May 15, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-05-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 15-05-2012

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/05/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C«£Á±À vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ gÉrØ ªÀaiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ GvÀÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀgÉrØ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/J¯ï-5295 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¨Á®ªÀÄt EªÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ r¹ PÀbÉÃjAiÀÄ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ PÉE© PÀbÉÃjAiÀÄ JzÀÄj£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É rªÉÊqÀgÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß JqÀPÉÌ wgÀÄV¹PÉƼÀÄîªÁUÀ MªÉÄäÃ¯É ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄð£À »rvÀ vÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ »AzÉ PÀĽvÀ ¨Á®ªÀÄtÂUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÁAiÀÄ, C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DgÉÆæ ZÁ®PÀ ¸ÀÄgÉñÀgÀrØ EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA 60/2012 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 14/05/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GªÉÄñÀ J£ï.PÁA§¼É ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ SÁ°ÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ d»ÃgÉÆ¢ÝãÀ PÉÆÃvÁé® ªÀaiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆÃvÁé® UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀAUÉñÁ ªÀÄfÓÃzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 700/- gÀÆ¥Á¬Ä, 3 ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/2012 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 02-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 1145 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ «oÀ® ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ«vÁ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, CªÀ¼ÀÄ J°èUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ EgÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è «ZÁj¹ £ÀAvÀgÀ, J¯Áè ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ PÀÆqÀ ¢£ÁAPÀ 14-05-2012 gÀªÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2012 PÀ®A 417, 506, 420 L¦¹ :-
¦üAiÀÄð¢ vÀ£À«ÃgÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¹gÁeÉÆâݣÀ SÁ£À, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: ªÁå¥ÁgÀ ºÁUÀÆ zÉúÀzÁqsÀåð ¸ÀàzsÉð, ¸Á: ªÀĤÃAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-04-2012 ªÀÄvÀÄÛ 22-04-2012 gÀªÀgÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ £ÉúÀgÀÄ QæqÁAUÀtzÀ°è PÀ£ÁðlPÀ ¸ÉÖÃl ¨Ár ©°ØAUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦ül£ÉøÀì C¸ÉÆùAiÉÄõÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¨Ár ©°ØAUÀ C¸ÉÆùAiÉÄõÀ£À gÀªÀgÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÁÛ±ÀæAiÀÄzÀ°è zÉñÀzÀ ««zsÀ gÁdåzÀ zÉúÁzÁqsÀåð ¸ÀàzsÁð¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß DºÁ餹 CªÀjAzÀ ¸ÀàzsÉÃðAiÀÄ£ÀÄß K¥Àðr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ avÀæ£Àl ¸ÀAdAiÀÄzÀvÀÛ gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄRå CywAiÀiÁV ªÀÄvÀÄÛ gÁºÀÄ®¨sÀl gÀªÀgÀ£ÀÄß «±ÉõÀ DºÁé¤vÀgÀÄ CAvÁ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀPÉÌ PÀgɬĸÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ZÀað¹ wªÀiÁð¤¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CzÀgÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ avÀæ£Àl DgÉÆæ gÁºÀÄ®¨sÀlÖ vÀAzÉ ªÀĺÉñÀ¨sÀlÖ, ¸Á: ªÀÄ.£ÀA: 602 PÉʯɪÉÆÃgÀ j¨É®Æè gÉÆÃqÀ ¨ÁAzÁæ ¥À²ÑªÀÄ, £ÉPÀë÷Ö lÄ °Ã¯ÁªÀw ºÁ¹àl® ¨ÁAzÁæ jPÉèêÉÄõÀ£À ªÀÄÄA§¬Ä EvÀ£ÉÆA¢UÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀA¥ÀQð¹, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ PÀgÉzÀ «¼Á¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¤Ã£ÀÄ ¸ÀAdAiÀÄzÀvÀÛ CªÀjUÉ PÀgɬĸÀÄ CAvÀ ºÀtzÀ M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ ºÉZÀ.r.J¥sÀ.¹. ¨ÁåAPÀ CPËAl £ÀA. 00161000029662 £ÉÃzÀPÉÌ ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV 2,50,000/-, 1,50,000/-, 1,00,000/-, 1,00,000/- »ÃUÉ MlÄÖ 6,00,000/- ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt dªÀiÁ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj zÉúÁzÁqsÀåð PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ DgÉÆæ M§â£É §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÆlÖ ºÀtzÀ §UÉÎ PÉýzÀgÉ £Á£ÀÄ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiÁrPÉÆ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DgÉÆæAiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀĺÉñÀ¨sÀlÖ gÀªÀjUÉ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀgÀÄ ¸ÀzÀå UÉÆêÁzÀ°è EzÉÝ£É, ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À §½ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr ¤ªÀÄä ºÀt ¤ªÀÄUÉ ªÀÄÄnÖ¸ÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜà ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛ£É, CAvÁ ºÉý £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆgÀªÁt PÀgÉUÀ¼ÀÄ ¹éÃPÀj¸ÀÄwÛ¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ MAzÀÄ ¦æÃAmï ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2012 PÀ®A 420 L¦¹ :-
¦üAiÀÄð¢ CªÀÄÈvÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ¥Áà £ÁªÀzÀUÉÃgÉ, ªÀAiÀÄ: 61 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÉÆüÁgÀ(PÉ) EvÀ¤UÉ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ªÀiÁqÀUÉÆüÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ J¸ÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà Qæ±ÀÑ£À ¸Á: ªÀiÁqÀUÉÆüÀ EvÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀÄwÛUÉà DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀµÀðPÉÌ 35,000/- gÀÆ. ªÀiÁvÁr ¢£ÁAPÀ 10-03-2012 gÀAzÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ElÄÖ ºÉÆÃV CzÉà ¢ªÀ¸À 35,000/- gÀÆ J¸ÀÄ EvÀ¤UÉ PÉÆÃqÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý £Á¼Éà J¸ÀÄ EvÀ¤UÉ ¤ªÀÄä ºÀwÛgÀ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý £ÀA©¹ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ªÀÄgÀ½ E°èAiÀĪÀgÉUÉ J¸ÀÄ«UÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄgÀĪÀÅ¢¯Áè, DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2012 PÀ®A 306 L¦¹ :-
PÀ®èPÉÆgÁ vÁAqÁzÀ ªÀÄjAiÀĪÀÄä zÉë MqÉªÉ ªÀ¸ÁÛçUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ DVzÀÄÝ F PÀ¼ÀªÀÅ  ¥ÀÆeÁj ªÀÄ£ÉvÀ£À zÀªÀgÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ d£ÀgÀÄ C¥ÁzÁ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 13-05-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ºÀj±ÀÑAzÀæ E£ÀÆß LzÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ PÀ®èSÉÆÃgÀ zÉë UÀÄrAiÀÄ°è ±ÀAPÀgÀ ¥ÀÆeÁj EªÀ¤UÉ zÉëAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ MqÀªÉ ªÀ¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ ¤Ã£É PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr¢ CAvÁ C¥ÁzÀ£É ªÀiÁr ZÀ¥Áà¼É vÀnÖ ±ÀAPÀgÀ ¥ÀÆeÁjUÉ »AiÀiÁ½¹ ªÀiÁvÁÛrgÀÄvÁÛgÉ, EzÀ£Éß ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¨sÀAUÀvÀ¹AUÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆÃAzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-05-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌAzÀÄ PÀ®èSÉÆÃgÀ zÉë vÁAqÁzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¸À«vÁ¼À UÀÄrAiÀÄ »A¢£À £Á¼ÀzÀ UÀÄqÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ CvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ «ÄÃgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ¥ÀÆeÁj ¸Á: PÀ®èSÉÆÃgÀ vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2012 PÀ®A 33(2) (5), 50, 62, PÉ.J¥sï DåPïÖ 1963 & 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/05/2012 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀĺÀäzÀ ¸ÀįÁÛ£ï vÀAzÉ  ªÀĺÀäzÀ ¤¸ÁgÀ CºÀäzÀ ©ÃzÀgÀªÁ¯Éà ªÀaiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀi˯Á° ZËPÀ ºÀwÛgÀ eÉÃgï¥ÉÃmï ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 2) ªÀĺÀäzÀ C£À¸ÁgÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ »¸ÁªÉÆÃ¢Ý£ï «ÄgÁ£À ¸Á: eÉÃgÀ¥ÉÃmï ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀj§âgÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ J°èAzÀ¯ÉÆà CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ºÁUÀÄ CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀÄÄzÉæ E®èzÀ ¸ÁUÀĪÁ¤ ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ PÀvÀÛj¹ PÀ¼Àî ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV C£À¢üPÀÈvÀªÁV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ gÁ.ºÉ.£ÀA.9 ¨ÉÊ¥Á¸À gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ C£À¸ÁgÉÆâݣÀ «ÄgÁ£À EªÀgÀ PÀnÖUÉ ªÀIJ¤£À »A¨sÁUÀzÀ°è vÀAzÀÄ EnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁªÀÄgÁªÀ J.J¸ï.L. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ 6 ¸ÁUÀªÁ¤ ªÀÄgÀzÀ vÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q 10,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ £ÀA 1 EvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, DgÉÆæ £ÀA 2 EvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2012 PÀ®A 420, 468, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/05/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀ°AUÀ vÀAzÉ ¥ÀArvÀ ©gÀ§mÉÖ ¸Á: ClÆÖgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß G½zÀ ªÀÄ£É ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ºÉ¸Àj£À°è £ÀPÀ° eÁ¨ï PÁqÀð ªÀiÁr ¨ÉÆÃUÀ¸ï ©¯ï ¸Àȶ׹  10,000/- ªÀÄvÀÄÛ 12300/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆû£ÀÆgÀ CAZÉ PÀZÉÃjAiÀÄ°è SÁvÉUÀ¼À°è ªÉÄð£À ºÀtªÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ ²æÃzÉë UÀAqÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ ªÀÄÆ®UÉ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÉÆû£ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ qÁæ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÁ®ÆQ£À C¢üPÁjUÀ½UÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt vÉÆÃlUÁjPÉ E¯ÁSÉAiÀÄ UÉÃmï M¼ÀUÀqÉ MAiÀÄÄÝ ¤Ã£ÀÄ zÀÆgÀÄ ªÁ¥À¸À vÉÃUÉzÀÄPÉƼÀî¢zÀÝgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÄV¹©qÀĪÀÅzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.