May 4, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-05-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 08/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/05/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà fgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÉüÀPÀÄtÂ[©] EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ PÀ®è¥Áà fgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÉüÀPÀÄtÂ[©] EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ PÀ¼ÀQ ¨sÀt«Ä¬ÄAzÀ zÀ£ÀUÀ½UÉ PÀ¼ÀQ ºÁPÀ®Ä vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆzÁUÀ PÀ¼ÀQAiÀÄ°èzÀÝ ºÁªÀÅ ±ÀgÀt¥Áà fgÀUÉ gÀªÀgÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É PÀr¢zÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ[©] ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ CxÀªÁ zÀÆgÀÄ EgÀĪÀŢݯÁè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2012 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 04/05/12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: QæñÀÑ£ï, ¸Á: ¸ÉÆî¥ÀÆgÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ Hj£À ©ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¹¸ÀðV ºÁUÀÄ ²ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®èUÀÆAqÀ EªÀgÉ®ègÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-38/n-1582 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÀÆAqÀÄ ªÀUÉÎ gÀªÀgÀ ºÀÆ®PÉÌ £ÉÃV®Ä ºÀÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÉÆ®¥ÀÆgÀ CµÀÆÖgÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ Hj£À PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ CAPÀÄ qÉÆAPÁV ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ mÁæPÀÖgÀ ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, mÁæöåPÀÖgï ¥À°ÖAiÀiÁV ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ, mÁæPÀÖgÀ PɼÀUÉ ¹QÌ ©zÀÄÝ JzÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj M¼À ¥ÉmÁÖV ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁªÀæªÁV WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, DgÉÆæAiÀÄÄ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2012 PÀ®A 143, 147, 148(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲gÉÆêÀÄt vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ DZÁAiÀÄð ¸Á: eÉÃgÀĸɮA PÁ¯ÉÆä PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃd »AzÀÄUÀqÉ ©ÃzÀgÀ  EªÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀAzsÁågÁt EªÀ¼ÀUÉ ¢£ÁAPÀ: 12-06-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀA§uÁÚ UÁzÁ£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁ: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV EªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ZÀ£ÁßV ElÄÖPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ «£ÁB PÁgÀt AiÀiÁªÀÅzÉ DgÉÆÃ¥À ºÉÆgɹ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ, ªÀiÁªÀ ¸ÀA§uÁÚ, vÁ¬Ä PÀªÀįÁ¨Á¬Ä, CPÀÌ gÉÃtÄPÁ, ²æÃzÉë ºÁUÀÆ dUÀzÉë J®ègÀÆ PÀÆr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀAzÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ CªÀ½UÉ ©.J «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁr¸À®Ä ©ÃzÀgÀ PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃfUÉ zÁR°¹zÀjAzÀ CªÀ¼À ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 02-05-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 200 UÀAmÉUÉ ¥ÀjÃPÉëUÉ ©lÄÖ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 515 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¤¯ÁA©PÀ PÁ¯ÉÃf£À ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è zÁjAiÀÄ°è DgÉÆægÉ®ègÀÆ PÀÆr §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ©lÄÖ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½¢gÀÄwÛ, NzÀÄ §gÉzÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ, £ÀqÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ CAvÀ CªÀgÉ®ÆègÀÄ PÀÆr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà ºÉÆÃzÀgÉ ¤£ÀUÉ fªÀAvÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/05/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄgÀzÁ£ÀC° vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§, dªÀiÁzÁgÀ ¸Á: §UÀzÀ® EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß zsÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ gÁ.ºÉà £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÀAUÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/6549 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ SÁ¹ªÀiï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸Á§ ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉý EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ MªÉÄä¯É DmÉÆà ¥À°Ö ªÀiÁrzÁUÀ C°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæAiÀÄ ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, ¨É£Àß°è ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.