November 20, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 20-11-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section. 

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-11-2008

gɸÉÛ§¢ ¤°è¹zÀ n¥ÀàgÀUÉ PÁgÀ rQÌ : MªÀð£À zÀĪÀÄðgÀt

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/08 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 183 LJªÀiï« DPïÖ.:-

¢£ÁAPÀ: 19/11/2008 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄeÁ»zï SÁ£ï gÀªÀjAzÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 18/11/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ£À UɼÉAiÀÄgÀÄ PÀÆr ©ÃzÀgÀ£À°è£À ªÀÄįÁÛ¤ ¥Á±Á zÀUÁðPÉÌ §AzÀÄ zÀ±Àð£À ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ ¢£ÁAPÀ 19-11-08 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ d»ÃgÀ¨ÁzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C¥ÁAiÀÄ MrØ EvÀgÀjUÉ PÀëwAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£À ¸ÀA.   J¦-10/«-7647 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¤°è¸À¯ÁzÀ n¥ÀàgÀ£À »A¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀĺÀäzÀ SÁ£À EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

¨ÉÊPï-DmÉÆà rQÌ : MªÀð£À PÁ°Ã£À ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ 

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 129/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :- 

¢::19/11/08 gÀAzÀÄ 1745  UÀAmÉUÉ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ  §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV  ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzï ¸À°ÃªÀiï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt  ¥ÀlÖt¢AzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè PÀqÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀªÀÄä ªÀÄĸÁÛ¥sÁ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï £ÀÆgÀ¸Á§  E§âgÀÄ  PÀÆrPÀÆAqÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA PÉ.J. 39/E-6573 gÀ £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝWÀ wæ¥ÀÄgÁvï ºÀwÛgÀzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À SÉÆèÁ ªÀiÁf JA.J¯ï.J. gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgï §AUÁèPÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¦à DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß  Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ, ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï UÉ  rQ̪ÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¥sÀl£É¬ÄAzÀ  CªÀgÀ vÀªÀÄä£À §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ°UÉ ºÀwÛ ªÉÆÃ¼É ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ £ÀA PÉ.J. 39/3550 E¢ÝgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ 8 d£ÀgÀ zÀ¸ÀÛVj : 26,445=00 gÀÆ. UÀ¼À d¦Û

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 406/08 PÀ®A 79, 80 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-               

¢£ÁAPÀ 19/11/08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¹¦L ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀÄvÀÛ CªÀgÀ  eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¥ÉÆææÃ.¦J¸ïL ²æà ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ D£ÀAzÀUËqÀ ºÁUÀÄ ¹§â¢AiÀĪÀgÁzÀ gÁZÀAiÀiÁå¸Áé«Ä JZï.¹ 756 , fÃ¥À ZÁ®PÀ UÉÆÃ¥Á® gÉrØ J¦¹ 285 gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÉÃgÀ ªÉÄÊzÁ£À ªÀgÉUÉ ºÀwÛgÀ AzÀÄ gÀƪÀÄ £À°è 8 d£À DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄAoÁ¼ÀPÀgï (2) D£ÀAzÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ vÉîAUÀ (3) gÁdgÉrØ vÀAzÉ «ÃgÁgÉrØ (4) gÉêÀt¹zÀÝ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ªÀÄÄqÀ© (5) ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà »ÃAzÉÆrØ (6) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¥ÀlªÁ¢ (7) C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÁf vÉîAUÀ (8) gÀ« vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁ. ¸Á-J®ègÀÆ ºÀÄ||¨ÁzÀ PÀÆ°vÀÄPÉÆAqÀÄ ``CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ`` JA§ E¸Éàmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀt ¥Àt ElÄÖ DqÀÄwÛzÁÝUÀ C°è zÁ½ £Àqɹ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 26,445=00 ºÁUÀÄ 6 ªÉƨÉÊ®UÀ¼À£ÀÄß [CQ 6,000=00] UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

C£À¢üÃPÀÈvÀ gÀ¸ÁAiÀĤPÀ ¸ÁUÁtÂPÉ : 8 ®PÀë 40 ¸Á«gÀ gÀÆ.UÀ¼À ªÀiË®åzÀ ªÀiÁ®Ä d¦Û

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£É £ÀA. 407/08 PÀ®A 379, 381, 406, 409, 413, 411 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/11/08 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ «±Àé£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ §¸À¥Áà ¥ÉʯÁé£À ºÁUÀÄ CªÀ£À ªÀÄUÀ  mÁåAPÀgÀ £ÀA JªÀiïJZï-04/©f-757 £ÉzÀgÀ°ègÀĪÀ PÉëÄPÀ®£ÀÄß PÀ¼À¸ÀUÁtÂPɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ¬Ä®èzÉ PÉ«ÄÃPÀ®£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁd AiÀiÁzÀªÀ EvÀ¤UÉ »ÃrAiÀįÁV E£ÀÄß E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ §¸À¥Áà ºÁUÀÄ CªÀ£À ªÀÄUÀ NrºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀ¢AzÀ MAzÀÄ mÁåAPÀgÀ CzÀgÀ°è 12,000=00 °Ã. PÁå«ÄPÀ® EzÀÄÝzÀÄ CzÀgÀ°èAiÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁr vÉUÉzÀ JgÀqÀÄ 50 °Ã.PÁå«ÄPÀ® vÀÄA©zÀ PÁå£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ 5 °Ã. PÁå£À EzÀgÀ°è 3°. KuÉÚ EgÀÄvÀÛzÉ CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 8,40,000=00 ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ : ¥Àw ªÀĺÁ±ÀAiÀÄ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/08 PÀ®A 498 (J),504,506 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 3 & 4 r.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 20/11/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw zsÀªÀÄð eÉÆåÃw UÀAqÀ gÉêÀtAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ¢£ÁAPÀ 21/05/03 gÀAzÀÄ gɪÀtAiÀiÁå ¸Áé«Ä eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 5-6 wAUÀ¼ÀÄ UÀAqÀ-ºÉAqÀw ¸ÀÄBRªÁV ªÉʪÁ»PÀ fêÀ£À ¸ÁV¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ©ÃzÀgÀzÀ°è ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀj¤AzÀ 1 ®PÀë ªÀgÀzÀQëuÉ ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QgÀPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀPÀļÀ PÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®zÀ°è 1,5000 gÀÆ. ªÀgÀzÀPÀëuÉ ¸ÀA§AzsÀ ºÀt RZÀÄð ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀjAiÀĪÀ£À QgÀPÀļÀ vÁ¼ÀzÉ vÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÀgÀÄ PÀÆqÁ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/11/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀgÀzÀQëuÉ  PÉÆqÀ¢zÀ°è RvÀA ªÀiÁr ªÀÄÄV¹ ©ÃqÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.