July 25, 2009

Bidar District Daily Crime Update 25-07-2009


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÀzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-07-2009

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/09 PÀ®A: 457,380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/7/09 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü D£ÀAzÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, ªÀAiÀÄ:24 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À ¸Á:©üêÀÄ£ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23, 24/7/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁæ¸À §½ EgÀĪÀ L.ªÀiÁåPÀì ªÉƨÁ¬Ä® CAUÀrAiÀÄ ±ÉÃlgÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 1) ªÉÄÊPÉÆæ ªÀiÁåPÀì PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉƸÀ ªÉƨÁ¬Ä®UÀ¼ÀÄ- 4, a) Model X11 IMEI No 355144015588509 W/rs 2019/- b) Model X211 IMEI No 352991026855290 W/rs 2308/- c) Model X 113 IMEI No 358609023560515 W/rs 1780/- d) Model X 113 IMEI No 358609023560408 W/rs 1780/- 2) ªÉƨÁ¬Ä®UÀ¼À ¥Àè¸ï ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ 18 CªÀÅUÀ¼À C.Q. 1500/- 3) ºÀ¼ÉAiÀÄ jÃ¥ÉÃjAUÀ §AzÀ ªÉƨÁ¬Ä®UÀ¼ÀÄ 4-5 C.Q. 4,500/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 13,887/- gÀÆ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/09 PÀ®A 504,324, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/7/09 gÀAzÀÄ 1320 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ ºÀªÀÄeÁ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ ºÀQêÀÄ ªÀAiÀÄ:21 ªÀµÀð, C¥É CmÉÆà jPÁë ZÁ®PÀ ¸Á:¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24/7/09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ºÉAqÀw U˲AiÀiÁ EªÀ½UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¨ÉèÃqÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/09 PÀ®A 136/09 PÀ®A 324, 323, 504, 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/07/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ §ÄzsÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á®gÉrØ vÀAzÉ ¨sÉÆÃdgÉrØ, F±À¥Áà gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ¨sÀAr gÀªÀgÉÆA¢UÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ, UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 24/07/09 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉUÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°è ªÀiÁ«£À VqÀzÀ PɼÀUÉ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV CPÀæªÀĪÁV PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ «oÀ×® vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ZÀªÁít EvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 7 °Ãlgï PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 450/- gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 350/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉAiÀÄļÀî PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¤wãÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 3 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á/ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ gÀªÀgÀÄ ¢:24/07/09 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß CPÀÌ D±Á ºÁUÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀÆeÁ gÀªÀgÀ eÉÆvÉUÉ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV w¤¸ÀÄUÀ¼À£Àß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ MªÉÄä¯É DPÀ¹äPÀªÁV ©gÀÄUÁ½ ©¹zÀÝjAzÀ G¸Áä£À¸Á§ ¨ÉÊgÀÄ¥É gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆqÉ PÀĹzÀÄ ¤wãÀ, D±Á ºÁUÀÄ ¥ÀÆeÁ gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¤wãÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ §®PÁ®UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà 1700 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. FvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 19/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 24-07-2009 gÀAzÀÄ ºÉÆ£Àßr UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ dUÀzÉë UÀAqÀ ¸À£ÀÄäRAiÀiÁå vÀAzÉ §¸À°AUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä 42 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀqÀ¥À½î UÁæªÀÄzÀ ¦.PÉ.¦.J¸ï. ¨ÁåAPÀ ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.©.L. ¨ÁåAPÀ ©ÃzÀgÀ¤AzÀ CAzÁdÄ 80 ¸Á«gÀ J¸ï.n. ¯ÉÆãÀ ªÀÄvÀÄÛ JA.n. ¯ÉÆãÀ ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀVAiÀÄ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¸Á® ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀgÀPÁj ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV ¸Á® ¸ÉÃj CAzÁdÄ 2,00,000/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ ¸Á®ªÁVzÀÄÝ JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ ¸Á® wÃj¸À®Ä DUÀzÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ ºÁUÀÄ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀÄªÉ aAvɬÄAzÀ ¨É¸ÀgÀ UÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/07/2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.