July 2, 2009

DAILY CRIME UPDATE BIDAR 02-07-2009This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÁA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-07-2009.alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 99/2009 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : PÀ®A 304(J) L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ.


¢£ÁAPÀ 01/7/09 gÀAzÀÄ 1425 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Áà dªÀiÁzÁgÀ 32 ªÀµÀð eÁw PÀ§â°UÉÃgÀ G/ PÀÆ° ¸Á// PÉÆqÀA§® vÁ// ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw¤AzÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 01/07/09 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÀAd£ÀSÉÃqÀ EvÀ£À vÀAVAiÀiÁzÀ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä FPÉAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ ªÀÄrªÁ¼ÉñÀégÀ UÀ«AiÀÄ°è EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ®UÀßPÉÌ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ HgÀÄ d£ÀgÁzÀ ªÉAPÀl vÀAzÉ ¹zÀÝuÁÚ dªÀiÁzÁgÀ gÁd¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ HgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ®UÀßPÉÌ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ ªÀÄrªÁ¼ÉñÀégÀ UÀ«UÉ §AzÉêÀÅ ªÀÄrªÁ¼ÉñÀégÀ UÀ«AiÀÄ°è ®UÀß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀ«AiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÉêÀÅ EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1415 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀĺÉñÀ 7 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ C¯Éè gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀ mÁæPÀÖgÀ ºÀwÛgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀĺÉñÀ Dl DqÀÄvÁÛ mÁæPÀÖgÀ ªÉÄÃ¯É Kj Dl DqÀÄwzÁÝUÀ UÁ°AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ°nÖzÁÝUÀ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ »AzÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£À PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯É mÁæPÀÖgÀ ªÀÄqÀUÀqÀ ºÁUÀÆ UÁ°AiÀÄ ªÀÄzÉå ¹QÌPÉÆAqÀÄ DvÀ¤UÉ ¨É¤ß£À ºÁUÀÆ UÉÆÃt£À ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°AiÉÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ¤°è¸ÀĪÁUÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ ªÀ»¸ÀzÉ gÉÆÃr£À E½eÁj£À°è ¤°è¹ UÁ°UÀ½UÉ PÀ®Äè ºÀZÀÑzÉ ¤°è¹zÀjAzÀ ¸ÀzÀj WÀl£É dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. mÁæPÀÖgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-32/n-5932 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ ¸ÀÆgÀQëvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¸ÀzÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ ªÀ»¸ÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À ªÀ»¹zÀPÉÌ ¸ÀzÀj WÀl£É dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä CAvÀ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå70/2009 PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A 279 ,337 , L¦¹

¢£ÁAPÀ 30.06.09 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ fÃvÉÃAzÀæ vÀAzÉ gÀWÀÄgÁªÀÄ RlPÉ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð G :-PÀnÖUÉ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á : PÁ½ªÀÄoÀ vÁ ; GªÀÄUÁð ( JA.J¸ï.) vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ GªÀiÁUÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀ£Àß n.«.J¸ï.ªÉÆÃ¥ÉÃqï £ÀA. JA.ºÉZï.25/E-3378 gÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt - ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgï §AUÁè gÉÆÃqï «Ää «zsÁ£À ¸ËzÁ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ C§Äݯï D²¥sï vÀAzÉ C§Äݯï SÁzÀgï ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð ZÁ®PÀ »ÃgÉÆ ºÀÆAqÁ ªÀÄÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. ¹.r.-100 £ÀA. PÉ.J.27/E-9902 gÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ; gÉÃuÁUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¹.r.100 ªÀÄÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgï §AUÁè¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØ wqÁØ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQ̪ÀiÁrzÀ£ÀÄ . DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 12 30 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ . ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁ¢ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀPÉÌ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯É ,§®UÉÊ , UÉ ºÀwÛ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÉÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ . .

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 116/09 PÀ®A: 279,338,L.¦.¹.eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.«í JPÀÖ

¢£ÁAPÀ 01-06-09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ²æêÀÄw «zÁåªÀw UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð ¸Á;£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ DvÀ¼À UÀAqÀ E§âgÀÄ QmÁÖ¢AzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀPÉÌ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ QmÁÖ PÀqɬÄAzÀ C¦à DmÉÆà £ÀA PÉJ 39-3630 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß C¦à DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥sÀAiÀiÁð¢üzÁgÀ½UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸À¯ÁgÀzÉ Nr¹PÉÆqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀÀj ªÁºÀ£À rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üÀAiÀiÁð¢üzÁgÀ½UÉ JqÀPÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀjAiÀĽUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ GªÀÄUÁð ¯ÉÆúÁgÀPÀgï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉýPÉ CAZÉ ªÀÄÄASÁvÀgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 01/07/09 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ ¥sÀAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆÃqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß .£ÀA. 106/09 PÀ®A 324,504 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 30-6-2009 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ ²æà «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ FgÀ¥Áà ZÁ½ªÁ¯É, 45 ªÀµÀð G PÀÆ° PÉ®¸À , ¸Á ZÁ½ UÁæªÀÄ ¸ÀzÀå a¢æ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¨ÁrUÉ EAzÀ EzÀÝ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ°PÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæv §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ gÁªÀıÉnÖ ¸Á a¢æ ©ÃzÀgÀÀ£ÀÄ F ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è JPÉ §gÀÄwÛ¢Ý JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉʬÄÝ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ »rUÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JA§ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A :- 77/2009 PÀ®A-323,324,504,355 eÉÆÃvÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ-01/07/09 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¨sÀzÀÄæ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ gÀrØ ¸Á-KtPÀÄgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTÃPÀ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-30/6/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁ ªÀQî 2] gÉêÀt¥Áà vÀAzÉ ©üêÀıÁ ªÀQî E§âgÀÄ ¸Á-KtPÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ¤£Éß £À£ÀUÉ ºÉÆÃmÉ®£À°è £ÁµÁÖ ªÀiÁr¸ÀÄ CAzÀgÉ d£ÀgÀ ªÀÄÄAzÉ £À£ÀUÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr¢ `` CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß ZÀ¥Àà°è vÉUÉzÀÄ ¦ügÁå¢ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ gÉêÀt¥Áà EªÀ£ÀÄ vÁPÀwÛzÀÝgÉ FUÀ £ÀªÀÄä CtߤUÉ ºÉÆÃqÉ ªÀÄUÀ£É CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÉÆAlzÀ°èzÀÝ ¯ÉÃzÀgÀ ¨ÉÃ®Ö vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ ºÀÄPÀÄÌ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁr ¦ügÁå¢AiÀÄ §®UÀqÉ ¨É£Àß°è ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ gÀmÉÖAiÀÄ PɼÀ ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ PÀAzÀÄ UÀnÖzÀ UÁAiÀÄUÉÆý¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ ºÀ°è¤AzÀ PÀaÑ UÁAiÀÄUÉÆý¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀzÀ UÀÄ®Äè UÁªÀ½ PÉý £ÀªÀÄÆägÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÁgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAUÁgÁªÀÄ vÉ®AUÀ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. E®è¢ÝzÀÝgÉ CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ E£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. gÁwæ §¹ì£À ¸ËPÀAiÀÄð E®èzÀ PÁgÀt oÁuÉUÉ §gÀ®Ä vÀqÀªÁVzÉ DzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ aQvÉìUÁV D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆý¹zÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýÃPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/09 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 01-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 2210 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀlgÁªÀ vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ ¸Á: EAZÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-07-09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAlUÉ £Á£ÀÄ ¯ÁzsÀ UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸ÀzÀ°è £ÀªÀÄä UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ dUÀvÁ¥ÀgÀªÀjUÉ PÀ½¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤AvÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ C«£Á±À vÀAzÉ z˪À®vÀgÁªÀ ¥Ánî, «PÁ¸À vÀAzÉ z˪À®vÀgÁªÀ ¥Ánî, CAUÀzÀ vÀAzÉ ¤ªÀÈwÛgÁªÀ ©gÁzÁgÀ, zÉëzÁ¸À vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ©gÁzÁgÀ, zsÀ£Áf vÀAzÉ zÁzÁgÁªÀ dUÀvÁ¥À, gÀ« vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ dUÀvÁ¥À, CAUÀzÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ, dnAUÀ vÀAzÉ ¦gÁfà PÁgÀ¨Áj ºÁUÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÀAUÀgÁªÀ ¥Ánî, ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ mÉPÁ¼ÉgÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ºÀ¼Éà ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ CªÀgÀ ¥ÉÊQ C«£Á±À vÀAzÉ z˪À®vÀgÁªÀ ¥Ánî EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¨ÉÆøÀqÉ ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ HgÀ°è zÉÆqÀتÀ¤¢Ý ¸ÀÆ½î ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀ vÀ¯É¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ «PÁ¸À vÀAzÉ z˪À®vÀgÁªÀ ¥Ánî EvÀ£ÀÄ F ¸ÀÆ½î ªÀÄUÀ¤UÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ EªÀ¤UÉ ºÉæqÉAiÀÄj CAvÀ £À£Àß ±Àlð »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, CAUÀzÀ vÀAzÉ ¤ªÀðwgÁªÀ ©gÁzÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ J°èAiÀÄ UËqÀ E¢ÝAiÀiÁ ¸ÀƼÉî ªÀÄUÀ£É CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀ£ÀÄ, zÉëzÁ¸À vÀAzÉ £ÁgÁAiÀiÁtgÁªÀ ©gÁzÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ EzÉà CAvÀ §rUɬÄAzÀ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. zsÀ£Áf vÀAzÉ zÁzÁgÁªÀ ¥Ánî EªÀ£ÀÄ £À£Àß JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ MwÛ »rzÀÄ F ¸ÉÆ¼É ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆqɬÄj CAvÀ CAzÁUÀ, gÀ« vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀgÁªÀ dUÀvÁ¥À ªÀÄvÀÄÛ CAUÀzÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ dUÀvÁ¥À gÀªÀgÉ®ègÀÆ £À£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ C°èAiÉÄà ºÁdjzÀzÀ gÁªÀÄgÀvÀ£À vÀAzÉ QñÀ£ÀgÁªÀ ¥Ánî, ºÁUÀÄ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¥Ánî, ºÁUÀÄ C¤Ã® vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¯ÁzsÀ EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ CAvÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw ªÉÄÃgÀUÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A :- 78/2009 PÀ®A-279, 337 L¦¹


¢£ÁAPÀ-01/07/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® ¦.J¸ï.L n.f zÉÆqÀتÀĤ ¦.J¸ï.L RlPÀ aAZÉÆý oÁuÉ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-01/07/09 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸À¥ÀvÉæ RlPÀ aAZÉÆýUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ ¦ügÁå¢ ²æà gÁªÀıÉnÖ vÀAzÉ ¨sÀzÀæ¥Áà ºÀvÉÛ gÀªÀgÀ ªÀiËTPÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉ½PÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-1/7/09 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É RPÀl aAZÉÆý PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ MAzÀÄ fÃ¥À £ÀA-PÉJ-32/JªÀiï-4580 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß 2 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-78/09 PÀ®A-279,337 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ. C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 45/2009, PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt PÀ®A, 498 (J),494,504,506, eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 01-07-2009 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀÄgÉÃR UÀAqÀ «ÃgÀ¥Áà ¤A§ÆgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉ£ÉAzÀgÉ CzÀÄ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ£ÁzÀ «ÃgÀ¥Àà£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ºÉtÚªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ C£ÉÊwPï ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß 2 ªÀÄPÀ̼ÁVªÉ F jÃw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸Àj C¯Áè CAvÁ ¥ÀzÉ ¥ÀzÉ ºÉ½zÀgÀÄ PÀÆqÀ C£ÉÊwPï ¸ÀA§AzsÀ ©nÖgÀĪÀÅ¢¯Áè EzÉ PÁgÀt¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÀ»Pï QgÀÄPÀļÀPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ¼À CvÉÛAiÀiÁzÀ §PÀ̪ÀÄä¼ÀÄ ¸ÀºÀ QgÀÄPÀļPÉÆnÖzÀÄÝ «ÃgÀ¥Á£À ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ w¥ÀàuÁÚ »¯Á¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ EªÀ½UÉ ©lÄÖ ©qÀj «ÃgÀ¥Àà¤UÉ E£ÉÆAzÀÄ ®UÀß ªÀiÁqÀj EªÀ½UÉ ©ÃlÄÖ ©qÀj CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļPÉÆnÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 30-6-2009 ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÉÊf£ÁxÀ PÀªÀÄoÁuÉ gÀªÀjAzÀ UÉÆvÁÛVzÉ£ÉAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÉÆAzÀuÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 18-6-2009 gÀAzÀÄ vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ¸ÉéÃvÁ JA§ÄªÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. £Á£ÀÄ fêÀAvÀ EzÁÝUÀ¯Éà £À£Àß C£ÀĪÀÄw E®èzÉ JgÀqÀ£É ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/2009 PÀ®A, 498 (J),494,504,506, eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 117/09 PÀ®A 279,338,L.¦.¹.eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.«í JPÀÖ

¢£ÁAPÀ 01-06-09 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ ²æÃ. ¹zÁæªÀÄ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À WÁ¼É ªÀAiÀÄ 50 ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ ¸Á̦ðAiÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA JAºÉZï-03 J¸ï-6182 £ÉÃzÀgÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À vÀªÀÄä¤UÉ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ §®PÁ®Ä ¥ÁzÀzÀªÉÄî §®PÉÊ ¨gÀɽUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ¸Á̦ðAiÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 144/09 PÀ®A: 504,341,323,324, eÉÆÃvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 1/7/09 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà gÀÄPÉÆäâݣÀ vÀAzÉ SÁzÀgÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð, G:ªÉÄòÛç PÉ®¸À ¸Á:±ÁºÁ £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉ£ÉAzÀgÉ £ÁªÀÅ CtÚvÀªÀääA¢gÀÄ E§âgÀÄ EzÀÄÝ £À£Àß vÀªÀÄä ²æà §§Äè EvÀ£À £ÀqÀÄªÉ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï.,§-7882 EzÀÄÝ CzÀgÀ ªÀåªÀºÁgÀ £À£Àß vÀªÀÄä §§®Ä EvÀ£ÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÁÛ£É. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 1/7/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 1030 UÀAmÉUÉ £À£Àß vÀªÀÄä §§®Ä EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÁUÀ CªÀ¤UÉ ¯Áj RZÀÄð-ªÉZÀÑzÀ §UÉÎ »¸Á§ PÉýÃzÁUÀ CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ »¸Á§ vÉgÉPÀÆ PÁå ¨ÉÆ®£Á ºÉÊgÉ ¨sÉÆøÀrPÉ CAvÁ ¨ÉÊzÁUÀ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ »¸Á§ PÉýzÀgÉ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛ¢Ý £À£Àß »¸ÁìPÉÌ §A¢zÀÄÝ £À£ÀUÉ PÉÆqÀÄ JA¢zÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀ£ÀÄß PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄPÉÆAqÀ£ÀÄ, £À£Àß vÁ¬Ä ²æêÀÄw ºÀĸÉãÀ©Ã ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀAV £À¹ÃgÀ£À EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆUÀzÀAvÉ vÀqÉzÁUÀ £À£Àß vÀªÀÄä §§®Ä EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°ègÀĪÀ PÀ§âtzÀ gÁqÀ¢AzÀ £À£Àß §® Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ , ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå45/09 PÀ®A : 504, 324, L¦¹

¢£ÁAPÀ 2/7/09 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ UÁA¢ü ZËPÀ U˪À½ ºÉÆÃmÉ® JzÀÄgÀÄUÀqÉ EzÀÝ ZÀ¥Àà° CAUÀrAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ ZÀ¥À°è ºÉƯÉAiÀÄ®Ä ¦üAiÀiÁð¢ü :²æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÁfÃzÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ E¸Áä¬Ä® ªÀAiÀÄ:18 ªÀµÀð, ¸Á:²ÃªÀ¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ, ºÉƯÉzÀ £ÀAvÀgÀ ZÀ¥Àà° PÉÆqÀ®Ä PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ 5 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄ CAvÁ PɽzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ 2/- gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ©âtzÀ ªÉÆ¼É ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ¸À®PÀgÀuÉ¢AzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. ..105/09 PÀ®A. 323 324 447 504 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 01/07/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà UÀt¥ÀvÀgÁªÀ vÀAzÉ FgÀ¥Áà ¸Á: PËoÁ [©] gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ £À£Àß ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ ªÀiÁtÂPÀ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ EAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ zsÀ£ÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ J®ègÀÄ ºÉÆ®zÀ°è zÀÄAqÁå ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆVgÀÄvÉÛªÉ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® 530 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆägÀ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà CªÀgÀ ªÀÄUÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CtÚ PÀ®è¥Áà EªÀgÉ®ègÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀļÉà ªÀÄUÀ£É EzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ® EzÀÄÝ EzÀgÀ°è KPÉ zÀÄAqÁå ºÉÆqÀÄAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ EzÀÄ £À£Àß ºÉÆ® CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ªÀiÁtÂPÀ EvÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ £À£Àß UÉÆÃt£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ JqÀUÀqÉ gÉÆArÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.