July 21, 2009

Fake Note Detector Machine

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ :
©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ°è ¥ÉưøÀgÀ PÁAiÀÄðPÀëªÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀ®Ä ºÁUÀÆ ‘£ÀPÀ° £ÉÆÃlÄ’UÀ¼À ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÉưøÀ E¯ÁSÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÉ. f¯ÉèAiÀÄ°è ‘£ÀPÀ° £ÉÆÃlÄ (Counterfeit Notes)UÀ¼À ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ CPÀæªÀÄ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À°è vÉÆqÀUÀĪÀ C¥ÀgÁ¢üUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ »rAiÀÄ®Ä Fake Note Detector Machine/£ÀPÀ° £ÉÆÃlÄ ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÄѪÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß gÁdåzÀ°è ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ ©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ°è ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁV ‘21’ ¥Éưøï PÀbÉÃjUÀ½UÉ MzÀV¸À¯ÁVzÉ. F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è w½AiÀÄ¥Àr¸ÀĪÀÅzÉ£ÉAzÀgÉ, £ÀPÀ° £ÉÆÃlÄ CPÀæªÀÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß/DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»rAiÀÄ®Ä ºÁUÀÆ PÁ£ÀƤ£À£ÀéAiÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä ¥ÉưøïjUÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. ºÁUÀÆ ©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ£ÀÄß £ÀPÀ° £ÉÆÃlÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀÄÄPÀÛ f¯ÉèAiÀÄ£ÁßV ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæwAiÉƧ⠣ÁUÀjPÀgÀÄ ªÀÄÄAzÁUÀ®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï oÁuÉ ºÁUÀÆ ¥Éưøï PÀbÉÃjUÀ¼À°è ®¨sÀå«zÀÄÝ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¥Éưøï oÁuÉ/PÀbÉÃjUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr, vÀªÀÄä ¸ÀA±ÀAiÀiÁvÀäPÀ £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjQëùPÉƼÀÄîªÀ ¸Ë®¨sÀå PÀ°à¸À¯ÁVzÉ. ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ EzÀgÀ ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹PÉƼÀî®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

¸À»/-
¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ
©ÃzÀgÀ f¯Éè