November 19, 2008

Daily Crime Update Bidar - Date 19-11-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

  ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-11-2008

±Á¯É¬ÄAzÀ ¹¯ÉAqÀgï PÀ¼ÀªÀÅ

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/08 PÀ®A 457,380 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ; 17,18-11-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2-3 UÀAmÉUÉ £ÁªÀzÀUÉÃjAiÀÄ°ègÀĪÀ  ¸ÀgÀPÁj Q. ¥Áæ ±Á¯É¬ÄAzÀ EArAiÀÄ£ï PÀA¥É¤AiÀÄ 5 UÁå¸ï ¹°AqÀgÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 18-11-2008 gÀAzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. ¹ªÀiÁCAdªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁVnÖzÀÝ ©AiÀÄgï ¨Ál¯ïUÀ¼À d¦Û

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 18/11/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ SÁ£Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ £ÀA 9gÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ  dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ¥ÀæeÁj EvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV 31 QAUï¦üñÀgï 650 JAJ¯ïAiÀÄļÀî ©AiÀÄgï ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁlPÉÌAzÀÄ ¤AvÁUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ zÁ½ £Àqɹ ¸ÀzÀj ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÀ°èUÉ DmÉÆà rQÌ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ UÁAiÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 184, 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢::18/11/08 gÀAzÀÄ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ²æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªï ªÁ¸ÀÄzÉêÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä MAzÀÄ C¦à DmÉÆà £ÀA PÉ.J. 39/3173 gÀ £ÉÃzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß ºÀ®ªÀÅ C¥ÀjavÀ  d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt wæ¥ÀÄgÁAvï ©æqïÓ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ C¦à ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß  Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ, ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ PÀ°èUÉ rQ̪ÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwgÀĪÀ ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÁlPÁÌV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ 15 °Ã. PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ-18/11/08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¨ÁeÉÆüÀUÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ, ¥ÀæPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ PÁå£ÀUÀ¼À°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀ CAzÁdÄ 450=00 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ CAzÁdÄ 15 °Ãlgï PÀ¼Àî ¨sÀmÉÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlPÁÌV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 15 °Ãlgï PÀ¼Àî ¨sÀmÉÖ ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 167/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

 ¢£ÁAPÀ 18-11-08 gÀAzÀÄ 0615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀégÀ ªÀÄrªÁ¼À oÁuÉUÉ ºÁdgÁV  vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ºÉý §gɬĹzÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 17-11-08 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀÄgÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀzÀ PÀÄtÂUÉj ºÀwÛgÀ CgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àðd£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §AzÀÄ MAzÀÄ PÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CgÉÆævÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ JQ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ£É £À£Àß ªÀÄÄA¢¤AzÀ JPÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉÆÃtPÁ®  PÉüÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/11/08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠤gÁAPÁgÀ vÀAzÉ CA§æAiÀiÁå ¸Áé«Ä EvÀ£ÀÄ  ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è DgÉÆævÀvÀgÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀìAiÀiÁå ¸Áé«Ä ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ£ÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ   ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛ¢ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/08 PÀ®A 323,504,506,365 eÉÆÃvÀ 34 L.¦.¹  :-

¢£ÁAPÀ-18/11/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2230 UÀAmÉUÉ RlPÀ aAZÉÆý PÁæ¸À ºÀwÛgÀ C¤Ã® zsÁ¨ÁzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] D±ÉÆÃPÀ CA§jõÀ ªÉÊ£ï ±Á¥À ªÀiÁ°PÀ ¸Á-¨sÁ°Ì  2]. JZï.« UÀÄvÉÛzÁgÀ JPÀì¸ÉÊeï E£Àì¥ÉPÀÖgï ¨sÁ°Ì  ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ JPÀì¸ÉÊeï E¯ÁSÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁé°Ã¸À PÁgÀ £ÀA-PÉJ-39/¦-2829 £ÉÃzÀgÀ°è ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ PÀ®è¥Àà aî±ÉnÖ ¸Á-RlPÀ aAZÉÆý EvÀ¤UÉ PÀÆr¹zÀPÉÌ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ gÀ« gÉrØ vÀAzÉ UÀÄAqÁgÀrØ PÉÆvÀÆÛgÀ ¸Á-RlPÀ aAZÉÆý EvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt ¤ªÀÄä PÁj£À°è ªÀÄ®èPÁdÄð£À EvÀ¤UÉ KPÉ PÀÆr¹¢j JAzÀÄ PÉýzÀPÉÌ C§PÁj E£Àì¥ÉÃPÀÖgÀ JZï.« UÀÄvÉÛzÁgÀ EªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÁUÀ CzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ¦ügÁå¢ «dAiÀÄgÉrØUÀÆ PÀÆqÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C°èAzÀ vÀ½î ºÁQ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ EªÀ£ÀÄ ¦¸ÀÆÛ® vÀUÉzÀÄ ¥sÉÊgÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ J®ègÀÄ PÀÆr gÀ« gÀrØ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ°èPÁdÄð£À aî±ÀnÖ EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ PÁj£À°è PÀÆr¹ ¨sÁ°Ì PÀqÉ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¦üÃgÁ墠 ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ   ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.