November 9, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 09-11-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-11-2008

UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè : ºÉAqÀw¬ÄAzÀ zÀÆgÀÄ zÁR®Ä

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/08 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 08/11/2008 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¸Á: gÀPÁë¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 7/11/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ¼ÀUÀAqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽwzÁÝUÀ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ ¢°Ã¥À£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄj§âgÀ dUÀ¼À : NªÀð½UÉ ºÀ¯Éè, gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/08 PÀ®A 323, 324, 504, 354, 355 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07-11-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À UÀAqÀ E§âgÀÆ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀĺÁzÉë EªÀ¼ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½Azï ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ »UÉÃPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý JAzÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ EªÀ¼ÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À PÀtÂÚ£À JqÀ ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ  EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß JqÀPÁ°£À ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ   ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr JqÀ vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ªÀiÁåQìPÁå§ rQÌ : JªÉÄäAiÀÄ ¸ÁªÀÅ, ªÀiÁåQìPÁ姣À°èzÀÝ MªÀð¤UÉ UÁAiÀÄ,

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/08 PÀ®A 279, 337, 429 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 09/11/2008 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ£Àß JªÉÄäAiÉÆA¢UÉ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ  zsÀ£ÀÆßgÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁåQì PÁå¨ï ªÁºÀ£À £ÀA:PÉ.J-38-990 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JªÉÄäUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ JªÉÄä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ,  vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ PÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ vÀgÀazÀ UÁUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ªÀiÁåQì ¥À°ÖAiÀiÁV CzÀgÀ°èzÀÝ gÁeÉÃAzÀæ ¸Á/ PÉÆøÀªÀiï EªÀjUÉ JqÀUÉÊUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

E§âgÀÄ ºÉArgÀ UÀAqÀ¤AzÀ : ¥ÀwßUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå196/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A. 324.504 eÉÆvÉ 34 L¦¹

       ²æêÀÄw. §¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ UËqÀ¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄÄUÀ£ÀÆgÀ gÀªÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ E§âgÀÆ ºÉArÛAiÀÄjzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ JgÀqÀ£ÉAiÀĪÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀļÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ªÀµÀð¢AzÀ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 08-11-08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄAUÀUÀ¼ÀÆ arzÁr vÀUÀqÀUÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ  ¸ÀzÀj vÀUÀqÀUÀ¼ÀÄ ¸Àj¥Àr¹®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ F ªÀÄ£É PÉêÀ® ¤£ÀUÉ ªÁ¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ PÉÆnÖzÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ vÀUÀqÀUÀ¼ÀÄ KPÉ vÉUÉAiÀÄÄwÛ¢Ý JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ £ÀqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÀÆPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ


ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄåPÉÌ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA129/08 PÁ£ÀÆ£À PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆÃvÉ 34  L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 8/11/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀ»ÃªÉƢݣÀ vÀAzÉ gÀeÁPÀ«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ 24  ªÀµÀð G/ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á/ ²ªÀt gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ gÀvÀ£À vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà PÀÄgÀ§ÄgÀ ºÁUÀÄ E£ÉÆßÃ§â  ¸Á: ²ªÀt gÀªÀgÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ eÉÆÃvÉ AiÀiÁPÉ dUÀ¼À ªÀiÁr¢ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.