July 25, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 25/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 25/07/2010
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 219/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 24/07/2010 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ªÀ»zÀ¸Á§ ªÀÄAeÁ ªÀAiÀÄ: 45ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À ¸Á ºÀÄqÀV EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ vÀªÀÄä E§âgÀÄ PÀ¥ÀàgÀUÁªÀ PÀqɬÄzÀÝ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ ºÉ £ÀA-9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀÄqÀV ©æqÀÓ wgÀÄ«£À ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ DgÉÆæ ¸ÀAfêÀ vÀAzÉ D±ÁAiÀiÁå PÀgÀt PÁé°Ã¸À £ÀA-J¦ 21/¦ 3016 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á UËvÀA £ÀUÀgÀ ¹QAzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ JqÀUÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2010 PÀ®A 498(J) 323, 504, 506, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 24/07/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀÄPÀAiÀiÁå UÀAqÀ JA.r. ±ÀjÃ¥sÀ ªÀ°è ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ DgÉÆæ 1) JA.r. ±ÀjÃ¥sï vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ UÀªÀŸÉÆâÝãÀ ªÀ°è G/ ªÉÄPÁ¤PÀ ¸Á; ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è JgÀqÀĪÀgÉ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆæ UÀAqÀ ºÁUÀÆ DgÉÆæ CvÉÛ 2) ±ÀºÀ£Ád UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ UÀªÀŸÉÆÃ¢Ý£ï ªÀ°è ¸Á ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£É §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÉaÑUÉ vÀA¢¯Áè ¤£ÀUÉ CrUÉ ZÉ£ÁßV §gÀĪÀÅ¢¯Áè £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ºÁUÀÆ UÀAqÀ ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢¢Ý CAvÁ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 135/2010 PÀ®A 279, 337,338 L¦¹, eÉÆvÉ 184 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/07/210 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥sÀjÃzÀ vÀAzÉ RÄvÀĨÉÆâݣÀ ¸Á: gÁªÀÄ°AUÀ ªÀÄÄzÀUÀqÀ (JA.J¸ï.) EªÀgÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÁªÀįÁ® vÀAzÉ ªÀÄÄ£Á߯Á® ¸Á: »ªÀiÁAiÀÄvÀ £ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÁgÀ J¦-09. ©E-4858 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ GªÀÄUÁð PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-24, J¥sï-9507 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆævÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ G½zÀªÀjUÉ ¸ÀzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 147/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23-24/07/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀAUÀªÉÄñÀ mÁQÃd JzÀÄgÀUÀqÉ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÉ¥Áà ¥ÁªÀgÀ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð G: ªÁå¥ÁgÀ eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á RAqÉæUÀ°è ¨sÁ°Ì vÁ ¨sÁ°Ì f ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀ vÀUÀqÀzÀ CAUÀrAiÀÄ QðAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîÀgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV 1) ºÀt ªÀÄvÀÄÛ a®ègÉ ºÀt 2000=00 ºÁUÀÄ EvÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj MlÄÖ 4370/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2010 PÀ®A 341,504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18/07/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzÀgÀ¸Á¨ï vÀAzÉ £À©¸Á§ ±ÉÃR ¸Á: avÀÛPÉÆÃmÁ(PÉ) EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ SÁ¹ªÀÄ ¸Á§ vÀAzÉ eÉÆÃ¢Ý£ï ¸Á§ ±ÉÃR ºÁUÀÆ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: avÀÛPÉÆÃmÁ(PÉ) EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA: 56 £ÉÃzÀÝgÀ°è d«Ä¤£À°è ¥Á® §gÀÄvÀÛzÉ ¤£ÀÄ ºÉÃUÉ ¥Á® PÉÆqÀĪÀŢݮè CAvÀ CªÁåZÀéªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.