September 11, 2009

BIDAR DIST DAILY CRIME UPDATE 11-09-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-09-2009

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 11-09-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà gÁªÀÄzsÀ¤ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 01-09-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ PÀÄlÄA§zÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀ ¨É½î £ÀUÀzÀÄ ºÀt EvÀgÉ UÀȺÀ¥ÉÆAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ CA.Q. 66,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢: 11-09-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 19/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 10-09-2009 gÀAzÀÄ RArPÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è ²æêÀÄw. eÁÕ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁdÄ 22 ªÀAiÀÄ, gÀªÀjUÉ ºÁªÀÅ PÀrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: RArPÉj gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 10-09-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ vÉ¥ÀàUÉÆAqÀ ¨ÁªÀV ¸Á: ¥ÁvÀgÀ¥À½î gÀªÀgÀ ¥ÁvÀgÀ¥À½î ²ªÁgÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ MAzÀÄ PÀAZÀÄ «Ä²ævÀ PÀ¼À¸ÀªÀ£ÀÄß CA.Q. gÀÆ. 3000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ vÉ¥ÀàUÉÆAqÀ ¨ÁªÀV ¸Á: ¥ÁvÀgÀ¥À½î gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.