May 18, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 18-05-2012


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 18-05-2012

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506, 326, 307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16-05-2012 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ªÉÄÃvÉæ ¸Á|| C¼ÀA¢ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1)  ªÉAPÀl vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÉÄÃvÉæ. E£ÀÆß 13 d£À J®ègÀÄ JPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÉÆqÀ°, §rUÉ, PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨Á¯ÁfUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀUÁ®Ä vÉÆqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ §®UÀqÉ ªÀÄÄAUÉÊ PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 05/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ : 17/05/2012 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ gÀ²ÃzÀ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ G¸ÀÄÛgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ ZÁAzÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀĺÉçƧ¸Á§ G¸ÀÄÛgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 80 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6-7 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÄÝ CgÉ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ ªÀwð¹zÀÄÝ CªÀ¤UÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ ¨Éë£À VqÀPÉÌ vÀ£Àß CgÉ ºÀÄZÀÄÑvÀ£À¢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA.«. DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 16/05/2012 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ gɪÀt¥Áà ºÀ¼Éî ªÀAiÀÄ:44 ªÀµÀð eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á:AiÀÄgÀAqÀV vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É J¸ï.Dgï zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 39/ eÉ 2007 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ºÀ¼Éî ªÀAiÀÄ:32 ªÀµÀð, ¸Á:AiÀÄgÀAqÀV vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉ ¹ÌÃqï DV ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£À §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 17-05-2012 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà E¼ÀUÉÃgÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁw J¸À ¹ ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á|| ¨Á宺À½î(PÉ) EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀÄdªÀiÁä vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ ¸Á|| /¨Á宺À½î(PÉ) EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁUÀ M¯ÉAiÀÄ°è PÀļÀÄî, PÀnÖUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹ªÉÄ JuÉÚ ºÁPÀĪÁUÀ CªÀ¼ÀÄ zsÀj¹zÀ £ÉÊnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ©¢ÝzÀÄÝ PÀrØ PÉÆgÉzÀÄ ¨ÉAQ ºÀZÀÄѪÁUÀ DPÀ¹äPÀÀªÁV CªÀ¼À ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/05/2012 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C«£Á±À vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ gÉrØ, ªÀAiÀÄ : 21 ªÀµÀð, gÀrØ, ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á|| ²ªÀ £ÀUÀgÀ (GvÀÛgÀ), ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ gÉrØ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ, ªÀAiÀÄ : 46 ªÀµÀð, gÀrØ, ¸Á: ²ªÀ £ÀUÀgÀ (GvÀÛgÀ) ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-5295 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀÀ£ÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è vÀ£Àß ºÉAqÀw ¨Á®ªÀÄt EªÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ PÉ.E.© D¦üøï JzÀÄjUÉ rªÁAiÀÄqÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄð£À ºÀvÉÆÃn vÀ¦à C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¨Á®ªÀÄtÂAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, DgÉÆæUÉ ºÀuÉAiÀÄ°è, §®PÉÊ, PÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀļÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.