May 3, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 03-05-2012


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 03-05-2012

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2012 PÀ®A 75/2012 :-

¢£ÁAPÀ 03/05/2012 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè ºÀwÛgÀ C¦à CmÉÆà £ÀA. PÉ.J.-39/3847 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹¸À®Ä vÁeÉƢݣÀ vÀAzÉ £ÀAiÀÄĪÀÄ ±ÉÃR ªÀAiÀÄ:21 ªÀµÀð ¸Á:±ÁºÁ¥ÀÄgÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
      
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2012 PÀ®A 307 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02-05-2012 gÀAzÀÄ 0040 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀļÀÄ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà ªÀAiÀÄ 30 G ¥ÉAnAUÀ PÉ®¸À ¸Á|| CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¸ÀĤî ±ÁºÁUÀAd ºÁUÀÆ E£ÀÆß M§â PÀÆrPÉÆAqÀÄ d£ÀªÁqÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ gÁeÁf zsÁ¨sÁ ºÀwÛgÀ DmÉÆâAzÀ E½¹ DgÉÆævÀgÀÄ C¯Éè ºÉÆ®zÀ°è JzÀÄjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¸ÀĪÀ «µÀaiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ZÁPÀÄ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2012 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 3/5/2012 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÁ ªÉÄÃvÉæ ¸Á|| D¼ÀA¢ EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄtÄÚ vÉUÉzÀÄ PÀmÉÖ ªÉÄÃ¯É ºÁQ ¸ÀªÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¨Á§Ä vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ¸Áé«Ä ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ WÁ¼É¥Áà ¸Áé«Ä EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj PÀmÉÖAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ §®¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ FvÀ¤UÉ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀ Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JazÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.