September 25, 2009

DAILY CRIME UPDATE 25-09-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-09-2008

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 231/09 PÀ®A 354 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-09-2009 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÉêÀªÀiÁä vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 24 G: PÀAqÀPÀÖgï ¸Á: JªÀÄänÖ ¸Á: ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ f¯Áè ¨ÁUÀ®PÉÆÃl EªÀgÀÄ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÆð£À vÀAzÉ CuÉ¥Àà vÀ¼ÀªÁqÉ ¸Á: §¼ÀvÀ(©) EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K ¨Á E°è CAvÁ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr PÀgÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ wgÀÄV ¤AvÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ eÉÆÃgÁV »rzÀÄ ªÉÄÊ ªÀÄÄnÖ ªÀiÁ£À §AUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 231/09 PÀ®A 354 CqÀAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 148/09 PÀ®A 3 & 7 E.C ACT & 3,8,9, The Kerosine (Ristriction On Use And Fixation Of Celling Price ) Order 1993:-
¢£ÁAPÀ : 24-09-2009 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ r¹¹ ¨ÁåAPÀ »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¥Á£À±Á¥À (qÀ¨ÁâzÀ°è) C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀAUÀ滹zÀ ¤Ã° §tÚzÀ ¹ªÉÄJuÉÚAiÀÄÄ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄdgÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄ£ÀÆìgÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð G: ¥Á£À ±Á¥À CAUÀr ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É JA§ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ ¸ÀgÀPÁgÀ ¥ÀgÀªÁV ²æà ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ DºÁgÀ ¤jPÀëPÀgÀÄ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjPÀgÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¥ÉưøÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV DgÉÆæ ªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁr CªÀ£À ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ 1) JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPï PÁå£ÀUÀ¼À°è ¸ÀƪÀiÁgÀÄ 50 °ÃlgÀ C.Q 500/-gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¤Ã° §tÚzÀ ¹ÃªÉÄJuÉÚ AiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ«®èzÉ PÁ¼À¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ ElÄÖPÉÆArzÀÝjAzÀ, ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ¥Àr¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 24/09/2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪Ài˯Á£Á vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á: qÁPÀļÀV EªÀgÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ r¹¹ ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ §¸À £ÀA. PÀJJ-38 J¥sï 224 ¢AzÀ E½AiÀÄĪÁUÀ DgÉÆæ CPÀâgÀ vÀAzÉ ªÀĺɪÀÄÆzÀ «ÄAiÀiÁå §¸ï ZÁ®PÀ ¸ÀA. PÉJ-38 J¥sï-224 EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ £ÀqɬĹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ UÀAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀÄðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 24/09/09 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À ¸Á: PÉƼÀÄgÀÄ PÉJ 38 JZï 5529 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉúÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ¤qɨÁ£À UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj C²é¤ vÀAzÉ J¸ÀÄzÁ¸À PÉƯÉð ¸Á: ¤qɨÁ£À EªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ¥Àqɹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 292/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 24/09/2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¸Éà÷èÃAqÀgï JªÀiï.¹ £ÀA PÉJ 39 JZï 6826 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉúÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀÄ𢠲æÃ. ©üêÀÄgÀrØ ¸Á: §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 293/09 PÀ®A 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ: 24/09/2009 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀÄð¢üAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀDºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉºÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ DgÉÆæ ©üêÀÄgÀrØ vÀAzÉ UÀÄAqÁgÀrØ ¸Á: §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ CtÚ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DgÉÆæ ¦üAiÀÄ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð §AqÀgÀUÉÃgÁ EªÀjUÉ PÀnÖUÉ ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.