July 13, 2009

DAILY CRIME UPDATE 13-07-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-07-2009

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ;-

¢£ÁAPÀ 12-07-2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAlUÉ ªÉĺÀPÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢üAiÉÆA¢UÉ ªÉĺÀPÀgÀ UÁæªÀÄ ªÀÄzsÀÄPÀgÀ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà »Ã¯Á®¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀ RįÁè eÁUÀzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ PÀ¯ÉªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ PÀĽvÀÄ 1630 UÀAlUÉ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÉ®ègÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À®Ä M§â£ÀÄ 1) £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¹AUÀ£Á¼É, CªÀ¤UÉ ZÉPÀ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À ºÀwÛgÀ 500/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛªÉ. 2) ªÁªÀÄ£À vÀAzÉ zÉêÀ¨Á ªÉÆgÉ ¸Á; ªÉĺÀPÀgÀ CªÀ£À ºÀwÛgÀ 400/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛªÉ. 3) ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ CAPÀıÀ eÁzsÀªÀ PÉÊPÁr CªÀ£À ºÀwÛgÀ 600/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛªÉ. 4) «oÀ® vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀgÁªÀ JPÀÆgÀPÉ ¸Á; ªÉĺÀPÀgÀ EªÀ£À ºÀwÛgÀ 300/- gÀÆ. 5) ªÀÄzsÀÄPÀgÀ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà »¯Á®¥ÀÆgÉ EªÀ£À ºÀwÛgÀ 800/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛªÉ. 6) C¤Ã® vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ »¯Á®¥ÀÆgÉ EªÀ£À ºÀwÛgÀ 1000/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛªÉ. 7) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÉ ¸Á;ªÉĺÀPÀgÀ CªÀ£À ºÀwÛgÀ 500/- EzÀÄÝ J®ègÀÆ ªÀÄzsÀåzÀ°è 600/-gÀÆ. EzÀÄÝ, 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 4700/- gÀÆ. EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/09 PÀ®A 323, 324, 504, 34 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 12/07/09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ¸Á: ¨ÉÊgÀ£À½î gÀªÀgÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ ¸À¯ÁªÀÄ vÀAzÉ ¸ÀÄPÀÄgÀ«ÄAiÀiÁå gÀªÀgÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/09 PÀ®A 427, 447 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/07/09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀÄ®ªÀiÁä UÀAqÀ ¨sÁ¸ÀÌgï ¸Á: SÉÃtÂgÀAeÉÆüÀ gÀªÀgÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 396(§) zÀ°è 2 JPÀÌgÉ 33 UÀÄAmÉ d«Ä£ÀÄ EzÀÄÝ F d«Ä£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ F ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß F ªÀµÀð ²vÁ¼ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ gÀhÄgÉÃ¥Áà EªÀjUÉ CzsÀð ¥Á®¢AzÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ºÉÆ®zÀ°è ¢£ÁAPÀ 06/07/09 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉƺÀgÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà UÉÆqÀªÁr EvÀ£ÀÄ Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr mÁæPÀÖgÀ vÀAzÀÄ ¨ÉÃ¼É £Á±À ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¢: 12-07-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 12-07-2009 gÀAzÀÄ 2010 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¯Áqï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 12-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 7 ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¤uÁðªÁr UÁæªÀÄzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà ºÁUÀÄ GqÀ¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ «oÀ®gÁªÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ alUÀÄ¥Àà ¢AzÀ ¤uÁð PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CAzÁdÄ gÁwæ 1930 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ GqÀ¨Á¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DmÉÆÃPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧®UÁ® vÉÆÃqÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÉ. ºÁUÀÄ §® gÀmÉÖUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ºÁUÀÄ «oÀ® vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ KqÀ¨sÁUÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. MÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉJ-39 n-1876/1877 EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 12/7/09 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ PÁ½UÀ°è ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨Á§Ä §ÄQÌUÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀjUÉ ¸ÀzÀj ¨Áwä «µÀAiÀÄ w½¹ 1700 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr J®èjUÉ E¨Áæ»A vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸Á§ ¸Á:±ÁºÀ ºÀĸÉãÀ UÀ°è ºÁUÀÆ E£ÀÆß 11 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹, dÆeÁlPÉÌ ºÀaÑzÀ MlÄÖ 10800/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, JgÀqÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ, d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.