July 6, 2009

DAILY CRIME UPDATE 06-07-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 06/07/2009

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-07-2009 gÀAzÀÄ 1015 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ UÀÄAqÁf ¨sÁ¯ÉÌ ¸Á; ªÉĺÀPÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 03-07-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è PÀnÖ ªÉÄêÀÅ ºÁQ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. ¢£ÁAPÀ 04-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ J®è PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JvÀÄÛUÀ¼À §tÚ 1) MAzÀÄ J½î§tÚzÀ ºÀAqÀÄ CAzÁdÄ ªÀAiÀÄ:9 ªÀµÀð CzÀgÀ C:Q: 20,000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 2) MAzÀÄ vÉðAiÀÄ (PÉA¥ÀÄ) ºÀAqÀÄ §tÚzÀÄ CAzÁdÄ ªÀAiÀÄ:9 ªÀµÀð CzÀgÀ C:Q: 20,000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 40,000/- gÀÆ. JvÀÄÛUÀ¼À EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 5/07/09 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä EªÀgÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ «vÀj¹gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ: UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä (¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ) EvÀ£ÀÄ UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀiÁå¤UÉ 20 °ÃlgÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ PÉÆqÀÄ DmÉÆà jPÁëUÉ ºÁPÀ¨ÉÃPÁVzÉ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä EªÀgÀÄ F jÃw PÉÆqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 155/09 PÀ®A; 365 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 5/7/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ avÀÛ° ªÀAiÀÄ;38 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:CA§®UÁ, vÁ:D¼ÀAzÀ f:UÀÄ®¨ÁUÀð ¸ÀzÀå ²ªÁf £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄÄ F »AzsÉ DgÉÆæ £ÁUÀgÁd£À ºÀwÛgÀ 40 ¸Á«ÃgÀ gÀÆ ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÀtzÀ §rØ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, E£ÀÆß 40,000/- gÀÆ. PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ºÀtzÀ §UÉÎ DgÉÆævÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À eÉÆvÉ ºÀtzÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ 4/7/09 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ²ªÁf £ÀUÀgÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ QgÁt CAUÀqÀ¬ÄAzÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ AiÀıÀéAvÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ ¸Á:CeÁvÀ¥ÀÆgÀ vÁ:f:UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀĤî¤UÉ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/09 PÀ®A 504, 323, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 05/06/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü RÄvÀ¨ÉƢݣÀ vÀAzÉ gÀ»ªÉƢݣÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ªÉÄʪÉÄ¯É EzÀÝ 7 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ ¢£À CAvÁ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖPÉƼÀÄîwÛj PÉÆr CAvÁ PÉýÃzÁUÀ £Á¼É PÉÆqÀÄvÉÛªÉ CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ »ÃUÉ JµÀÄÖ ¢ªÀ¸À D¬ÄvÀÄÛ »UÉ ºÉüÀÄwÛ¢ÝÃj £À£ÀUÉ FUÉ¯É ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýzÁUÀ DgÉÆæ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ jAiÀiÁeÉƢݣÀ vÀAzÉ gÁeɸÁ§ ªÀÄoÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ:60 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ ¸Á:C¯Áè £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt J®ègÀÄ ¸ÉÃj CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ , PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ©¢j£À PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/09 PÀ®A 504, 341, 323, L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 05/07/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦ügÁå¢ ²æà CfÃeï gÀºÉêÀiÁ£ï vÀAzÉ ±ÉÃR gÀeÁ C° ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð G/ ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸Á; DtzÀÆgÀ vÁ;f; ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆÃmɯïzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ºÀjd£À ¸Á; DtzÀÆgÀ vÁ;f; ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ZÁºÁ PÀÄrzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄlPÁ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃzÀ°£À ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀt PÉüÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß vÀqÉzÀÄ K°èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ 2-3 ¸À® ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.