May 20, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-05-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


 

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 20-05-2012


¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 19/05/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Àà ªÁqÉ£ÉÆÃgÀ, ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ²PÁgÀSÁ¤, vÁ: £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ, ¸ÀzÀå: UÀuÉñÀ ªÉÄÊzÁ£À ºÀwÛgÀ, ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ C©üµÉÃPÀ ºÁUÀÆ ¨sÁUÀå²æà @ ¨sÁUÀåªÀAw ªÀAiÀÄ: 6 ªÀµÀð E§âgÀÆ ªÀģɬÄAzÀ CmÉÆÃjPÁë £ÀA PÉJ-38/5316 £ÉÃzÀgÀ°è lÆåµÀ£À PÀÄjvÀÄÛ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆäUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ £ÁåµÀ£À® ¸ÀÆÌ® ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ gÀAUÀ ªÀÄA¢gÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÀiÁåQì PÁå§ £ÀA PÉJ-20/4457 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁåQì PÁ姣ÀÄß ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj CmÉÆÃjPÁëUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¨sÁUÀå²æà @ ¨sÁUÀåªÀAwAiÀÄ PÀÄwÛUÉAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è, §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ ¨sÁj PÀvÀÛj¹zÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉqÉUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18/05/2012 gÀAzÀÄ ¦ÃAiÀiÁð¢ eÉÊgÁªÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¨sÀÆ«, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ¨Á宺À½î EvÀ£À CPÀ̼ÁzÀ ¸ÉÆãÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ zÁlĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ N«Ä¤ (ªÀiÁgÀÄw) PÁgÀ £ÀA J¦-11/J©-1973 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀ̽UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ CªÀ½UÉ vɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£À C°èAiÉÄ ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-05-2012 gÀAzÀÄ ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ºÉüÀªÁ, ¸Á: ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ, EPÉAiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ £ÁUÀªÀÄt EªÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ¤«ÄvÀå ¸Á®ªÁVzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ 1 vÉÆÃ¯É JPÀëgÀ UÀÄAqÁ ªÀÄvÀÄÛ 1 vÉÆÃ¯É CAnUÀÄAqÁ ¸ÀgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß J¯É aîzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ aîªÀ£ÀÄß mÉÆAPÀzÀ°è ¹V¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀgÁ¥sÀ §eÁgÀzÀ°è §AUÁgÀ CqÀ« EqÀ®Ä §AzÁUÀ CAUÀr §AzÀ EzÀÝ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛ PÀqÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ CzÀgÀ°è ªÀÄÄAavÀªÁVAiÉÄà E§âgÀÆ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀĽwzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ¢AzÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ FUÁUÀ¯Éà ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è PÀĽwzÀÝ E§âgÀÆ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ f¯Áè PÁgÁUÀæºÀ ªÀÄÄAzÉ DmÉÆâAzÀ E½zÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è DmÉÆâAzÀ E½zÀÄ ¸ÀzÀj DmÉÆÃZÁ®PÀ¤UÉ ºÀt PÉÆqÀ®Ä vÀ£Àß mÉÆAPÀzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀ J¯É aîzÀ°èzÀÝ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆqÀĪÁUÀ aîzÀ°è PÉÊ ºÁQ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è EnÖzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ EgÀ°®è, ¸ÀzÀj §AUÁgÀzÀ 1 vÉÆÃ¯É JPÀëgÀ UÀÄAqÁ C.Q. 20,000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 1 vÉÆÃ¯É CAnUÀÄAqÁ ¸ÀgÀ C.Q. 20,000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 40,000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ C¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ E§âgÀÆ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄvÀÄ »rAiÀÄÄvÉۣɪÀÄzsÀÆ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2012 PÀ®A 407, 409, 420 L¦¹ :-
2000 £Éà ¸Á°¤AzÀ 2010 £Éà CªÀ¢üAiÀÄ°è ©.J¸ï.J¸ï.PÉ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) £ÉÃzÀgÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ §AqÉ¥Áà f PÉÆmÉ ¸Á: ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ EªÀgÉ®ègÀÆ PÁSÁð£ÉAiÀÄ GUÁæt £ÀA 1, 3, 4 ªÀÄvÀÄÛ 5 gÀ°è zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ MlÄÖ gÀÆ 34,74,800/- UÀ¼À 1460 QéAmÁ¯ï ¸ÀPÀÌgÉ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢UÀA§gÀ vÀAzÉ PÀAlAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 58 ªÀAiÀÄ: G: ©.J¸ï.J¸ï.PÉ £ËPÀgÀ, ¸Á: ©.J¸ï.J¸ï.PÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©), vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-05-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2012 PÀ®A 468, 471, 477(J) L¦¹ :-
©.J¸ï.J¸ï.PÉ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) PÁSÁð£ÉAiÀÄ ¹§âA¢ ±ÁSÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆæ ²ªÀgÁd £ÉüÀUÉ ¸Á: nÃZÀgï PÁ¯ÉÆä ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EvÀ£ÀÄ 1995 £Éà ¸Á°¤AzÀ 2005 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£À £ËPÀgÀ ªÀUÀðzÀªÀgÀ ¸ÉêÁ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À°è GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV CªÀgÀ ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀUÀ¼À£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁr ¸ÀļÀÄî ¢£ÁAPÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ PÁSÁð£ÉUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-05-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢UÀA§gÀ vÀAzÉ PÀAlAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, G: ©.J¸ï.J¸ï.PÉ £ËPÀgÀ, ¸Á: ©.J¸ï.J¸ï.PÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©), gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.