May 24, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 24-05-2012


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 24-05-2012

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2012 PÀ®A 498(J), 326, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢:23/05/2012 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ«vÁ UÀAqÀ gÉêÀ¥Áà ¸Á|| vÀgÀ£À½î EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ gÉêÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ºÁUÀÄ E£ÀÆß 2 d£À J®ègÀÆ ¸Á|| vÀ£ÀgÀ½î EªÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ 3 ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 5 ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ vÀ£ÀUÉ ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV §gÀĪÀÅ¢®è ¤£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QÃgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ EzÀÝ£ÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è ¤£Éß CªÁåZÀÑ ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉÆqÀ¯É¬ÄAzÀ §®UÉÊ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ½£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L JªÀiï «í JPÀÖ  :-

¢£ÁAPÀ 23-05-2012 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ ¸Á: ©Ãj(PÉ) EªÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ JAJZï-04-JPÀì-1237 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £À£ÀUÉ JqÀUÀqÀ ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2012 PÀ®A 341, 323, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/05/2012 gÀAzÀÄ 2115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwõÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ UÀÄqÉØ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, G: ªÀÄÄSÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ PÀZÉÃjAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 23/05/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄzsÀåºÀß 01:10 ¦.JªÀiï. UÀAmÉUÉ C©üªÀÈ¢üÝ PÁªÀÄUÁjUÀ¼À ZÀZÉð ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ E£ÁAiÀÄvÀ C° [ ¸ÉÆÃºÉ¯ï ªÉÆÃlgÀì] EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C¥ÀàuÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ªÀÄÄSÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀ PÉÆÃuÉ M¼ÀUÉ §AzÀÄ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà CUÀr ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀjUÉ MwÛ »rzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2012 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34  L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-05-2012 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ gÀ¬Ä¸ÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ d«ÄgÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G;ºÉÆÃl¯ï ªÀiÁ°PÀ ¸Á:¥À£À¸Á¯ï vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¥Éưøï ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ £ÀAiÀÄPÀªÀiÁ£ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ dªÀiÁ® vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ¸Á||R¸Á§ªÁqÁ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸À«Ä vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C±ÀgÀ¥sÀ ¸Á|| ¥À£À¸Á¯ï vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ PÀÆr ¢éZÀPÀæªÁºÀ£À ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ §ÆÃmï¤AzÀ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÁÛAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.