September 26, 2009

DAILY CRIME UPDATE 26/09/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-09-2008

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA. 173/2009, PÀ®A 406,409,420 L¦¹.:-
¢£ÁAPÀ 25-09-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ¸ÀºÀªÀĸÀ®£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ// J¸ï.n UÉÆAqÀ G// ºÁ°£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á// UÁzÀV UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ aîzÀ ªÀÄÆmÉ ºÉÆwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr »A¨Á°¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV E½¹zÁUÀ vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀ̽UÉ CAvÀ ©¹ HlzÀ ¸À®ÄªÁV «vÀj¸À¯ÁzÀ vÉÆUÀgÉ ¨É¼ÉAiÀÄ aî«zÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ±Á¯ÉAiÀÄ ºÉqï ªÀiÁ¸ÀÖgÀgÁzÀ dUÀvÀ ¥ÀæPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ ºÉqÀ PÀÄPï PÀ«vÁ gÀªÀgÀÄ ºÉýgÀĪÀ ¥ÀæPÁgÀ DgÉÆæ ©ÃgÀ¥Àà ¸Á: UÁzsÀV FvÀ£ÀÄ ªÀÄÆmÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛ£É. ¨É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀAvÀgÀ J®ègÀÄ ºÀAaPÉƼÉÆît CAvÀ vÀ½¹zÁÝgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀ£Éß £ÀA. 101/2009 PÀ®A 279, 337, L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 25-09-09 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd 21 ªÀµÀð ¸Á: EªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½î UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38 eÉ-2915 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁd¯Á¥ÀÆgÀ zsÀj ºÀwÛgÀ ªÀÄfÓzÀ ¸À«Ä¥À ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ®zÀ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄð£À ¨sÁUÀPÉÌ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. fÃ¥À ZÁ®PÀ fÃ¥À ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼Á oÁuÉ UÀ£Éß £ÀA. 08/2009 PÀ®A 174 ¹Dg惡:-
¢£ÁAPÀ: 23-09-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫gÀtÚ vÀAzÉ °AUÀtÚ ¤rgÀĪÀ zÀÆj£À°è ²æà PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ «gÀtÚ ªÀAiÀÄ: ¸Á: ªÀÄAoÁ¼Á gÀªÀgÀÄ ¸ÀAeÉ ¥ÀÆ£Á¢AzÀ §AzÀÄ ¨ÉÃPÁzÀ d£ÀjUÉ ¸ÀÄRzÀÄBRzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£Ár CªÀjAzÀ 7.30 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ PÁ² AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ «µÀAiÀÄ ºÁUÀÄ vÀªÀÄUÉ PÉêÀ® MAzÉà JPÀgÉ ºÉÆ®¬ÄzÀÄÝ CzÀÄ vÀªÀÄä PÀ¨ÉÓAiÀÄ°è E®èzÀ PÁgÀt ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀ PÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ 187 LJA« PÁ¬ÄzÉ:-
¢£ÁAPÀ; 25-09-2009 gÀAzÀÄ 6.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃPï ºÁf ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð ¸Á: §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-9 gÀ £À¹Ã§ zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj £ÉÆAzÀt ¸ÀA. PÉJ-39/5072 D¥Á¢vÀ ªÀÄįÁè vÀAzÉ gÁfÃzÀ ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á: RzÉÃ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Áß-J-SÉ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡:-
¢£ÁAPÀ: 25-09-2009 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Àà ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀÄUÀÆgÀ vÁ: avÁ¥ÀÆgÀ f: UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¤rgÀĪÀ zÀÆgÉAzÀgÉ ªÀÄÈvÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀÄUÀÆgÀ vÁ: avÁ¥ÀÆgÀ FvÀ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄÆgÀÄ-£Á®ÄÌ wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ£À ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ²Ã®zÀ ªÉÄÃ¯É ±ÀAPÉ ªÀåPÀÛ¥Àr¹ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ QgÀÄPÀļÀ ¤qÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 25-09-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CªÀ¼À JzÀÄjUÉAiÉÄ «µÀAiÀÄ ¸Éë¹zÀÄÝ, alUÀÄ¥Àà DµÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è ºÀtªÀÄAvÀ ¸ÁªÀ£ÀߦàgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ªÀÄ£Áß-J-SÉ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.