May 16, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 16-05-2012


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 16-05-2012

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2012 PÀ®A 279, 304 (J). L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-05-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀzÉë vÀAzÉ PÀAmÉÃ¥Áà ºÉªÀıÉnÖ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: C«ÄÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ qÉƼÉî PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì £ÀA§gÀ PÉJ 38 J¥sï 502 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: «¼Á¸À¥ÀÆgï EªÀgÀÄ £ÀqɸÀäwÛzÀÝ §¹ì£À°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸Àì ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ §¹ì£À ¨ÁV® ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÁ¬Ä ±É²PÀ¯Á EªÀ¼ÀÄ ºÁj §¹ì£À ¨ÁV®¤AzÀ MªÉÄäÃ¯É PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀjAzÀ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, ªÀÄ®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ JqÀ ¨sÁUÀzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JazÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî®VzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/2012 PÀ®A 448, 341, 504, 506, 355, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :- 
¢£ÁAPÀ : 15/05/2012 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ U˹AiÀiÁ ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀ°AiÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁåw ªÀÄĹèA ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA 1-7-199 ¹AUÁgÀ¨sÁUÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¹.JªÀiï.¹ ªÀÄ£É £ÀA 2-1-227 £ÉÃzÀÝgÀ°è DgÉÆæ »Ã£À PÉʸÀgÀ @ ±Á»Ã£À UÀAqÀ eÁ«ÃzÀ E£Àæß J®ègÀÄ ¸Á: £ÀAiÀÄPÀªÀiÁ£À M¼ÀUÀqÉ ¹¢Ý vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁÁð¢ vÁ¬ÄUÉ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ ºÀÆmÉÖAiÀÄ°è  ºÉÆÃqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå  PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 15-05-2012 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 50 ¸Á: qÁPÀļÀV  EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄ. °Ã¯ÁªÀw vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 22 «zÁåy𤠸ÀD: qÁPÀļÀV EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀÅ¢®è J®è PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¹UÀ°®è JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 05/2012 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/5/2012 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ¤ªÀðwgÁªÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð eÁw J¸ï¹  G: PÀÆ° ¸Á: vÀ¥À±Áå¼À EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ CªÀÄÈ¥Á° vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ PÁA§¼É EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 10/5/2012 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À M¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁ®Ä PÁ¬Ä¸À®Ä ºÉÆzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ GzÀVÃgÀUÉ §AzÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/05/2012 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀA§Ä°AUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸Á|| ¸ÉÃqÀA EªÀgÀ mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆ fÃ¥À £ÀA PÉJ-32 JA.-6227 C.Q. 3,00,000/- gÀÆ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 11/05/2012 ªÀÄvÀÄÛ 12/05/2012 gÀ ªÀÄzsÀå gÁwæAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2012 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15/05/2012 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁfÃzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸À°ÃªÀÄ ªÀAiÀÄ : 23 ªÀµÀð ¸Á: C°¨ÁUÀ gÁªÀÅ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ £ÀA¢¤ ºÁ°£À CAUÀrAiÀÄ JzÀÄj£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É rªÉÊqÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ ªÀĺÉÃAzÁæ ¦PÀ¥ï UÀÆqÀì £ÀA. PÉJ38/3518 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ oÉïÁ §ArUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ JqÀPÁ°£À ªÉƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ & §®PÁ°£À vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.