July 24, 2009

DAILY CRIME UPDATE 24-07-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-07-2009.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/09 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-07-2009 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà »¯Á®¥ÀÆgÀ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉqÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw UÀÄAqÀªÀÄä E§âgÀÆ DgÉÆæ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ PÀnÖUÉ CqÁØ zÀ°è£À vÀªÀÄä PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ dUÀzÉë E§âgÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄzÁåºÀß 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß PÀnÖUÉ £ÀªÀÄä ºÀt PÉÆlÖ £ÀAvÀgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ªÀÄä ºÀt J¯Áè PÉÆnÖgÀÄvÉÛ£É CAzÀgÉ DgÉÆæ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/09 PÀ®A 323, 325, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-07-09 gÀAzÀÄ 1005 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¥ÀªÀqÉ ¸Á: ºÀtPÀÄt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ aPÀ̪ÀiÁä £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ CA¨Áf ¥ÀªÁqÀ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ 500/- gÀÆ. CªÀgÀ w¥Éà eÁUÀ Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ aPÀ̪ÀiÁä £ÁUÀªÀiÁä¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ CtÚ vÀªÀÄääA¢AiÀÄgÁzÀ ªÀÄZÀÑ¥Áà vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥ÀªÀqÉ gÀªÀgÀÄ PÁPÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¹zÀݪÀiÁä EªÀ½AzÀ Rj¢ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 23-07-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0930 UÀAmÉUÉ w¥ÉàAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¸ÁB ªÀ¼ÀTAr gÀªÀgÀÄ w¥Éà £ÀªÀÄUÉ PÀÆr JAzÀÄ PÉüÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ ªÀÄZÀÑ¥Áà vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥ÀªÀqÉ, £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥ÀªÁqÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áá ¥ÀªÀqÉ ¸ÁB ºÀtÄPÀÄt F ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ §AzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÉÊ£À ¨É®Ö¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 23/07/2009 gÀAzÀÄ ¤Ã®A£À½î vÁAqÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ dÆeÁl DqÉwÛzÁÝgÉA§ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÀUÉ C°èUÉ ºÉÆÃV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀÀgÁzÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ºÀjZÀAzÀæ eÁzsÀªÀ, ²ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ, ªÉÄÃWÀ£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉæêÀĹAUï vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.2100/- ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CªÀgÀ «gÀÄzsÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 23-07-2009 gÀAzÀÄ ¤Ã®A£À½î vÁAqÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ dÆeÁl DqÉwÛzÁÝgÉA§ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÀUÉ C°èUÉ ºÉÆÃV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ ¤Ã®A£À½î vÁAqÁzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀ«, ¸ÀAvÉÆõÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ D£ÀAzÀ vÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.2100/- ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CªÀgÀ «gÀÄzsÀÝ É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/09 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ:23/07/2009 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzsÀgÀ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà oÁPÀÆgÀ ¸Á: gÉPÀļÀV ¸ÀzÀå ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢ fÃ¥À £ÀA:PÉ.J-26-J-1238 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É QèãÀgï EzÀÄÝ ¢£Á®Æ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß vÀÄA©¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, ¢: 23-07-09 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ 1230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ®§UÁðPÉÌ §AzÁUÀ C°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ£ÀÄ vÀ£Àß CfÓAiÀiÁzÀ ¸ÀÄAzÀæªÀiÁä EªÀgÀ£ÀÄß fæ£À°è ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÀÆr¹ CfÓAiÀÄ£ÀÄß ©ÃzÀgÀPÉÌ ©qÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgɯÁè gÀÆ.15/- vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉ ¤Ã£ÀÄ gÀÆ.10/- vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄî E°èzÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀ¤UÉ J®ègÀÆ gÀÆ.15/- PÉÆÃqÀÄvÁÛgÉ CAzÁUÀ CªÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆÃl¯ï¤AzÀ MAzÀÄ dUÀΣÀÄß vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÁåAUÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛAiÀiÁå £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆqÉ¢gÀvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/09 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/07/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ªÉÆUÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ vÁeÉƢݣï vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ ¦AeÁgÀ ¸Á: ªÉÆÃUÀzÁ¼À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ, UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ. :-
¢£ÁAPÀ 23/07/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ°è UÁæªÀÄ JJ¸ïL £ÁgÁAiÀÄt gÀªÀgÀÄ UÀ¸ÀÄÛ ©Ãl ZÉQAUï PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ ®PÀëöät EvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É 1300 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ®PÀëöät vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà CAvÀ w½¹zÀÄÝ DvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°zÀÝ 20 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 760/- gÀÆ. d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 227/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢::23/07/09 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖPÉÆlÄÖ C°è ºÁdjzÀÝ ¦ügÁå¢ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¸ÁºÉç vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ªÀfÃgÀ ªÀAiÀÄ-25ªÀµÀð G- DmÉÆà tA PÉJ-39/2409 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á- ¤Ãj£À mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/7/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 0730 ¦JªÀiï UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß DmÉÆà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀÆgÀzsÁ¨sÁ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ a¢æ ¨ÉÊ¥Á¸À ºÀwÛgÀ ¥sÀÆ°£À EZÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgïnM ZÉPï ¥ÉƸÀÖ PÀqÉ gÁºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ¤UÉ DgïnN ZÉPï ¥ÉƸÀÖ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. DmÉÆÃzÀ ¯ÉÊn£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁÖgÀ ¹n n«íJ¸ï ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32/Dgï-7224 EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£À ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà ªÀÄÄvÀÛAV ¸Á- UÀÄ®§UÁð CAvÁ w½¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 168/09 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/7/09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºËVgÁªÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ gÁªÀ gÀlPÀ¯É ªÀAiÀÄ:60 ªÀµÀð, eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á:¤qÉÆzÁ ¸ÀzÀå »gɪÀÄoÀ PÁ¯ÉƤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/7/09 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ »gɪÀÄoÀ PÁ¯ÉƤAiÀÄ°ègÀĪÀ D£ÀAzÀ ªÀÄĽî£ÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ ¬ÄAzÀ EzÀÝ ªÀÄUÀ½UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ ¢£À¤vÀå dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ PÉÆ®ÄèvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.