September 24, 2009

DAILY CRIME UPDATE 24/09/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-09-2009

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ, UÀÄ£Éß £ÀA 148/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 23/09/2009 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ CªÀįÁ¥ÀÄgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÉÄʸÀÆgÀ RAqÀ¸Áj ¸ÀPÀÌgÉ PÁRð£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ FgÀ¥Áà ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð. ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÀ£ÁV ¥ÀqÉAiÀÄzÉ CPÀæªÀĪÁV ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À §½ EzÀÝ J-1 «¹ÌAiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä (48) ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 1920/- gÀÆ. d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


UÁA¢ü UÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA. 149/09. PÀ®A 420 L.¦.¹, 3 &7 E.¹. JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ: 23/09/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥sÁgÉÆÃPÀ ¥ÀmÉïï vÀAzÉ U˸À ¥ÀmÉÃ¯ï ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) gÁªÀÄÄ£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¯Á¯É £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw ®A¨Át G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 2) ¨ÉÆÃAiÀįï PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Áà ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw ¨ÉÆÃAiÀįï G: mÉA¥ÀÄ ZÁ®PÀ E§âgÀÄ ¸Á: UÀAUÉ£À¥À½î vÁAqÁ vÁ: zsÀªÀiÁðªÀgÀA f: C£ÀAvÀ¥ÀÆgÀ (J.¦) 3) ªÉAPÀmɱÀ £ÁAiÀÄPÀ Dgï vÀAzÉ Dgï ªÉAPÀl gÁªÀÄqÀÄ ¸Á: 25/112 dUÀ¤PÀÄAmÁ zsÀªÀiÁðªÀgÀA (JA) C£ÀAvÀ¥ÀÆgÀ f¯Éè (J.¦) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ a¢æ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ 407 mÉA¥ÀÄ £ÀA. J.¦ 37- J¥sï-0405 £ÉÃzÀgÀ°èzÀÝ CQÌAiÀÄ£ÀÄß, EªÀÅ ¨Á¸Àäw ºÁUÀÆ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ JA§ M¼ÉîAiÀÄ CQÌ EgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ºÉý MAzÀÄ QéAmÁ°UÉ 2400=00 gÀÆ. CAvÀ ±ÁåA¥À¯ï CQÌ vÉÆÃj¹ gÁå±À£À CQÌ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢vÀjUÉ ªÉƸÀªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CQÌAiÀÄ §UÉÎ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ «ZÁj¸À®Ä, E®è CAvÀ ºÉýzÀÄ, DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ¢AzÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåPÉÌ CQÌ vÀgÀ®Ä ¥ÀgÀªÁ£ÀV EzÉAiÉÄà CAvÀ «ZÁj¸À®Ä E®è CAvÀ ºÉ¼ÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹vÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄ£ÁßKSÉ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 23/09/2009 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¢AzÀ ºÀĪÀÄ£À¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÀ MAzÀÄ C¥ÀjZÀvÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ªÉÄÊ£ÀĢݣÀ ¸Á: ¨ÉªÀļÀSÉÃqÁ EªÀjUÉ UÀAzÉ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄÊ£ÀĢݣÀ CªÀjUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀ£À C° ¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄ£Áß C° ±Á ¸Á: ªÀÄ£ÁßKSɽî gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßKSÉ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 23/09/2009 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¸Àa£À vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 10 ªÀµÀð ¸Á: »¥ÀàgÀUÁAªÀ EªÀ£ÀÄ Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ aªÀÄ£ÀZÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£ÁßKSɽî PÀqÉUÉ ªÀÄ»AzÀæ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-32 JA/7086 gÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ªÀÄÄvÀÛAV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¸Àa£ÀUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÉƼÀPÁ®Ä, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è UÀÄ¥ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ «oÀ¯ï ¸Á: ªÀÄÄvÀÛAV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA. 1/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 23/09/2009 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ±ÉƨsÁªÀw UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄdPÀÄj ¸Á: ªÀÄtUɪÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀÄ°è£À°èzÀ ºÁªÀÅ JqÀUÁ°£À ªÀÄzsÀåzÀ ¨ÉgÀ½UÉ PÀaÑzÀÝjAzÀ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ¸ÉÆAzÀ ¸Á: aQè gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀÄðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.