July 18, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 18-07-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-07-2009.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/09 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ. :_

¢£ÁAPÀ 17/07/09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺɧƧ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ eÁvÀPÀgÀ ¸Á: ªÀÄAUÀ° gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄÄPÀÄÛªÀÄ©Ã gÀªÀgÀÄ gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ C±ÉÆÃPÀgÉrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-37/E-5494 £ÉzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/07/09 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ «Ä£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ ªÀqÀØgÀ ¸Á: «Ä£ÀPÀgÉgÁ gÀªÀgÀÄ «ÄãÀPÉgÁ UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀnÖzÀ DqÀÄ (PÀÄj) MAzÀÄ ªÀµÀðzÀÄÝ C.Q. 3000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ PÀÄj ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ DgÉÆæ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨É£ÀÄß ºÀvÀÛ®Ä DqÀÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/09 PÀ®A 341, 323, 504 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠫ªÉÃPÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ «±ÀéPÀªÀÄð ¸Á: ¨ÁªÀaðUÀ°è gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀ ªÀĺÀäzï ¸À°ªÉÆâݣï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï d«ÄgÉƢݣïÀ¤UÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀªÀ¤zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 16-7-09 gÀAzÀÄ 4 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ Z˨ÁgÁ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¢£ÁAPÀ: 17-07-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/09 PÀ®A 66/09 PÀ®A 279 ,337,304(a) L.¦.¹. eÉÆvÉ187 L.JA.«.JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 16.07.09 gÀAzÀÄ ªÀ»Ãzï «ÄAiÀiÁ ¸Á; WÁmï ¨ÉÆÃgÁ¼ï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀÄUÀÆAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÀjêÀiï EvÀ¤UÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÉÊzsÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgï AiÀıÉÆÃzÀgÁ D¸ÀàvÉæUÉ M¬ÄÝzÀÄÝ C°è aQvÉì ªÀiÁr¹PÀÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C°è£À ªÉÊzsÀågÀ ¸À®ºÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨Ázï D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄå®Ä ¢£ÁAPÀ 15.07.09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ºÉÆgÀ lÄ gÁwæ ºÉÆvÁÛVzÀjAzÀ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼ÀzÀ°è G½zÀÄPÀÆAqÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ºÉÊzÁæ¨ÁPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉÌAzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀÄUÀ PÀjêÀiï EvÀ£ÀÄ D ¢ªÀ¸À §¸ï C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ GAmÁzÀ UÁAiÀÄ¢AzÀ gÁwæ 11 ¦.JA. UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. gÁwæ ªÁºÀ£À ¸ËPÀAiÀÄð E®èzÀjAzÀ oÁuÉUÉ §gÀ®Ä DVgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 16.07.09 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/09 PÀ®A 326,504,323,506, eÉÆÃvÉ 34, L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 17/07/09 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¥ÀqÀªÀÄnÖ ¸Á: SÁfPÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÊ£ïì ±Á¥ï ºÁUÀÆ ¨Ágï ¸ÀAWÀ¢AzÀ ªÀµÀðPÉÆ̪ÉÄä ¨É£ÀPÀ£À½î zÉëAiÀÄ ºÀwÛgÀ J®ègÀÆ PÀÆr zÉëAiÀÄ ¥ÀÆeÉ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÁzÀªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ¸ÀAWÀ¢AzÀ K¥Àðr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CzÉà ªÉüÉAiÀÄ°è C°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd G¼ÀîUÀqÀØ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd G¼ÁîUÀqÉØ E§âgÀÄ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÊ£ï ªÀiÁ°PÀjzÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ ªÉÊ£ïì£ÀÄß JA.Dgï.¦. zÀgÀzÀ°è KPÉ PÉÆqÀÄwÛ¢Ý ºÉaÑUÉ KPÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛ¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¥ÀæPÁ±À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JqÀUÉÊ £ÀqÀÄ«£À ¨ÉgÀ½UÉ vÀ£Àß ¨Á¬ÄAzÀ PÀaÑ MAzÀÄ RArPÉ ¨ÉgÀ¼ÀÄ PÀrzÀÄ ©¸ÁrgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143, 147, 148, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 17-07-09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 16-07-09 gÀAzÀÄ PÀ®èSÉÆÃgÁ zÉë vÁAqÀzÀ°è ªÀÄjAiÀĪÀÄä zÉëAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ§ð® PÀ°è£À ªÀÄÆwð PÀÄr¸ÀĪÀ «µÀAiÀĪÁV DgÉÆævÀgÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ZÀªÁít ºÁUÀÆ E£ÀÆß 7 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉ »rzÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁr ºÁUÀÆ CªÁåZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/09 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 17/07/09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ D£ÀAzÀgÁªÀ GZÉÑ JA§ÄªÀgÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ CA¨É¸ÁAUÀ« PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ GzÀVgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀAvÉÆõÀ JA§ÄªÀªÀÀ¤UÉ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀªÁV ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ WÀl£É ¸ÀܼÀPÉÌ ©üÃn ¤Ãr C°è ºÁdjzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠮QëöäPÁAvÀ vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ WÁgÀUÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAvÉÆõÀ WÁUÀgÉ ºÁUÀÄ ªÀÄÈvÀ£À aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÉõÀgÁªÀ WÁgÀUÉ gÀªÀgÀÄ ¤£Éß gÁwæ ¢£ÁAPÀ 16/07/09 2100 UÀAmÉUÉ CA¨É¸ÁAUÀ« PÁæ¸À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ zsÁ¨ÁzÀ°è Hl ªÀiÁr 2300 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ M§â£É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CA¨É¸ÁAUÀ« UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ GzÀVgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CA¨É¸ÁAUÀ« ²ªÁgÀzÀ°è gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀiÁ£ÀPÁj gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ CAzÁdÄ 2330 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ¸ÀAvÉÆõÀ WÁgÀUÉ rQÌ ªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/09 PÀ®A 448,323,504,506,354,L.¦.¹.eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 17/7/09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ §zÁð¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è §¸Àì¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà J¸ÉÌ£ÉÆgÀ ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ DgÉƦvÀ£ÀÄ ¦üüAiÀiÁð¢ PÀ«vÁ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄwUËqÀ PÀ¯Á® gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆ¯É »rzÀÄ, ZÀÄA©¹ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁr, fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAvÁQ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA;40/09 PÀ®A; 448,323,504,506,354 eÉÆvÉ 34. L.¦.¹ £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ