July 23, 2009

Bidar District Daily Crime Update 23-07-2009


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-07-2009.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 226/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢::22/07/09 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ C±ÉÆÃPï vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ MAzÀÄ PÁgÀ £ÀA PÉJ-04/JªÀiïJ-5603 £ÉÃzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 22/7/09 gÀAzÀÄ ²æà «gÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ zÀ±Àð£ÀPÉÌAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ-1145 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁtÂPÀ £ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ L© PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ DmÉÆà lAlA £ÀA PÉJ-39/1135 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀÄ PÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV PÁj£À JzÀÄj£À ±ÉÆà dfÓ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. DmÉÆà ¸ÀºÀ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtĸÀÄwÛzÀÝ E£ÉÆߧâ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¥Àæ¨sÀÄgÉrØ vÀAzÉ «ÃgÁgÉrØ ªÀÄÄqÀ© ¸Á-ªÁAfæ ºÀĨÁzÀ EªÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 22-07-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. zÉÆæÃ¥Àw vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd ªÀ¯Áè¥ÀÆgÉ ¸Á: ªÁ¯ÉÆÝrØ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ E°èAzÀ ¤ÃgÀÄ JPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀ£ÀÄ. CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ UÀÄAqÀªÀiÁä DgÉÆæUÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃVzÀPÉÌ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀ®Ä CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ §®PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/09 PÀ®A 504,324, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 22/7/09 gÀAzÀÄ 0830 WÀAmÉUÀÉ C¯Áè £ÀUÀgÀzÀ°è EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ CµÀðzÀ vÀAzÉ UÀįÁªÀÄ ªÀĺɧƧ ªÀAiÀÄ:18 ªÀµÀð, gÀªÀgÀ ¥Á£ÀqÀ¨ÁâPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁªÀÄ, PÉÃgÀ¨Á ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÀ¯ÁzÉ ¸Á: ªÀiÁAUÀgÀªÁrgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ gÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ MAzÀÄ J¯É ªÀiÁrPÉÆqÀÄ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀ¤UÉ MAzÀÄ ¸ÀÄgÀd aÃl ¥Á£À ªÀiÁrPÉÆlÖ£ÀÄ. DUÀ CªÀ¤UÉ ºÀt PÉüÀ®Ä ¥ÉÊ¸É £À»Ã ºÉÃ, CAvÁ CAzÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀ¤UÉ ¥ÉÊ¸É zÉ£Á CAvÁ CAzÁUÀ vÀÆ ¨ÁºÀgÀ D ¥ÉÊ¸É zÉÃvÁ CAvÁ gÁªÀÄ CAzÀ£ÀÄ, £Á£ÀÄ qÀ¨Áâ¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ DUÀ PÉÃgÀ¨Á ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÀ¯ÁzÀ E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÀ¸ÀÛç vÉUÉzÀÄ £À£ÀUÉ JqÀUÀqÉ ºÉÆmÉUÉ ©¹zÀ£ÀÄ, £À£Àß JqÀUÀqÉ ¨sÀPÁ½ PɼÀUÉ ºÉÆmÉÖ ZÀªÀÄð PÉÆAiÀÄÄÝ gÀPÀÛ §gÀ®Ä ¥ÁægÀA©¹vÀÄÛ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 22-07-09 gÀAzÀÄ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ ºÁgÀPÀÆqÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà ªÀåQÛ vÀ£Àß PÉÊ aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ï UÀ¼ÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ¤UÉ ¤°è¹ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£À ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯Éʸɣïì ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ £ÀÄr¢gÀÄvÁÛ£É CªÀ¤AzÀ MlÄÖ 180 JªÀiï.J¯ï. ªÀżÀî 23 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ CA.Q. gÀÆ. 884-00 £ÉÃzÀ£Àß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/07/09 vÀ£Àß UÁæªÀÄ CA¨ÉøÁAUÀ« ¨sÁ°Ì ²ªÁf PÁ¯ÉÃdPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄPÉñÀ vÀAzÉ ¨Á¯ÁfgÁªÀ PÁ¼É ¸Á: CA¨É¸ÁAUÀ« ºÁUÀÄ CªÀ£À UɼÉAiÀÄ ¥ÀªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ PÉ.J¸À.DgÀ.n.¹ §¸À £ÀA PÉ.J 38 J¥sï.301 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 22/07/09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ D±ÉÆÃPÀ ºÀÄqÀÄUÉ gÀªÀgÀ PÀnÖUÉ ªÀIJãÀ ºÀwÛgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ 3 E¸ÉàÃl J¯ÉAiÀÄ ¥ÀgÉî JA§ £À¹Ã©£À dÄeÁl DlÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ 3 E¸ÉàÃl J¯ÉAiÀÄ ¥ÀgÉî JA§ £À¹Ã©£À dÄeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 1740 UÀAmÉUÉ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁUÀÄ «¼Á¸À wý¹zÀgÀÄ CªÀjAzÀ dÄeÁlPÉÌ ¸ÀA¨sÀAzsÀ¥ÀlÖ 1] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 11,500/- 2] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ 3] 4 £ÀÆQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ® ¸ÉÃmïUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.