November 8, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 08-11-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-11-2008.

ºÉtÄÚPÉÆlÖ ªÀiÁªÀ£É ªÀÄ£ÉUÉ PÉƽî¬ÄlÖ C½AiÀÄ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA :- 128/08 PÁ£ÀÆ£À PÀ®A :- 436 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 07/11/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á¥ÀÄgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÀ¼ÀUÁ¥ÀÆgÉ ¸Á: ªÉÄÃw ªÉÄüÀPÀÄAzÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ C¥ÁàgÁªÀ vÀAzÉ ¨sÁ¯É̱ÀégÀ ªÉÄÃvÉæ ¸Á: ªÉÄÃw ªÉÄüÀPÀÄAzÁ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á¥ÀÄgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÀ¼ÀUÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀ§ÄgÀ G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ ªÉÄÃw ªÉÄüÀPÀÄAzÁ gÀªÀgÀ C½AiÀĤzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 06/11/08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¸ÉÃgÉ PÀÄrzÀÄ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¨Á¥ÀÄgÁªÀ gÀªÀgÀÄ CªÀ¤UÉ ºÉÃzÀj gÁwæ ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ºÉAqÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ®V PÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07/11/08 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É ¸ÀÄlÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀ §mÉÖ §gÉ ºÁUÀÄ zÀªÀ¸À zÁ£Àå ºÁUÀÄ EvÀgÉ ¸ÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »ÃUÉ MlÄÖ 10000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

AiÀÄAvÀæPÉÌ ¹®ÄQ ªÀÄ»¼UÉÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 169/2008 PÀ®A. 287,338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 06/11/08 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀAzÉ zÀvÀÄÛ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉÃAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 6/11/08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÀvÀÄÛ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà GzÀ¨Á¼É ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð G; SÁ¸ÀV £ËPÀj ¸Á; SÉÃqÀ UÁæªÀÄ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀ¤ÃvÁ, ºÉAqÀw ®Qëöä¨Á¬ÄgÀªÀgÀÄ PÀÆr ªÀ®è¨sÀ ªÀiÁgÀªÁr gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÉÆÃAiÀiÁ©£À AiÀÄAvÀæ¢AzÀ gÁ² ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÆÃAiÀiÁ©£À PÁAqÀ JvÀÄÛªÁUÀ CªÀ¼À vÀ¯ÉUÉ PÀnÖzÀ NqÀt AiÀÄAvÀæzÀ ¨É°ÖUÉ ¹QÌ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä ZÀªÀÄð ¸ÀªÉÄÃvÀ QwÛ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. vÀÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ PÀÄwÛUÉ, §®¨sÀÄdPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É AiÀÄAvÀæzÀ ªÀiÁ°PÀ zsÀsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ¥ÀÄteÉ ¸Á;SÉÃqÀ ºÁUÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Á; ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀægÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉÉ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©.J¸.ïJ£.ïJ¯.ï PÀbÉÃjUÉ ¸ÉÃjzÀ mÉð¥sÉÆãÀ PÉç¯ï PÀ¼ÀªÀÅ

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ. 118/08 PÀ®A.: 379 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 7/11/2008 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁå𢠲æà C£ÀÄ¥À vÀAzÉ ¨Á®ZÀAzÀæ eÉ.n.N. ©.J¸ï.J£ï.J¯ï. OgÁzÀ [©] gÀªÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 1/11/2008 jAzÀ 4/11/2008 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀıÀ£ÀÆgÀ -¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »¥Àà¼ÀUÁAªÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ PÀıÀ£ÀÆgÀ - ¤qÉÆzÁ ©qïÓ ºÀwÛgÀ EzÀÝ mÉ°¥sÉÆãï 20 «ÄÃlgï 100 ¥ÉÃgï PÉç¯ï ªÉÊgï C:Q: 2000/- gÀÆ. ºÁUÀÆ 50 «ÄÃlgï 50 ¥ÉÃgï PÉç® ªÉÊgï C:Q: 1500/- gÀÆ. £ÉÃzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjaÃvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ zÀÆgÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

fÃ¥ï rQÌ : ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/08 PÀ®A. 279 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 07-11-2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ªÀģɬÄAzÀ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ PÀqÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ dªÀÄV PÀqɬÄAzÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÝ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38/JªÀiï-950 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹zÀjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.