July 22, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 22/07/2010

aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2010 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 20-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 wAUÀ¼À »AzÉ ¢£ÁAPÀ 14/10/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ »A¢gÀÄV §A¢gÀĪÀ¢¯Áè ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÁUÀÄ CªÀgÀ J¯Áè ¸ÉßûvÀjUÉ «ZÁj¹zÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w ¹QÌgÀĪÀ¢®è, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ ©½ §tÚzÀ ¥ÀmÁÖ ¥ÀnÖ ¥sÀÄ¯ï ±Àlð, PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÁåAl zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ, »A¢, ªÀÄgÁp ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄQæÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀÄAzÀgÀ PÀmÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£ï, ¸Á: PÉÆqÀA§® EPÉAiÀÄ NtÂAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzsÀ ®°ÃvÁ UÀAqÀ gÁeÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á: PÉÆqÀA§¯ï EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀÄAzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÁgÀzÁ gÀªÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/07/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ n¥ÀàgÀ £ÀA PÉ 38/4539 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ TªÀÄ£Á ¸Á: JtPÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ gÉÆÃqÀ qÁA§jPÀgÀt PÉ®¸ÀPÁÌV vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£À°è qÁA§gÀ ¨ÁågÀ®èUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ JPÀA¨Á °AV ªÀiÁUÀðªÁV ºÀA¢SÉÃgÁPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁd¥Áà ©ÃgÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ, f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 218/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀgÀ§¸À¥Áà vÀAzÉ CuÉ¥Áà ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀÄqÀV EvÀ£À CAUÀrAiÀÄ mÉç¯ï qÁæ£À°ènÖzÀÝ gÀÆ 10,600/- UÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀrAiÀÄ ¸ÉlgÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ, qÁæ ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¸ÁgÁA±À ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2010 PÀ®A 304(©) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-07-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÁgÉrØ vÀAzÉ gÁdgÉrØ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: ¹¹ð OgÁzÀ ¸ÀzÀå ZÀl£À½î gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀAfÃvÁ EPÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀAfÃvÁ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ C¤Ã® gÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÁgÉrØ, CvÉÛ ¸ÀIJîªÀiÁä UÀAqÀ £ÀgÀ¸ÁgÉrØ, ¨sÁªÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À, £ÉUÉt ±ÉÆèsÁ J®ègÀÆ ¸Á: ºÉƤßPÉÃj EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÉaÑUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀPÀļÀ ¤Ãr PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2010 PÀ®A 354, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/07/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸Àw±À vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ, £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÉ ¸Á: zÉñÀ¥ÁAqÉ UÀ°è, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀªÀǸÀSÁ£À vÀAzÉ ¥sÉÊdįÁèSÁ£À ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄvÀÛgÀªÀįÁè KjAiÀiÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ UÁr ªÉÄÃ¯É PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2010 PÀ®A 143, 147, 353, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-07-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ §¹ÃgÀ G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (DqÀ½vÀ) ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ r.r.¦.L PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀgÀja MlÄÖ 10 d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÉÆgÀ½UÉ ºÀ¼À¢ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ¥ÀnÖ ºÁQPÉÆAqÀÄ zsÁAzÀ¯É ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌ CrØAiÀÄAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ°è vÉÆAzÀgÉ ¤Ãr ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ºÀÄnÖ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(¨Á) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/7/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà UÀ®UÀ¯É ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ QæÃPÉl Dl Dr ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ZÀAzÀæªÀiÁä UÀAqÀ zsÉÆAr¨Á ªÁUÀªÀiÁgÉ, 2) ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ zsÉÆÃAr¨Á ªÁUÀªÀiÁgÉ E§âgÀÄ ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨ÉèÃqÀ¤AzÀ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ, EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ PÉ.¹. gÀ¸ÉÛAiÀÄ DAzsÁæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ fÃ¥ï £ÀA JªÀiï.ºÉZï-13/J-1797 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà ¸Á: ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É ¤ÃqÀzÉ, ºÁ£Àð ºÁPÀzÉ eÉÆj¤AzÀ MªÉÄä¯É »AzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ®UÀ¼À ºÀwÛgÀ, JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §® ¥ÁzÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.