November 16, 2008

Daily Crime Udpate-Bidar, 16-11-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-11-2008.

 

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ LªÀgÀ zÀ¸ÀÛVj. 

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀAÀ 120/08  PÀ®A. 87 PÉ.¦.JPïÖ.  :- 

¢£ÁAPÀ 15/11/2008 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ §¸À£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ «gÀuÁÚ EªÀgÀ ºÉÆmɯï CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C¥Á¢vÀgÁzÀ J1 WÁ¼É¥Àà J2 ªÀÄÄPÉñÀ J3 C±ÉÆÃPÀ J4 NA¥ÀæPÁ±À J5 ¸ÀĤî J¯ÁègÀÄ ¸Á: §¸À£Á¼À EªÀgÀÄ ¥ÀgÉïï JA§ E¹àl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ MlÄÖ ºÀt 2515/-gÀÆ. ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀ®A 87 PÉ.¦.JPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ° ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹vÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

 

gÀ¸ÉÛ CUÀ°PÀgÀtzÀ ªÉÃ¼É £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ zÁégÀ¢AzÀ¯Éà PÀ©âtzÀ ¸ÀgÀ¼ÀÄUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ 

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ  ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/08 PÀ®A 379 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ; 13,14-11-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀ PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉUÉ PÀÄr¹zÀ 35 VæîìUÀ¼ÀÄ C.Q-50,000/- gÀÆ ¨ÉÃ¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀ ¹.JªÀiï.¹ PÁA¥ÉèPÀì gÀ¸ÉÛ CUÀ°PÀgÀt ¸ÀA§AzsÀªÁV  qɪÀiÁ°µï ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ AiÀiÁgÁzÀgÀÄ vÀ¥ÀÄà w¼ÀĪÀ½PɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĺÀÄzÉAzÀÄ «ZÁgÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ «ZÁgÀuÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ DzÀ ¸ÀéwÛ£À §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹UÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ªÀiÁ£Àå ;-²æà a¥sï CqÀ«Ä¸ÀÖçnêÀ D¦üøïgÀ  ©ÃzÀgÀ f¯Áè  ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ..


C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄtÄÚ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä 


alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

 

¢£ÁAPÀ 14-11-2008 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ  ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÀiËPÀÛ PÉgɬÄAzÀ ªÀÄtÚ£ÀÄß ²æà ²ªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà gÀPÉë UÀÄvÉÛÃzÁgÀ EªÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄÆgÀĪÀÄtÄÚ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÁzÀ 1) n¥ÀàgÀ ¸ÀASÉå 1)J¦-2 n- 8233, 2) PÉ.J. 39/ 6377, 3) PÉ.J. 38/2745, 4) PÉ.J. 39 6777, 5) PÉ.J. 39/6977, 6) eÉ.¹.©. PÉ.J. 39 n-2257 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄtÄÚ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀiËPÀÛ PÉÃgÉAiÀÄ zÀQët ¨sÁUÀzÀ°è ºÁUÀÄ ¥ÀQëªÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ vÉUÀΣÀÄß vÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ. EzÀjAzÀ gÀPÀëuÁªÉâPÉ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1/1.30 UÀAmÉUÀ¼À PÁ® ºÀÄqÀV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝjAiÀÄ £ÀA. 9 gÀ°è gÁ¸ÁÛ gÉÆÃPÉÆ £ÀqɹzÀÝgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj PÉÃgÉAiÀÄ ªÀÄÆgÀĪÀÄtÄÚ C£Á¢üPÀÈvÀ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¸ÀzÀj UÀÄvÉÛzÁgÀgÀ «gÀÄzsÀÝ PÁ£ÀƤ£À ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆmÁÖ Cfð ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀªÀjAzÀ 2 ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀUÀzÀÄ ºÀt d¦Û, §AzsÀ£À 

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/08 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :- 

¢£ÁAPÀ 15/11/08 gÀAzÀÄ gÁwæ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ JJ¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹.JZï.¹ 556 ¹.JZï.¹ 672 ¹¦¹ 1535 ¹¦¹ 1382   gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀAzÀUÀƼÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV   zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆqÀ¯ÁV ¨Á§ÄgÁªÀ QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯Éên£À ¨É¼ÀQ£À°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ MlÄÖ 460/- gÀÆ ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ. MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ ºÁ¹UÉ. 2 ªÉƨÉʯï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÄ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ºÁUÀÄ E¤ß§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; PÀAzÀUÀƼÀ  EªÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. JPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ 9 d£ÀgÀ §AzsÀ£À

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA. 404/08  PÀ®A 87 Pɦ PÁAiÉÄÝ :-

     ¢::15/11/08 gÀAzÀÄ 0430UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¦J¸ïL[PÁ¸ÀÆ] ºÀÄ||¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁgÁªÉãÉAzÀgÉ ¢::15/11/08 gÀAzÀÄ 0300UÀAmÉUÉ MAzÀÄ RavÀ ¨Áwä  ¹QÌzÉ£ÉAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ºÀ¼É CqÀvÀ §eÁgÀ C±ÉÆÃPÀ ªÀgÀ£Á¼À gÀªÀgÀ vÀUÀqÀzÀ CAUÀrAiÀÄ JzÀÄgÀUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA¨Á E¹àmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ w½zÀ ªÉÄgÉUÉ ¦J¸ïL [PÁ¸ÀÄ], ¹§âA¢gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽwPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥Àt«lÄÖ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀĪÁUÀ »rzÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1620/- ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û  ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1)§æªÀiÁä£ÀAzÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà 2]¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzsÉ ºÀtªÀÄAvÀ 3]UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ vÀªÀÄätÚ 4] CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ EgÀuÁÚ 5] ¸ÀÆAiÀiÁðPÁAvÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ 6]©üªÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà 7]CA§uÁÚ vÀAzsÉ ¨Á§ÄgÁªÀ 8]¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà 9] CªÀÄgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà J®ègÀÆ ¸Á-zsÀ£ÀUÀgÀ UÀqÁØ ºÀÄ|¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛUÀjj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå : EªÀðgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè                                       

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 405/08 PÀ®A 504, 324 L¦¹ :- 

     ¢::15/11/08 gÀAzÀÄ 1510UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀiÁzÀ ²æà ²ªÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁjvÉ¥Áà ¨Áå¯ïºÀ½ªÀAiÀÄ- ¸Á- a£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀªÀÄÆägÀ £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ¤UÀÄt¥Áà ¸ÀA¨sÁf ¸Á- a£ÀPÉÃgÁ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ GªÉÄñÀ EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 wAUÀ¼À »AzÉ dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ HgÀ »jAiÀÄgÀ E§âgÀ£ÀÆß w¼ÀĪÀ½PÉ ¤rzÀÝgÀÄ.  ¢£ÁAPÀ: 15/11/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß CAzÁdÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ UÉÆUÀĪÁUÀ vÀªÀÄÆäj£À §¸À¥Áà eÉÆvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ¤UÀÄt¥Áà ¸ÀA¨sÁf ¸Á- a£ÀPÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£É CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀ £ÀAvÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆzÀ , C°è ¦üAiÀiÁ𢠠²ªÀ¥Àà£ÀÄ ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ £ÀgÀ¸À¥Áà EvÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£É PÁ°¤AzÀ JzÉAiÀÄ°è MzÀÝ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢ JzÀÄÝ KPÉ ºÉÆrvÁ E¢Ý CAvÁ PɼÀ®Ä C¯Éè ©zÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÝjAzÀ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzsÀ ªÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ CA§tÚ EªÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀ½UÉ JqÀ PÀ¥Á½ÃUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 ªÉÊzsÀågÀ ¤®ðPÀëPÉÌ  ºÀ¸ÀÄUÀƹ£À ¸ÁªÀÅ : ºÉvÀÛªÀgÀ zÀÆgÀÄ

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/08 PÀ®A 304(J) L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 14-11-2008 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀ  ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ.   14-11-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ AiÉıÀ¥Áà ªÀiÁå®PÉÃj ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À eÁåw; ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ZÁAUÉèÃgÁ gÀªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ §PÀ̪ÀiÁä E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À ªÀÄUÀÄ«UÉ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è qÀÆån ªÉÄðèzÀÝ qÁ: ªÀÄÄgÀUÉñÀ ºÁUÀÄ J.J£ï.JªÀiï. ®Qëöä ªÀÄvÀÄÛ ¦ªÀÅ£ï ªÀiÁzÉë EªÀgÉ®ègÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ ¥ÀjÃQë¹ MlÄÖ 3 EAfPÀë£ïUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÖgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°AiÉÆà qÁæ¥ïì ºÁQzÀgÀÄ ºÁUÀÄ ®Qëöä UÁ§jAiÀiÁUÀ ¨ÉÃr JgÀqÀÄ ªÀiÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß ºÁQæ CAvÁ ªÀiÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÁÛ¼É C°èAzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ ªÀÄUÀÄ UÁ§j ªÀiÁr PÀtÄÚ ªÀÄÄaÑzÁÝUÀ ¥ÀÄ£ÀB £ÁªÀÅ ¸ÀzÀj ®Qëöä PÀqÉUÉ ºÉÆV CªÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÉÊzÁågÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ°èzÀÝ qÁ: ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆzÁÝUÀ CªÀgÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ £ÉÆÃr ¥ÀjÃQë¹ ªÀÄUÀÄ«£À ¹Üw aAvÁd£ÀPÀ EzÉ ªÀÄPÀ̼À vÀdÕgÀ PÀqÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVj CAvÁ ¸À®ºÉà ªÀiÁrzÀgÀÄ £ÁªÀÅ ªÀÄUÀÄ«UÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÀ vÀAiÀiÁj ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ 1830 UÀAmÉUÉ ªÀÄUÀÄ ±ÀAPÀgÀ ªÉÊzÁågÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ°è£À PÀmÉÖAiÀÄ  ªÉÄÃ¯É ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ JA§ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¤Ãr ªÉÊzÁågÁzÀ qÁ: ªÀÄÄgÀUÉñÀ, J.J£ï.JªÀiï. ®Qëöä ºÁUÀÄ ¦ªÀÅ£ï ªÀiÁºÁzÉë gÀªÀgÀ «gÀÄzsÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.DzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.