July 7, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 07/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 07/07/2010

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 03/2010 AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 05-07-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0630 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¸Á«vÁæ UÀAqÀ ªÉÆúÀ£À ªÀAiÀÄ; 21 ªÀµÀð ¸Á; £ÁUÀ£À¥À°è EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß zÀ£ÀUÀ½UÉ ºÉÆ®zÀ°è PÀ½PÉ PÀrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ M¼ÀVzÀÝ «µÀPÁj ºÁªÀÅ ªÀÄÈvÀ¼À §®UÉÊ GAUÀÄgÀ ¨ÉgÀ½UÉ PÀaÑzÀÄÝ EzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¼À£ÀÄß UÁæªÀÄPÉÌ vÀAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è SÁ¸ÀV ªÉÆzÀÄÝ ºÁQzÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè ¢£ÁAPÀ 06/07/2010 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ EAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀ£À vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà dPÀ£Á¼É ªÀAiÀÄ; 28 ªÀµÀð eÁw; J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÀ G: mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á; £ÁUÀ£À¥À°è EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 174/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ ; 06/07/2010 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ aAZÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ; PÀÄgÀħÄgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: zÁqÀV ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ aAZÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 60ªÀµÀð ¸Á zÁqÀV EªÀjUÉ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è UÀqÉØAiÀiÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ©ÃzÀgÀ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹zÀÝgÀÄ PÀÆqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. EzÀjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02/07/10 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ vÉÆÃUÀgÉ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ JAqÉÆøÉîágÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ DzÀgÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 141/2010 PÀ®A 32. 34 PÉ.E CPïÖ : -
¢£ÁAPÀ 06/07/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ NA ¸Á¬Ä zsÁ¨sÁ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) CA§AiÀiÁå vÀAzÉ ºÀtªÀÄAiÀiÁå vÉ®Auï ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð G: zsÁ¨sÁ ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸Á zÀħ®UÀÄAr 2) zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÀUÉΣÉÆÃgï ªÀAiÀÄ: 26 G: PÀÄPÀÌgÀ ¸Á zÀħ®UÀÄAr EªÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 40 N®Ö lªÀjÃ£ï «¹Ì CA.Q 2400/- gÀÆ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 650/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 200/2010 PÀ®A 229(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/07/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå eÉJªÀiïJ¥sï¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¹¹ £ÀA 685/2008 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨sÁVAiÀiÁzÀ E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¨Á§Ä gÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 54ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G; MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 2) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀ: 50ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ; ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ «gÀÄzsÀÞ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸Áj zÀ¸ÀÛVj ªÁgÉAl ºÉÆÃgÀr¹zÀgÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÉưøÀgÀ PÉÊUÉ ¹UÀzÉ vÀ¯É ªÀÄgɹPÉÆArzÀÄÝ EAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ MAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ §¯É ©¹ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 199/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ; 06/07/2010 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÀ½îSÉÃqÀ ªÀ; 28ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: QgÁuÁ CAUÀr ¸Á; PÀ®ÆègÀ vÁ; ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¸ÀdÓ£À±ÉÃnÖ EªÀgÀ£ÀÄß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ £ÀA-PÉJ-39/8870 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ gÁºÉ £ÀA-9gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ r®PÀì zsÁ¨ÁzÀ KzÀÄjUÉ DgïnM ZÉÃPï ¥ÉƸÀÖ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/5045 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¸ÀAdAiÀÄ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2010 PÀ®A 498[J], 506, 34 L¦¹ eÉÆvÉ 3 & 4 r.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 06/07/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀÄPÁìgÀ¨ÉUÀA UÀAqÀ ªÉÄÊ¥sÀÄd ªÀAiÀÄ: 22ªÀµÀð, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, eÁ: ªÀÄĹèA, ¸Á AiÀÄPÁvÀ¥ÀÄgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæ J-1 ªÉÄÊ¥sÀÄd vÀAzÉ C¸ÀzÀC° ªÀÄįÁèªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á AiÀÄPÁvÀ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 50,000/- gÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á E¯Áè JAzÀgÉ ¤£ÀßUÉ PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ CvÉÛ DgÉÆæ J-2 ¥sÀ¬ÄA ¨ÉUÀA UÀAqÀ C¸ÀzÀ C° ºÁUÀÆ J-3 E¨Áæ»A vÀAzÉ C¸ÀzÀ C° EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 201/2010 PÀ®A 498(J), 506, 494 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ 3 & 4 r¦ JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ; 06/07/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀAzÀ£Á UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ zÀAqÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 25ªÀµÀð G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ¸ÉÃqÉƼÀ UÁæªÀÄ ¸ÀzsÀå ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ 5 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ vÁ®ÆQ£À ¸ÉÃqÉƼÀ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁ¥ÀuÁÚ EªÀjUÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæUÉ 7 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä , 2 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÆÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ£À°è ºÀÆ«£À CAUÀr zÉÆqÀØzÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ¢zÉ ¤£Àß vÀAzɬÄAzÀ 30 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAzÁUÀ 30 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä vÀAzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ »ÃVgÀĪÀ°è DgÉÆæ PÀÄrzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ CvÉÛ-ªÀiÁªÀgÁzÀ DgÉÆæ 2) ªÀiÁ¥ÀuÁÚ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà zÀAqÉPÀgÀ eÁ: ºÀjd£À ªÀAiÀÄ: 60ªÀµÀð 3) ¸ÀÄAzÀæ¥Áà UÀAqÀ ªÀiÁ¥ÀuÁÚ zÀAqÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 55ªÀµÀð G: ªÀÄ£É PÀJ®¸À J®ègÀÄ ¸Á ¸ÉÃqÉƼÀ EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è 3 wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CvÉÛ-ªÀiÁªÀ UÀAqÀ ºÉÆÃqÉ-§qÉ ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆæUÉ JgÀqÀ£Éà ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀAvÉÆö vÀAzÉ ZÀAzÀæ±Á ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2010 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 6/7/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ºÁd£É ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð ¸Á ºÁ®½î UÁæªÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ® ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀAfvÀ vÀAzÉ ªÀÄzÀ£ÀgÁªÀ ZÁAzÀÆgÉ ºÁUÀÆ ¸Á¬Ä£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄzÀ£ÀgÁªÀ ZÁAzÀÆgÉ E§âgÀÄ ¸Á ºÁ®½î UÁæªÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ®ªÀÅ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆ®PÉÌ CwÛPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆ®UÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¤ÃgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®ÄªÉ EgÀÄvÀÛzÉ »ÃVgÀĪÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ PÉ®¸ÀPÉAzÀÄ ºÉÆ®PÉÌ §gÀĪÁUÀ DgÉÆÃ¥ÀvÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ PÁ®ÄªÉ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Àlð »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÁÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.