November 5, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 05-11-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 05-11-2008

¸Á®»A¢gÀÄV¸À®Ä PÉýzÀªÀ£À£Éß PÉƯÉUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ ¨sÀÆ¥À
ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/08 PÀ®A 504, 506, 307 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà zÉÆÃqÀتÀĤ gÀªÀgÀ ¥ÀwßAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀð¢AzÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÁÖ¥sÀ £À¸Àð JAzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ. »ÃVgÀĪÁUÀ PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ E¸ÁR vÀAzÉ ¸ÁzÀPÀ C° ¸Á: PËoÁ (©) ¸ÀzÀå ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) EvÀ£À ºÉArÛAiÀÄÄ CzÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÁÖ¥sÀ £À¸Àð JAzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ. PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ E¸ÁPÀ EvÀ£ÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ ºÉƸÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄ£É PÀlÄÖªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ®PÀë gÀÆ ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ F §UÉÎ ¨ÁAqÀ §gÉĹPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F ªÀµÀð ¸Á® PÉÆnÖzÀÝ 4 ®PÀë gÀÆ ªÀÄgÀ½ E¸ÁPïUÉ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ PÉÆqÀzÀ PÁgÀt ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EzÀgÀ §UÉÎ E¸ÁR ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉArÛ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀqÀÄªÉ vÀPÀgÁgÀÄ DV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¹«® zÁªÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 04-11-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¹AzÀ§AzÀV UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß SÁ¸ÀV ªÉÊzÀå PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ E¸ÁR EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ DgÉÆæAiÀiÁzÀ E¸ÁR vÀAzÉ ¸ÁzÀPÀ C° EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀgÉ ¸ÀzÀj ªÀÄ£É vÀ£ÀUÉ ¹UÀÄvÀÛzÉ JA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ°ÄAzÀ §® Q«AiÀÄ PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ¥ÀPÉ̮ĩ£À°è ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÁQ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üPÀÈvÀ ¸ÀgÁÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁ®Ä d¦Û DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/08 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 04/11/08 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀÄ eÉÆvÉ ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ ©ÃzÀgÀ-ªÀÄ£ÁßJSɽî gÉÆÃqÀ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄ §¸À ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸À°ÃªÀiï ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÁd EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ®UÉÃd ¨ÁåUÀ 1 ºÉ滃 ¥sÉÊ£À «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ïAiÀļÀî MlÄÖ 90 ¸ÀgÁÄ ¨Ál®UÀ½ C.Q.. 4050=00 gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ. ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßÃAzÀÄ ¨ÁåV£À°è §Æ¤ «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï.G¼Àî MlÄÖ 40 ¸ÀgÁÄ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 1800=00 gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ. AiÀiÁªÀzÉà C¢üPÀÈvÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¸ÀgÁÄ ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl PÀÄjvÀÄ ElÄÖPÉÆArzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¸Á«gÁgÀÄ gÀÆ. ªÀiË®åzÀ MqÀªÉUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 254/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28,29-10-2008gÀ ªÀÄzÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æÃPÁAvÀ Dgï. PÀÄ®PÀtÂð gÁWÀªÉAzÀæ gÀªÀgÀÄ PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ OgÀAUÁ¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ ¨É½î §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉUÀ¼ÀÄ C/Q 24,000/- ¨É¯ÉªÀżÀîzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¢£ÁAPÀ: 04-11-2008 gÀAzÀÄ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆj£À ¤ÃrzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

CrUÉ ¸ÉÆÖà ¹rzÀÄ ¨Á®PÀ£À zÀĪÀÄðgÀt
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 13/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 4/11/2008 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀgÁªÀ ¸Á: §¼ÀvÀ [©] gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 29/10/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÉÆÖÃUÉ ¨ÉAQ ºÀZÀÄѪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖÃzÀ ¨ÉAQ MªÉÄä¯É eÁ¹ÛAiÀiÁV ªÉÄʸÀÄnÖzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 4/11/2008 gÀAzÀÄ 1050 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀAmÉãÀgï ªÁºÀ£À rQÌ MªÀð¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 04-11-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà UÀAzÀUÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ gɪÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ E§âgÀÄ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-38-4252 £ÉÃzÀgÀ°è DgÉÆÃUÀå PÀA¥À¤AiÀÄ ºÁ®Ä vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄqÀ© PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄqÀ© §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄqÀ© ²ªÁgÀzÀ ¨sÀUÀªÁ£À zÉøÁÄ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ²ªÁgÀzÀ°è vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£À GgÀĽ¹zÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

««zÉqÉUÀ¼À°è zÁ½ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ºÀ®ªÀgÀ §AzsÀ£À
1) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 04-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 1220 UÀAmÉUÉ ¹.¦.L. alUÀÄ¥Àà gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïLgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ EvÀ£À CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ 4 d£ÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 6200=00 gÀÆ. d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 04-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 1220 UÀAmÉUÉ ¹.¦.L. alUÀÄ¥Àà gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ JZÀ.¹. 658, ¦.¹. 1414, 1338, 1206, 1570, 932, 1553 ºÁUÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ 293 gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ElUÁ UÁæªÀÄzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ£À ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¸ÀA§uÁÚ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß E§âgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 3500=00 gÀÆ. d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

3) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 04-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 1220 UÀAmÉUÉ ¹.¦.L. alUÀÄ¥Àà gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ JZÀ.¹. 658, ¦.¹. 1414, 1338, 1206, 1570, 932, 1553 ºÁUÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ 293 gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ElUÁ UÁæªÀÄzÀ ©üªÀıÉÃnÖ EvÀ£À CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆÃV dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ ªÀĺÀäzÀ ¥Á±Á E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ ¸ÁB ElUÁ d£ÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 4500=00 gÀÆ. d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

4) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 04-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 1220 UÀAmÉUÉ ¹.¦.L. alUÀÄ¥Àà gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ JZÀ.¹. 658, ¦.¹. 1414, 1338, 1206, 1570, 932, 1553 ºÁUÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ 293 gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄzÀ ©üêÀıÁå EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ ºÁ±ÉÃ¥Áà vÀAzÉ PÁ±À¥Áà E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjgÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 1060=00 gÀÆ. d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

4) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 04-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 1220 UÀAmÉUÉ ¹.¦.L. alUÀÄ¥Àà gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ JZÀ.¹. 658, ¦.¹. 1414, 1338, 1206, 1570, 932, 1553 ºÁUÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ 293 gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀtPÀÄt UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ gÉêÀt¹zÀÝ EvÀ£À »nÖ£À VgÀt ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆÃV dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ²æäªÁ¸À gÀrØ E£ÀÄß 9 d£ÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 2600=00 gÀÆ. d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 04-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 1220 UÀAmÉUÉ ¹.¦.L. alUÀÄ¥Àà gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ JZÀ.¹. 658, ¦.¹. 1414, 1338, 1206, 1570, 932, 1553 ºÁUÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ 293 gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀtPÀÄt UÁæªÀÄzÀ §¸É±ÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ EvÀ£À ºÉÆÃl® ªÀÄÄAzÉÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ 11 d£ÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 4940=00 gÀÆ. d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 251/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 04-11-2008 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ²æà ²æêÀÄAvÀ ZÀªÁít £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀĪÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃj ²ªÀ£ÀUÀgÀ (GvÀÛgÀ)zÀ°è EgÀĪÀ £ÁUÉñÀ §qÀUÉÃgÀ gÀªÀgÀ ªÉÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ CAzÀgÀ §ºÁgÀ JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ªÀiÁrM DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 7 d£ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 11,180/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹ÀPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©nÖzÀ£Éß £É¥ÀªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°PÀ
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 4/11/08 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÀäAvÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà gÁ£À±ÉmÉÖ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 4/11/08 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀ zsÀ£ÀgÁd EvÀ£ÀÄ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀ¤UÉ ¦üÃAiÀÄð¢AiÀÄÄ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆîzÀ°è ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ ºÉÆîzÀ°è ©qÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ¦üÃAiÀÄð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉÃUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vɯÉAiÀÄ°è ºÁUÀÄ UÀmÁÄ ªÉÄÃ¯É §®vÉÆý£À ªÉÄÃ¯É ¸ÉÆAlzÀ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉÆý¹ ºÁUÀÄ CªÀZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢ÝzÀÄ EzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


QÃl£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ¸Éë¹ ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄgÀt
RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 10/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 4/11/08 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 0930 UÀAmÉUÉ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ CdÄð£À PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ qÁªÀgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀÀ°è EnÖzÀÝ QÃl £Á±ÀPÀ OµÀzsÀ JAqÉÆøÀ¯Áá£À ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è 1100 UÀAmÉUÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ 1130 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢Ý¯Áè JAzÀÄ ªÀÄÈvÀÛ£ÀÀ vÁÄ gÀAUÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß «ªÀgÀªÁzÀ ªÀiËTPÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Cgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.