July 4, 2009

DAILY CRIME UPDATE 04-07-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-07-2009

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/09 PÀ®A 279 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 02-06-09 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÀÄUÀzÀĪÀiï vÀAzÉ d°Ã®«ÄAiÀiÁå ±ÉÃSï ¯Áj £ÀA PÉJ 39-4720 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁeÉñÀégÀ-gÁeÉÆüÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÉÆèÉʯï mÁªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¯Áj KqÀ¨sÁUÀPÉÌ ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ AiÀiÁjUÀÄ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 03-07-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/09 PÀ®A 78(3) Pɦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 03/03/09 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ §£À±ÀAPÀj ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃl §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É JA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV D¥Á¢vÀ£ÁzÀ ZËqÀ¥Áà vÀAzÉ PÁ¼À¥Áà PÀ£ÀPÀ ¸Á: §£À±ÀAPÀgÀ UÀ°è EvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹ CªÀ£À CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À D¢üãÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 885/- gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀߣÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/09 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 3/3/09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃl §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É JA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âAzsÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj D¥Á¢v£ÁzÀÀ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ:65 ªÀµÀð ¸Á:PÉÆgÀ½î ¸ÀzÀåPÉÌ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À D¢üãÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 950/- gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀߣÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/09 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 3/07/09 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ZÉÊvÀ£Àå ¨ÁgÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃl §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É JA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ oÁuɬÄAzÀ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV D¥Á¢vÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ vÀÄPÁgÁA ºÁgÀPÀÆqÉ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹ CªÀ£À CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À D¢üãÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4010/- gÀÆ, d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/09 PÀ®A 78(3) Pɦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 04/07/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt zsÀªÀÄð¥ÀæPÁ±À UÀ°èAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃl §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É JA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀÄÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV D¥Á¢vÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ®PÀëöät ªÁqÉPÀgÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹ CªÀ£À CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À D¢üãÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 700/- gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn PÁ§ð£À ¥ÉÃ¥ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀߣÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/09 PÀ®A 448, 504, 506, 326 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/07/09 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ©üªÀÄuÁÚ ºÁ¸ÀUÉÆAqÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 02/07/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ZÁªÀ¼É EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ K¼É¢¢Ý CAvÁ CAzÀÄ PÉÆqÀ¯É¬ÄAzÀ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 03/07/09 SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd RAqÉæ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉßÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¨ÁUÀ¢AzÀ PÁgï £ÀA. JA.JZï.06/JA. 3718 £ÉßÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £À£ÀUÉ PÉÊUÉ, vÀ¯ÉUÉ, UÀmÁ¬ÄUÉ ¥ÉmÁÖV vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §® ªÉÆüÀPÁ® ºÀwÛgÀ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/09 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149
L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 03-07-09 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ Q±À£ï vÀAzÉ ®PÀëöät zÉêÀPÀvÉ ¸Á: dªÀiÁ®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÀÄ(DgÉÆævÀ£ÀÄ) ºÉÆ®zÀ°è £ÉÃV®Ä ºÉÆrAiÀÄÄzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÄ ºÉÆV CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀiÁqÀ®Ä vÀqÉzÁUÀ DvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±ÀâzÀUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è £ÉÃV®Ä ºÉÆrAiÀÄĪÁUÀ DgÉÆævÀ gÁzÀ ªÉAPÀl vÀAzÉ §½gÁªÀÄ, ©üªÀÄgÁªÀ, ¢£ÀPÀgï, ¨Á°PÁ, ¸ÉêÀAvÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAVÃvÁ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ CzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÀÄ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ DgÉÆævÀgÀÄ PÀªÀÄäPÀwÛ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 106/09 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 03-07-09 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ªÀiÁgÀÆw ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-25/Dgï 12 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¤ÃqÉÆzÁ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÁUÀÄ CªÀgÀ E£ÉÆߧ ¸ÉßûvÀ EªÀgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀPÁÌV ¨ÉüÀPÀÄt¬ÄAzÀ OgÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀjAzÀ ªÀÄƪÀgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É ©¢ÝzÀjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.