July 24, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 24/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 24/07/2010

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 07/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23/07/10 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁdĪÀiÁ UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ®wÃ¥sï ªÀAiÀÄ: 40ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: PÀnÖ vÀÄUÁAªÀ vÁ: ¨sÁ°Ì f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ®wÃ¥sÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀĺÀäzÀ ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀnÖ vÀÄUÁAªÀ vÁ: ¨sÁ°Ì f: ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¯ÉçgÀ §PÀÌ¥Áà EªÀgÀÄ C§ÄÝ® d¨ÁgÀ EªÀgÀÄ ¥sÁgÀA ºË¸À£À°è E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ Hl ªÀiÁr ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV £ÉîzÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝgÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ 1245 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É EvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ : 22/07/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ±ÀnÖ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 30ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á ªÀÄAzÀPÀ£À½î EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨Éîè vÉUÉAiÀÄĪÀ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw UËgÀ±ÀnÖ ªÀAiÀÄ: 30ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á ªÀÄAzÀPÀ£À½î EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ xÀªÀÄì¥ï ¨Ál®¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2010 PÀ®A 498 [J], 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23/07/2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ±ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á §UÀzÀ® EªÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÁ¼À¥Áà ±ÉÃjPÁgÀ ¸Á §UÀzÀ® EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ CvÉÛUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆÃqÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 182/2010 PÀ®A 418, 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23/07/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀvÀ¥Áà ±ÉlPÁgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 17-4-250-17/1 Cgï.« ©qÀ¥À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ DgÉÆæ C£ÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ CA¨Áf qsÉÆìÄeÉÆÃqÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ UÀÄ®ègÀ ºÀªÉð ¸ÀªÉð £ÀA 60 gÀ°è 30*40 eÁUÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ 6-11-85 gÀ°è CVæªÉÄÃAl ¥sÀgï ¸ÉÃ¯ï ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ J£ï.J ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ¸Éïï rÃqÀ ªÀiÁqÀzÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 183/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 23-07-2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ : 30 ¸Á: PÉƼÁgÀ(©) EªÀgÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ PÀÆædgÀ fÃ¥À £ÀA PÉJ 38 JA 6780 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw ®Qëöä¨Á¬Ä gÀªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 146/2010 PÀ®A 498 (J) 504 307 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23/07/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ÃªÀ°¯Á UÀAqÀ zÉëzÁ¸À UÀÄAdgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 20ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀħ G : ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á : zsÀ£ÀUÀgÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ 1) zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ªÀiÁºÀzÀ¥Áà UÀÄAdgÀUÉ EªÀgÀ eÉÆÃvÉ £ÀqɬÄvÀÄ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆAqÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ 2) ©ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁºÀzÀ¥Áà UÀÄAdgÀUÉ 3) ªÀiÁºÀzÀ¥Áà vÀAzÉ ¨sÁ¯É̱ÀégÀ 4) £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁºÀzÀ¥Áà EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¢£Á®Ä ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV®è ºÁUÀÆ ¤£ÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀPÀļÀ PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖgÀÄvÁÛgÉ. PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 23/07/2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁQzÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ PÉýzÁUÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ 187 L.JªÀiï.« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 23/07/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1835 UÀAmÉUÉ zÉëAzÀæ¥Àà §rUÉÃgÀ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉÆøÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà n.J¥ï.Dgï.-JªÀiï.ºÉZï-12-0632 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ PÁwðPÀAiÀÄå EªÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀzÁgÀ SÁ£À vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀSÁ£ï eÁVÃgÀzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð G: ¨ÉÆÃgÀªÉÃ®è ªÉÄÃPÁå¤Pï ¸Á vÁ¼ÀªÀÄqÀV EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 145/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23/07/2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠢åÀPÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ªÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: ¥Á£À ±Áå¥À CAUÀr ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä DPÁ±À EªÀj§âgÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ¥Á£À ±Áå¥ÀzÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) QgÀt vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¹AzsÉ 2) CgÀÄt vÀAzÉ §§ÄgÁªÀ ¹AzsÉ E§âgÀÄ ¸Á: «dAiÀÄ ªÀiÁºÁAvɱÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DPÁ±À¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 23/07/2010 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð G: PÁgÀZÁ®PÀ ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ CtÚ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀÄAqÀ¥Áà E§âgÀÆ ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ gÉÃtÄPÁ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ CmÉÆÃUÁV PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/eÉ-3604 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀÄAqÀ¥Áà EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj rQÌ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀÄAqÀ¥Áà EªÀjUÉ ©½¹ ªÀÄÄRPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 134/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹, eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 24/07/210 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÁªÀAiÀiÁå ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ ¸ÀºÀgÁ ©jAiÀiÁ¤ ºÉÆmÉ® ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£zÀÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ºÀgÀAr ¸Á: ¨Él ¨Á®PÀÄAzÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ²æªÀÄAvÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀQ«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 184/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23-07-2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ FgÀ¥Áà ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 29 ¸Á: ªÀĺÁqÉÆÃUÁªÀA vÁ OgÁzÀ ¸ÀzÀå ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀÀ ºÉAqÀw D±Á EªÀj§âgÀ ªÀÄzsÀå ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥ÀjavÀgÀÄ §AzÀÄ ¤£Àß ºÉAqÀwÛUÉ ºÉÆqÀAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.