July 12, 2010

PRESS NOTE OF CPC RECRUITMENT 2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ ¢£ÁAPÀ: 12-07-2010

F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ £ÁUÀjPÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ ºÁUÀÄ ªÀÄ»¼Á ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ £ÉêÀÄPÁw ¸À«Äw ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ w½AiÀÄ ¥ÀqɸÀĪÀzÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 16-07-2010 jAzÀ 24-07-2010gÀ ªÀgÉUÉ MlÄÖ 99-£ÁUÀjPÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ, 11-ªÀÄ»¼Á ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉUÀ¼À £ÉêÀÄPÀ PÀÄjvÀÄ ¸À»¸ÀÄÚvÉ ºÁUÀÄ zÉúÀzÁqÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ ¥ÀgÉÃqÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F £ÉêÀÄPÁwªÀÅ ¸ÀA¥ÀÆtð ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀ, UÀtQÃPÀÈvÀ, ¸ÀA¥ÀÆtð ªÀ¸ÀÄÛ ¤µÀ×, CºÀðvÉ ªÀÄvÀÄÛ «ÄøÀ¯Áw DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ DAiÀiÁ ¢£ÀzÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸ÀÆa¸ÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ, E¯ÁSÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀUÁUÀ°Ã CxÀªÁ M¼ÀUÁUÀ°Ã GzÉÆåÃUÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛUÉ ºÀt ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÀªÁzÀ ¥ÁgÀvÉÆõÀPÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÀªÁzÀ ºÀt ªÀ¸ÀƯÁwUÉ AiÀiÁjUÀÄ C¢üPÁgÀ ¤ÃrgÀĪÀÅ¢®è. F ¢±ÉAiÀÄ°è ªÀÄzsÀåªÀwðUÀ¼À ¨sÀgÀªÀ±ÉUÀ½UÉ AiÀiÁgÀÄ ªÀiÁgÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ JZÀÑjPÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. AiÀiÁgÁzÀgÀÆ £ÉêÀÄPÁw ªÀiÁr¹PÉÆqÀĪÀÅzÁV JAzÀÄ D¸É D«Ä±ÀUÀ¼ÀÄ MrzÀ°è CAvÀºÀªÀÅzÀPÉÌ AiÀiÁgÀÄ QëUÉÆqÀ¨ÁgÀzÀÄ C®èzÉà AiÀiÁgÁzÀgÀÆ £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üÃPÁgÀzÀªÀgÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ«zÉ JAzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÁV JAzÀÄ ºÀtzÀ D«Ä±À MrzÀ°è ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå: 9480803401 £ÉÃzÀPÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÁVzÉ.

J£ï.¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ, L¦J¸ï
¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
CzsÀåPÀëgÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¸À«Äw.
©ÃzÀgÀ.