July 20, 2009

DAILY CRIME UPDATE 20-07-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-07-2009

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 19/07/09 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ «ÃgÀ§¸À¥Àà ¦.J¸À.L. PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉgÀªÀjUÉ ¸ÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ §¸ÀªÀtÚ UÀÄrAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¸ÉÆãÁ¼ÀªÁr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¸ÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è EgÀĪÀ §¸ÀªÀtÚ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr 1515 UÀAmÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ 8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; ¸ÉÆãÁ¼À gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV¹zÀ 3,100=00 gÀÆ. ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/09 PÀ®A 341, 324, 506, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/07/09 gÀAzÀÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è ºÀÄ®Äè eÁ¹Û AiÀiÁVzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ºÉÆr¹ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¤Ãj£À UÀÄ«Ää ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw ¤ªÀÄð¯Á E§âgÀÄ §AzÀÄ D ºÉÆ® £ÀªÀÄUÉ £ÉÆÃAzÀt ªÀiÁr PÉÆnÖ¢Ý £ÀªÀÄä ºÉÆ® EzÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã AiÀiÁPÉ ºÉÆ® ºÉÆqÉ¢¢Ý ¤£ÀUÉ D ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃzÀgÉ fêÀ¢AzÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢¯Áè ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ C¯Éè PÉüÀUÉ ©zÀÝ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw EªÀ¤UÉ ©Ã¨ÉÃqÀj EªÀ£ÀÄ ºÉÆ® PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè ºÀtªÀÅ PÉÆÃqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ vÀPÉÌUÉ »r¢zÁUÀ ¥ÀæPÁ±À£ÀÄ PÁ°¤AzÀ JqÀ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

ªÀÄįÁÛ¤ ¥ÁµÁ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥sÀAiÀÄĪÀiï, ±ÀªÀıÉÆâݣï, £ÁUÀ±ÉÃnÖ, ±ÉÃSï ±ÁºÉzÀÝC°, ±ÀÄPÀÄgï ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄdzï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÉưøÀ G¥Á¢üPÀëPÀgÀÄ, ¦J¸ïL £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦¹ 1406, 1314, 1532 gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-07-09 gÀAzÀÄ 2345 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 19,600/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aî d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ°è 4 d£ÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, E§âgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¹PÀÌ 4 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/09 PÀ®A 32 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-

¢: 19/07/2009 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L. gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀ gÀ« vÀAzÀ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ZÀªÁít ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÁ xÁAqÁ EvÀ£ÀÄ PÉÆøÀªÀiï UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä PÀĽwzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. C°èAiÉÄ zÀ£À PÁAiÀÄÄwÛzÀÝ UÀÄAqÀ¥Áà ZÁj ¸Á/ PÉÆøÀªÀiï FvÀ¤UÉ Nr ºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ« vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ Z˺Át ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÁ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. gÀ«AiÀÄÄ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ PÁå£À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ 5 °Ãlgï ¥Áè¹ÖÃPï PÁå£ï EzÀÄÝ CzÀgÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÄÝ CzÀgÀ CA.Q. gÀÆ.500/- EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/09 PÀ®A 32 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-

¢:19/07/2009 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ UÀt¥Àw vÀAzÀ PÁ²£ÁxÀ @ PÁ²gÁªÀÄ gÁoÉÆÃqï EvÀ£ÀÄ PÉÆøÀªÀiï UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä PÀĽwzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. C°èAiÉÄ zÀ£À PÁAiÀÄÄwÛzÀÝ UÀÄAqÀ¥Áà ZÁj ¸Á/ PÉÆøÀªÀiï FvÀ¤UÉ Nr ºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÀt¥Àw vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ @ PÁ²gÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÁ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. gÀ«AiÀÄÄ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ PÁå£À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ 5 °Ãlgï ¥Áè¹ÖÃPï PÁå£ï EzÀÄÝ CzÀgÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÄÝ CzÀgÀ CA.Q. gÀÆ.500/- EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/09 PÀ®A 32 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-

¢:19/07/2009 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÁ®»¥ÀàgÀUÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä PÀĽwzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. C°èAiÉÄ PÀÄj PÁAiÀÄÄwÛzÀÝ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt gÁoÉÆÃqÀ ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÁ FvÀ¤UÉ Nr ºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ C¤Ã® vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt gÁoÉÆÃqÀ ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÁ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. gÀ«AiÀÄÄ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ PÁå£À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ 5 °Ãlgï ¥Áè¹ÖÃPï PÁå£ï EzÀÄÝ CzÀgÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÄÝ CzÀgÀ CA.Q. gÀÆ.500/- EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/09 PÀ®A 32, 35 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 19/7/09 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ gÁªÀÄwÃxÀð (PÉ) PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ ºÀ¢ÞAiÀÄ°è gÁ.ºÉ. £ÀA 9 ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆ M§â ªÀÄ»¼É PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ¼É JA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉƦvÀ¼ÁzÀ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀgÁªÀÄ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: ¨ÉÃqÀgÀªÁr EPÉAiÀÄÄ £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, DUÀ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀ ¥Àjòð¹ £ÉÆÃr C°è MlÄÖ 46 PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä 100 JA.J¯ï. ¥ÁPÉÃlUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-07-2009 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁªÀðw UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd £É®ªÁ¼À ¸Á: PÀgÀPÀ£À½î gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀÄwgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ ¸ÀAUÀªÀÄä E§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ÃªÀÅ SÁ° ªÀiÁqÀÄwgÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjªÉ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀj ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ¥Á°UÉ §A¢zÀÄÝ ºÁUÀÄ vÁªÀÅ Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ CAzÀgÉ DgÉÆæ ¸ÀAUÀªÀÄä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁrzÀ¼ÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ C¯Éèà ©¢ÝzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ §®PÁ°¤AzÀ ¨É£Àß°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£É EvÁå¢ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/09 PÀ®A 341, 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-07-2009 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd gÉÆmÉÖ ªÀAiÀÄ;-28 ªÀµÀð ¸Á : ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 19-7-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwgÀĪÁUÀ n.gÀªÉÄñÀ gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ CdÄð£À vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ »¯Á®¥ÀÆgÀ ¸Á; ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ zÁj vÀgÀÄ© ©Ã¢ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® PÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀjAzÀ Qj ¨ÉÃgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ GAUÀgÀÄ ¨ÉÃgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÉ ºÁUÀÄ £ÀÆQzÀjAzÀ C¯Éèà £Á°AiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆfÓ£À°è ©¢ÝzÀjAzÀ §®PÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É EvÁå¢ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.