July 9, 2009

DAILY CRIME UPDATE 09-07-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-07-2009

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ: :-

¢£ÁAPÀ 08/07/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÃgÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ Cfð «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr ªÁ¥À¸À §gÀĪÁUÀ 1545 UÀAmÉUÉ ©Ãj (PÉ) UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÉ£ÉAzÀgÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸Ààl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁgÉ CAvÁ w½zÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀPÀët E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀ ªÀÄzÀPÀÌmÉÖ, ¨Á¯Áf vÀAzÉ JPÀ£ÁxÀgÁªÀ ªÀÄzÀÝPÀmÉÖ, ¸ÀÄAiÀiÁðPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄÃvÉæ, zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ J®ègÀÄ ¸Á: ©Ãj (PÉ) EªÀÅgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É 1600 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 1000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2009 PÀ®A. 504,302 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 08/07/2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¤gÀAd£À vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÁgÉ ¸Á; ªÀÄÄAUÀ£Á¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 08/07/2009 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ FvÀ£À ºÁUÀÆ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ J1 CdÄð£À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà (§AqÉ¥Àà) FvÀ£À £ÀqÀÄªÉ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀĪÁV vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ zÉéõÀ EnÖPÉÆAqÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆzÁUÀ C°è vÀPÀgÁgÀÄ DUÀĪÀÅzÀ£ÀÆß UÁæªÀÄzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¤ªÀwðgÁªÀ ©gÁzÁgÀ EªÀgÀÄ MqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¤£Àß vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÁUÀÆ CdÄð£À E§âgÀ°è eÉÆgÀÄ eÉÆgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁqÀÄvÀÛ vÀÄPÁgÁªÀÄ£ÀÄ CdÄð£À¤UÉ F ºÉÆ®zÀ°è ©vÀÛ ¨ÉÃqÀ JA§ ±À§ÝPÉý §gÀÄwÛvÀÄÛ. DUÀ C¥Á¢vÀ CdÄð£À£ÀÄ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ FUÀ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢®è RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ PÀÆjVUÉ ¹V¹zÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀiÁqÀ®àlÖ gÀƪÀiÁä vÉUÉzÀÄ vÀÄPÁgÁªÀĤUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C¥Á¢vÀ CdÄð£À£ÀÄ gÀƪÀiÁä¢AzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà vÁgÉ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/09 PÀ®A 498(J), 307, 302 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 08-07-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà WÁ¼ÉÃ¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà ¸Á// £Ë¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁzÉë 19 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ «gÀ±ÉÃnÖ EªÀjUÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ ªÀÄUÀ½UÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ¨sÁªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ §mÉÖ MUÉAiÀÄ®Ä, CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ zÉÊ»PÀªÁV, ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwzÀÝgÀÄ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 08/07/09 gÀAzÀÄ 3:00 UÀAmÉUÉ ªÀÄzÁåºÀß ªÉ¼ÉUÉ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁzÉë EªÀ½UÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà, ªÀiÁªÀ «gÀ±ÉnÖ, CvÉÛ ¸ÀƲ®ªÀiÁä ¨sÁªÀ ¥Àæ¨sÀÄ EªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É UÁå¸À JuÉÚ ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ²æêÀÄw. ªÀĺÁzÉë AiÀÄ£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢: 09-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.