July 3, 2009

DAILY CRIME UPDATE, BIDAR DISTRICT : 03-07-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÁA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03-07-2009.


zsÀ£ÀÆßgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 16/09 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-

ªÀÄÈvÀ: PÀ«vÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¸ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á/ eÉÆüÀzÁ§PÁ EPÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝÝ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¸ÀzÀgÀÄ PÀÆqÀ DUÁUÀ DUÁUÀ CªÀjUÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ J¼ÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 02/07/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. EªÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæAiÀiÁå ±ÉÃRgÀªÀÄoÀ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁ: ¸Áé«Ä, G: ZÁ®PÀ, ¸Á/ PÀAzÀUÀƼÀ vÁ/ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ-2/7/09 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ PÀĪÀiÁj «ÄÃgÁ vÀAzÉ ®PÀëöät ºÀ½îSÉÃqÉ ªÀAiÀÄ-22 ªÀµÀð eÁw-J¸ï.¹ [ºÉÆ°AiÀÄ] ¸Á-ªÀÄzÀPÀnÖ EªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÉ®¸À E®èzÀ PÁgÀt 1300 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Áà ºÀ½îSÉÃqÉ, C©üªÀiÁ£Àå vÀAzÀ §¸ÉÃt ºÀ½îSÉÃqÉ, PÀ¦Ã® vÀAzÉ ®PÀëöät ºÀ½îSÉÃqÉ, J®ègÀÄ eÁw-J¸ï.¹ [ºÉÆ°AiÀÄ] ¸Á-ªÀÄzÀPÀnÖ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ J gÀAr ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀ ¸ÀAUÀqÀ J°èUÉ ºÉÆÃV¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 2/7/09 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ gÁ¬Ä¥À½îà UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ qÁå¤AiÀįï vÀAzÉ zÉêÀzÁ¸À ¨sÁ¯ÉÌ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 2 d£À J®ègÀÄ ¸Á: gÁ¬Ä¥À½ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÉÆúÁ£À vÀAzÉ ¨sÀƪÀÄ¥Áà ¨sÁ¯ÉÌ ªÀ:22 eÁ: QæñÀÑ£ï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁ¬Ä¥À½î EªÀjUÉ K ªÀÄUÀ£É ¤Ã£Àß vÀAzÉ K£ÀÄ §ºÀ¼À ºÀĵÁågÀ CAvÀ gÁwæ ¸ÀAWÀzÀ ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæzÀ vÀPÀgÁgÀzÀ°è §A¢zÁÝ£É CAvÀ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ:2/7/09 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ gÁ¬Ä¥À½îà UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw vÉÃdªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÉÆÃ¥Á£À ¨sÁ¯ÉÌ ªÀ:40 eÁ: QæñÀÑ£ï G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: gÁ¬Ä¥À½î ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ zÉêÀzÁ¸À EªÀj§âgÀÄ PÀÆr DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¤Ã£Àß vÀAzÉ ¨sÀƪÀÄ¥Áà J°è EzÁÝ£É gÁwæ ¸ÀAWÀzÀ ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæzÀ vÀPÀgÁgÀzÀ°è ¸ÀĪÀÄä£É ¨Á¬Ä ºÁPÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæ AiÉÆúÁ£À vÀAzÉ ¨sÀƪÀÄ¥Áà ¨sÁ¯ÉÌ ªÀ:22 eÁ: QæñÀÑ£À ¸Á: gÁ¬Ä¥À½î EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä C¥Àà¤UÉ K£ÀÄ PÉüÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ §A¢¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 210/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 02/07/09 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ°è gÀÆ¥Á ªÉÊ£À ±Á¥À¢AzÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà C£À¢üÃPÀævÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä w½zÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹JZï¹-1597 eÁdð. ¹¦¹-824 «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉƪÀÄqÀÄ ªÉAPÀªÀÄä ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¹ PÁ®Ä £ÀqÉUɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À PÁl£À£ÀÄß (AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì MlÄÖ 48 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ CQ.E 2100/- gÀÆUÀ¼ÀzÀÄÝ) vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ £ÀAzÀUÁAªÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉAPÀªÀÄä ªÀÄA¢ÃgÀ ºÀwÛgÀ MªÉÄäïÉà zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà PÀ¯Áåt ªÀAiÀÄ-46 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħÄgÀ G- PÀÆ°PÉ®¸À/ ¸ÉgÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸Á- £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ gÀÆ¥Á ªÉÊ£À ±Á¥À ªÀiÁå£ÉÃdgÀ£ÁzÀ ²ªÁ gÉrØ gÀÆ¥Á ªÉÊ£À ±Á¥À ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸Á- ºÀÄqÀV CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/09 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ: 2/07/09 gÀAzÀÄ ¹¦L ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀjUÉ MAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ WÉÆÃqÀªÁr UÁæªÀÄzÀ PÉgÉAiÀÄ ¥Á¼ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É VqÀzÀ PɼÀUÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ £ÀA §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁgÉ CAvÁ w½zÀÄ ²æÃ. ¸ÀwõÀ, ¹¦L gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ¥ÉÆæÃ. ¦J¸ïL D£ÀAzÉà UËqÀ, ºÁUÀÆ ¹§âA¢ gÀªÀgÉÆA¢UÉ WÉÆÃqÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ vÀ®Ä¦ C°è PÀgÉAiÀÄ ¥Á¼ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À fÃ¥À ¤°è¹ ¹¦L gÀªÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ±ÀQî JA§ÄªÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉî JzÀÄgÀÄ PÉgÉAiÀÄ zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 4 d£ÀgÀÄ CzÀgÀ°è E§âgÀÆ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 100 gÀÆ CAvÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ E£ÉÆߧâ£À PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀÄvÁÛ ªÀÄvÉÆۧ⠪ÀåQÛ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀzÀj d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 1630 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ªÀĺÀªÀÄäzÀ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ UÉÆmÉð ªÀAiÀÄ-31 ªÀµÀð G- ªÁå¥Àj ¸Á-WÉÆÃqÀªÁr £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5150/- gÀÄ 2] gÀ»ÃªÀĸÁ§ vÀAzÉ U˸ÉƢݣÀ ªÉÆãÀPÉÃj ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð G- PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á- WÉÆÃqÀªÁr MAzÀÄ ¨Á® £ÀÄß 3] ªÀĺÀªÀÄäzÀ eÁºÁAVÃgÀ vÀAzÉ ªÉÆ¢£À ªÀÄįÁèªÁ¯É ªÀAiÀÄ-26ªÀµÀð G- PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-WÉÆqÀªÁr 4] ªÁªÀÄ£À vÀAzÉ eÁÕ£ÉÆèÁ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ-50 ªÀµÀð G- MPÀÌ®vÀ£À ¸Á-ªÀgÀªÀnÖ [©] vÁ-¨sÁ°Ì CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀgÀ ºÀwÛgÀ ¹QÌzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5150/- gÀÆ ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ £ÀA §gÉzÀÄ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¨Á® ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 207/09 PÀ®A: 208 PÀ®A: 457, 380 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 02/07/2009 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ PÀAmÉÃ¥Áà ªÉÄÃvÉæ G/ ¥ÉÆøïÖ ªÀiÁ¸ÀÖgï ¸Á/ ºÀtPÀÄt EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 01/07/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¥ÉÆøÀÖ D¦üÃ¸ï ªÀÄÄaÑ ©ÃUÀ ºÁQ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛªÉ. ¢£ÁAPÀ: 02/08/2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0800 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄzsÉå gÁwæAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÉÆøÀÖ D¦üù£À ¨ÁV°£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr M¼ÀUÉ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2,725 ºÁUÀÆ MAzÀÄ mÁmÁ EArPÁ ªÉƨÉʯï PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 106/09 PÀ®A: 324 504 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ: 03/07/2009 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠯Á®¥Áà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Áà PÁA§¼É ¸Á: ¸ÉÆÃgÀ½î gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è MAzÀÄ JPÀgÉ d«ÄãÀÄ«zÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«ÄãÀªÀÅ ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà EªÀgÀ ºÉÆî ºÀwÛgÀ«zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ mÁæöåPÀÖgÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ ¥ÀÄAqÀ°PÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ gÀhÄgÉ¥Áà EvÀ¤UÉ ¤ªÀÄä vÀªÀÄä £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ ºÉÆqÉ¢zÁÝ£É. CAvÀ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £Á£ÀÄ ¥ÀÄAqÀ°PÀ EvÀ£À ºÉÆ®zÀ°è PÀmÉÖ ºÉÆqÉ¢¯Áè CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÁ²£ÁxÀ E§âgÀÆ §AzÀÄ £À£ÀßUÉ KªÀÄUÀ£É ¤ÃªÀÅ PÀmÉÖ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÉÛ £ÀªÀÄä eÉÆvÉ dUÀ¼À DqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÁ²£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ §rUɬÄAzÀ £À£Àß UÉÆÃt£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ mÉÆAQ£À ªÉÄïÉ. JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 144/09 PÀ®A: 279, 337 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 02/06/2009 gÀAzÀÄ 2130 UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄZÉÑAzÀæ ©gÁzÁgÀ ¸Á/ PÀÄgÀ£À½î EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 02/07/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® vÁ£ÀÄ ºÁUÀÄ vÀªÀÄä UɼÉAiÀÄgÁzÀ ªÀiÁgÀÄw ºÁUÀÄ CAUÀzÀ PÀÆrPÉÆAr CAUÀzÀ EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊQ£À £ÀA: JªÀiï.ºÉZï-24/ºÉZï-0215 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀPÁÌV ºÀ®§UÁðPÉÌ §A¢zÀÄÝ, PÉ®¸ÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊQ® CAUÀzÀ EvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ ©ÃzÀgÀ-¨sÁ°Ì gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ®»¥ÀàUÁ𠲪ÁgÀzÀ°è 2015 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ DgÉÆæ CAUÀzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛ JqÀPÉÌ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄZÉÑAzÀæ ºÁUÀÄ ªÀiÁgÀÄwUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛgÀªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/09 PÀ®A: 32, 34 PÉ.E JPïÖ:-

¢£ÁAPÀ: 07-03-2009 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.LgÀªÀj §AzÀ RavÀ ¨Áwä ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ gÉÆüÁªÁr gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ PÉÊaîzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É CªÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¹ CªÀ£À ºÀwÛgÀ«zÀÝ aîzÀ°è ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ©aÑ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è 18 ¨Ál¯ï AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì EzÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯Éʸɣïì EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ºÉýzÀÄÝ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVjªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/09 PÀ®A: 32,34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ gÀAvÉ PÉøÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.