September 20, 2009

Daily Crime Update Bidar Dated 20-09-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-09-2009§UÀzÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/09 PÀ®A. 457, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 28,29,30 ªÀÄvÀÄÛ 31-08-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ §gÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ¨sÀªÁ¤ SÁAqÀ¸Áj ¸ÀPÀÌgÉ PÁgÀSÁ£É °Ã. £À°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°ègÀĪÀ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀt §¯É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4,28,800/- UÀ¼À ªÀiÁ®£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ. ²æà §¸ÀªÀgÁd J. vÉ𠹦L UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀj¨Á J. dªÀiÁzÁgÀ ¦J¸ïL §UÀÝ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ: 04-09-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄ£Àß½îAiÀÄ £À©¸Á§ vÀAzÉ UÀ¥sÀÆgÀ ¸Á§ ZÁAzÀªÁ° ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ£Àß½î JA§ ªÀåQÛUÉ »rzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ EªÀgÀ ¸ÀºÀZÀgÀgÁzÀ eÁ«zÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁ ZÀl£À¼ÀîªÁ¯É, gÀ¦üAiÉƢݣÀ @ n®Äè vÀAzÉ CeÁªÀÄ @ CfªÉƢݣÀ qÉÆAUÉè, ªÉÄúÉvÁ§ vÀAzÉ ªÀi˯Á£À PÁqÀªÁzÉ ªÀÄvÀÄÛ eÁ£Àì£ï vÀAzÉ gÁdÄ ªÉÆUÀqÀA¥À°è gÀªÀgÀ ¸ÉÃj MlÄÖ 2, 64,800 ¨É¯É¨Á¼ÀÄ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2009 PÀ®A. 395 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 02/02/2009 gÀ gÁwæ ©ÃzÀgÀ gÀhÄ»gÁ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÁwæ 0205 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà 6-7 d£À ¸ÉÃj CgÀtå ªÀÄgÀUÀ¼À mÉÆAUÉUÀ¼À£ÀÄß PÀvÀÛj¹ gÀ¸ÉÛUÉ CqÀØ ºÁQ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÁºÁ£À ¤°è¹zÁUÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀjzÀÄ ZÁPÀÄ, eÁA©AiÀiÁ, §rUÉUÀ½AzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀݪÀjUÉ ºÉzÀj¹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 UÁæA §AUÁgÀzÀ UÀAl£À, 10 UÁæA. §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ gÀÆ. 13,500 »ÃUÉ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥sÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ F§UÉÎ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÉù£À vÀ¤SÁ¢PÁjAiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11-09-2009 gÀ RavÀ ¸ÀĽ«£À ªÉÄÃgÉUÉ 1 C¯ÉèÃ¥ÀÄ §PÉÆÌqÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÁ @ ¨ÉÆÃzÀuÁÚ ªÀqÀØgÀ 2. C¯ÉèÃ¥ÀÄ ¥ÉÆÃw vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ @ ¨ÉÆÃzÀtÚ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð ªÀqÀØgÀ 3. C¯ÉèÃ¥ÀÄ §ÄzÉÆÝÃqÀ @ °A¨Á¢æ vÀAzÉ °A§uÁÚ 40 ªÀµÀð ªÀqÀØgÀ J®ègÀÆ ¸Á: PÉÆgÀl¥À°è gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ MlÄÖ 76,025/- gÀÆ. UÀ¼À ªÀiÁ®£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/09 PÀ®A. 392 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 01-05-2009 gÀ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 215 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ-d»gÁ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ° AiÀiÁgÉÆà 6-7 d£À ¸ÉÃj CgÀtå ªÀÄgÀUÀ¼À mÉÆAUÉUÀ¼À£ÀÄß PÀvÀÛj¹ gÀ¸ÉÛUÉ CqÀØ ºÁQ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÁºÁ£À ¤°è¹zÁUÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀjzÀÄ ZÁPÀÄ, eÁA©AiÀiÁ, §rUÉUÀ½AzÀ EArPÁ PÁjUÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀjzÀÄ ºÉzÀj¹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 UÁæA §AUÁgÀzÀ UÀAl£À, 10 UÁæA. §AUÁgÀzÀ vÀ¯Á 5 UÁæA JgÀqÀÄ GAUÀÄgÀÄ 8 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆð £ÀUÀzÀÄ ºÀt 40,000/- UÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1. C¯ÉèÃ¥ÀÄ §ZÀÑAiÀiÁå @ §ZÉÆÑÃqÀÄ. @ UÉÆêÀzsÀð£À vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÁ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ªÀqÀØgÀ ¸Á: PÉÆÃl¥À°è 2. C¯ÉèÃ¥ÀÄ §ÄzÉÆÝqÀÄ @ °A¨ÉÆÃzÀÄæ vÀAzÉ °A¨Á¢æ °A§tÚ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀqÀØgÀ ¸Á: PÉÆÃl¥Àà°è gÀªÀgÀÄUÀ½ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 88,000/- gÀÆ. ªÀiÁ®Ä ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀzÀ£ÀÄß vÀ¤SɬÄAzÀ vÀ¤PÁ¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV ¥ÀvÉÛ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ.