July 22, 2009

DAILY CRIME UPDATE 22-07-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-07-2009

OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 20-07-2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÁAzÀ¥ÁµÁ vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§ ¸Á: §gÀzÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ PÉ.J¸À.DgÀ.n.¹. §¸ï £À°è OgÁzÀ ¢AzÀ §gÀzÁ¥ÀÆgÀUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ §gÀĪÀAvÉ £Àqɹ MªÉÄä¯É ¨ÉÆÃgÁ¼À £ÀgÀ¸Àj ºÀwÛgÀ gÉÆÃr¤AzÀ PɼÀUÉ E½¹zÀjAzÀ dA¥ï DV §¸ï ªÉÄÃ¯É PÀĽwgÀĪÀ d£ÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ MªÉÄä¯É ºÁj PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ vɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸ÀÄì ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉAiÉÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ CªÀjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ®Ä w½¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ©ÃzÀgÀUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¢: 21/07/09 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁj DUÀzÉ ªÀÄævÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ M§â ªÀåQÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ «¹Ì ¨Ál® ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä MAiÀÄÄåwÛzÁÝ£É JAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸À.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¸ÀPÀÌgÀUÀAdªÁr UÁæªÀÄzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ UÀÄgÀÄ°AUÀ ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ EªÀgÀ PÉÆý ¥sÁªÀÄð ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ PÁlÆð£À EnÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¤°è¹ «ZÁj¸À®Ä ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ®PÀëöät OgÁ¢ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¸ÀPÀÌgÀUÀAdªÁr CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ PÁlÆ£À £À°è ZÉPÀ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è gÁAiÀÄ® UÉÆÃ®Ø PÀ¥ï «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 180 JªÀÄ.J® ªÀżÀîzÀÄÝ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/09 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢ CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ¥À£Áì¯ï vÁ°ÃªÀiï gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 2-7-09 gÀAzÀÄ ¨ÁA¨ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 17-7-07 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ Q° ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ »vÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¹Öî C®Äå«Ä¤AiÀÄA ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C: Q: 20,000/- gÀÆ. £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¢£ÁAPÀ: 21-07-09 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 21/07/09 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ «ÃgÀ§¸À¥Àà ¦.J¸À.L. PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄzÀ°è ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À ¸ÁªÀ¼É gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÀaÑ ¥ÀgÉî JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. ¸ÁºÉçgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è J.J¸ï.L. §¸ÀªÀgÁd, ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¹ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ªÀÄÄgÀºÀj gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À ¸ÁªÀ¼É gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ 8 d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸Ààl dÆeÁl DqÀÄwzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr 1615 UÀAmÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆæ ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¸ÁªÀ¼É ºÁUÀÄ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV¹zÀ 4,300=00 gÀÆ. ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/09 PÀ®A. 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 20/07/2009 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ»¥Á®gÉrØ vÀAzÉ ¸ÀAUÁgÉrØ gÁAiÀÄPÉÆmÉ ªÀ 28 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¥ÀævÁ¥À gÉrØ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ ¥Ánî EªÀgÀ DmÉÆà mÁæ° £ÀA. PÉ.J-38/4549 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆøÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ºÉÆøÀ½î UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ« (¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ) E£ÀvÀÄ DmÉÆ mÁæ°UÉ PÉÊ ªÀiÁrzÁUÀ, DmÉÆà ZÁ®PÀ ¥ÀævÁ¥À gÉrØ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ£À£ÀÄß vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CAzÀæ UÀr C§PÁj ZÉÃPï ¥ÉÆøïÖ ºÀwÛgÀ C§PÁj ¥ÉưøÀgÀÄ DmÉÆà mÁæ°AiÀÄ°è ¤°è¹ ZÉPï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ r.¹.JA. mÉA¥ÉÆà £ÀA. PÉ.J/38/2414 »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽwzÀÝ mÁæ°UÉ rQÌ ªÀiÁr r.¹.JA ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ»¥Á®gÉrØ ºÁUÀÄ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥ÀævÁ¥À gÉrØ ªÀÄvÀÄÛ gÀ« (¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ) EªÀjUÉ PÉÊ. PÁ®Ä, ªÀļÀPÁ®Ä , vÀ¯É , vÀgÀazÀ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 21/07/09 gÀAzÀÄ 17.15 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä zÉÆÃgÉwÛzÉÝãÉAzÀgÉ ºÀ¼ÉA§gÀ - d£ÀªÁqÁ gÉÆÃqï ªÉÄÃ¯É ºÀ¼ÉA§gÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ©½ UÉƧâgÀ aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¨Áwä ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ d£ÀªÁqÁ - ºÀ¼ÉA§gÀ gÉÆÃqï ¥sÀÆ°£À ºÀwÛgÀ ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆæ C¤Ã® vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà vËqÉ ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð ¸Á; qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ vÁ; ¨sÁ°Ì ¸ÀzsÀå ºÀ¼ÉA§gÀ UÁæªÀÄ FvÀ¤AzÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ E®èzÉà CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ 40. AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ 180, JA.J¯ï. G¼ÀîªÀÅ CªÀÅUÀ¼À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1800/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉAiÀÄļÀî ¸ÀgÁ¬Ä ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 3/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/07/2009 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ±ÁåªÀÄ vÀAzÉ vÁ£ÁfgÁªÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: ¨ÉqÀPÀÄAzÁ FvÀ£ÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ªÀÄÈvÀ vÁ£Áf vÀAzÉ ¤®PÀAoÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁåw ªÀÄgÁoÁ ¸Á: ¨ÉqÀPÀÄAzÁ FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉƪÀÅ EzÀÄÝ SÁ¸ÀV ºÁUÀÆ ¸ÀgÀPÁjAiÀiÁV aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 21/07/2009 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ eÁ¹ÛAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁæ¸À vÁ¼À¯ÁgÀzÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ fæ£À°è PÀıÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃj¹zÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ aPÀvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ 2230 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆ¢gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ 21/07/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 1630 UÀAmÉUÉ ¹.¦.L. alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ªÀiÁgÀÆw vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ªÀUÀzÁ¼É 38 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á// ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ EªÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É 1630 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ 24 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 912/- gÀÆ. d¥ÀÛ ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/09 PÀ®A 341,323,355,504,506 L¦¹

¢£ÁAPÀ 22-07-09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CuÁÚgÁªÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ PÁqÁzÉ ¸Á; ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22-07-2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄÆäj£À r.¹.¹.¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£ÀªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÁà fÃgÉÆ¨É JzÀÄj¤AzÀ §AzÀÄ J ¸ÀƼÉî ªÀÄUÀ£É ¤®Äè CAvÀ JzÉUÉ PÉÊ ºÀaÑ ¤°è¹, ¤£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt ºÉZÁÑVzÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀð eÉð£À°èzÉÝÃ£É ¤£ÀßUÉ ºÉÆqÉzÀgÉ J£ÀÄ DUÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉʬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ CµÀÖgÀ°è Hj£À ¸ÀAUÀuÁÚ vÀAzÉ £ÁUÀuÁÚ ¨sÉÆÃ¥À¼É ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸ÀAiÀiÁå vÉÆUÀgÀUÉ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À £ÉÆÃr ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.