July 19, 2009

DAILY CRIME UPDATE 19-07-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-07-2009.

OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 18-07-09 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ (©) §¸ï rÃ¥ÉÆ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà C¤Ã¯ï vÀAzÉ ¨Á§Ä FvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ §¸ï £ÀA. PÉJ-38-J¥sï-268 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/09 PÀ®A 25 ¨sÁgÀwAiÀÄ DAiÀÄÄzsÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ :-

¢£ÁAPÀ 18-7-09 gÀAzÀÄ 1605 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ «ÃgÀ¸ÀAUÀ¥Áà ©gÁzÀgÀ ¸Á: PÀÄAmÉ ¹¹ð EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ a¢æ gÀ¸ÉÛ ¸À¥Áß avÀæ ªÀÄAzÀjzÀ ºÀwÛgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¯ÉʸɣÀì ¥ÀqÉAiÀÄzÉ MAzÀÄ ¦¸ÉÆÛ¯ï ºÁUÀÄ ªÀÄzÀÄÝ UÀÄAqÀÄ EnÖPÉÆAqÀÄ ¤AwzÁ£ÉAzÀÄ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£À §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CvÀ£À §½ EzÀÝ MAzÀÄ zÉù ¦¸ÉÆÛî (PÀAnæ ªÉÄÃqï) C Q 10,000/- gÀÆ. ºÁUÀÄ MAzÀÄ fêÀAvÀ ªÀÄzÀÄÝUÀÄAqÀÄ C Q 150/- gÀÆ¥ÁAiÀÄzÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/09 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠪ÉÃzÀ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¨Á®ZÀAzÀæ ºÁ®±ÉnÖ ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 18-07-09 gÀAzÀÄ 2010 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ §AzÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §¹ì¤AzÀ E½zÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÉgÀt¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¨sÀgÀ±ÉnÖ G: qÉæöʪÀgÀ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) & FgÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà mÉÃPÀÆgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ J°èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸À¢AzÀ ¤ÃgÀÄ §A¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.