÁæA §AUÁgÀ PÉÆÃqÀĪÀAvÉ ¦r¸ÀÄwÛgÀĪÁWÀ 5 UÁæA ¯Ë¯ÁPÀ, 50 UÁæA ¨É½î PÀqÀUÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, 10 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀ®Ä JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆqÀĪÀAvÉ E®èªÁzÀgÉ 20,000/- ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬ĹzÁUÀ ¸ÀzÀåPÉÌ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ºÀt E®èzÀ PÁgÀt £ÀªÀÄä ©vÀÛ£É AiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-06-2012 gÀAzÀÄ ²ªÀ°Ã¯Á EPÉUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ §UÉÎ ¦Ãr¹ PÉÆÃ¯É ªÀiÁr £ÉÃtÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2012 PÀ®A 420, 468, 471, 504, 506, 509 L¦¹ :-

¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ DgÉÆæ ªÀÄwãÀ ±ÉÃR vÀAzÉ G¸Áä£À ±ÉÃR ¸Á: ±ÁºÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¸ÀÄdvÁ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, G: «zÁåyð, ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ, ¸ÀzsÀå: ©ÃzÀgÀ EPÉUÉ ¸ÀļÀÄî D¥ÁzÀ£É ªÀiÁr £ÉÆAzÀt ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ£À¹PÀ vÉÆAzÀgÉ ¤qÀÄvÁÛ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉ-vÁwAiÀĪÀjUÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ E®è ¸À®èzÀ C¥ÀªÁzÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¨sÁªÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆøÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄ EAlgÀ£ÉÃmï£À°è eÁ»gÁvÀÄ ªÀiÁr ªÀÄ£À¹ìUÉ PÀëw GAqÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 08/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ PÁ²£ÁxÀ PÀÄAzÉð, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ºÉƸÀ §qÁªÀuÉ ªÀÄĸÀÛj EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄÈvÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ®PÀëöät PÀÄAzÉð ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, EvÀ£À£ÉÆA¢UÉ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÁ²£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ©vÀÛ®Ä ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÀÄ°è£À ºÉÆgÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ElÄÖPÉÆAqÀÄ £Á¢¤ ªÀĺÁ£ÀAzÁ eÉÆvÉAiÀÄ°è §gÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 4:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÁj ªÀÄ¼É ªÀÄvÀÄÛ UÀÄqÀÄUÀÄ DUÀÄwÛgÀĪÁWÀ ±ÁªÀÄgÁªÀ E¥Àà½î gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄä¯É ¨sÁj UÀÄqÀÄUÀÄ ¸À»vÀ «ÄAZÀÄ DVzÀÄÝ PÁ²£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ JwÛUÉ ¹r®Ä §r¢zÀÝjAzÀ, PÁ²£ÁxÀ EvÀ£À JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹r°£À ±ÀPÉ §r¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JwÛ£À ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ¹r°£À ±ÀPɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ºÁUÀÆ JvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 143/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÀiÁqÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, G: ¥ÀæeÁªÀt PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¥Àæ¸ÀgÀuÁ¢üÃPÁj, ¸Á: PÀAUÀn, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¥ÀæeÁªÀt PÀbÉÃjUÉ §AzÀÄ JeÉlAgÀÄUÀ½AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß r.r. vÉUÉAiÀÄ®Ä ¸ÉÖÃl ¨ÁåAPÀ D¥sÀ EArAiÀiÁ GzÀVÃgÀ gÉÆÃqÀ ±ÁSÉà ©ÃzÀgÀUÉ §AzÀÄ r.r. vÉUÉAiÀÄ®Ä PÀrªÉÄ EzÀÝ 10,500=00 ºÀtªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ J.n.JªÀÄ. ¢AzÀ qÁæ ªÀiÁr, ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ ¨ÁV® ºÀwÛgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß Jt¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ E§âgÀÆ ªÀÄ»¼É PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀ ¨ÁåV£À ZÉÊ£À£ÀÄß ¸Àj¹ CzÀgÀ°èzÀÝ 51,130=00 gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-06-12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwñÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉUÉAzÀÄ «±Á® ¥sÀAUÀPÀë£À ºÁ°UÉ §AzÀÄ PÀÄað ªÉÄÃ¯É PÀĽvÁUÀ ¸Àé®à PÀtÄÚ ªÀÄÄaÑzÁUÀ DgÉÆæ CPÀæªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄPÀÆìzÀ«ÄAiÀiÁå ¸Á: UÉÆïÉSÁ£Á EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÁåAn£À eÉé£À°è PÉÊ ºÁQ ¥ÁPÉl vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ NqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ ¨É£ÀßwÛzÁUÀ ¥sÀAUÀPÀë£À ºÁ® ºÉÆgÀUÀqÉ PÁ®Ä eÁj ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É, DUÀ CªÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ ZÉPï ªÀiÁrzÁUÀ 1320/- gÀÆ ¹QÌgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 28/06/12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ wæªÀÄÄSÉ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ UÀĪÁ¯Éà ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÁ, ¸Á: ¤®PÀAoÀªÁr, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À ªÀÄUÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ DUÀzÀ PÁgÀt PÉÆ»£ÀÆgÀ ¥ÀºÁqï zÀUÁðzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ & ¸ÉƸÉAiÀÄ ¨sÁ¹AUï ©qÀĪÀUÉÆøÀÌgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ C®UÀÆqï amÁÖ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ lAlA lAlA ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-39/891 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ mÉÊgï ¥ÀAZÀgï DV ZÁ®PÀ£À »rvÀ vÀ¦à lAlA ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ°£À ªÀÄÄAUÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¨sÁgÀvÀ¨Á¬Ä, ¤Ã®ªÀiÁä UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ qsÉÆAqÁ¨Á¬Ä, d£À¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀÄAqÀ°Pï, gÁªÀÄ UÉƮƯÉ, ²ªÀªÀiÁä J¯ÁèjUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2012 PÀ®A 498(J), 306 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ²¯Áà UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd C°¥ÀÆgÀ ¸Á: ¤A§ÄgÁ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà C°¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ¤A§ÄgÁ EvÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ «µÀ ¸Éë¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ©ÃzÀgÀzÀ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ²¯Áà EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 27-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀÄ¼É ¸Á: UÉÆÃgÀaAZÉƽ vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-06-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2012 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 26/06/2012 gÀAzÀÄ alUÀÄ¥Áà-ºÀÄqÀÄV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦æAiÀiÁzÀ²ð¤ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA PÉJ-35/JªÀiï-6455 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ ªÀÄÄPÉÃj ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð gÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® gÀªÀgÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ C°èAzÀ PÉÃgï D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 28/06/2012 gÀAzÀÄ G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwzÀÝ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 29/06/2012 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 0430 UÀAmÉUÉ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ DzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ CPÀæªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÀݪÀÄ E¸Áä¬Ä® ªÀÄÄPÉÃj ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀĸÉä D®A alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.